Models de contractes i Documents d'interès

Models de Contractes

El procediment de contractació requereix que, abans de la seva signatura, els contractes rebin el vist-i-plau del vicerector i dels serveis jurídics i fiscals. Per això, si us plau, contacteu el tècnic d'enllaç que us correspongui, qui farà els tràmits necessaris.

 • Contracte de recerca i desenvolupament cat  cast  ang
 • Contracte d'assessorament i assistència tècnica cat  cast  ang
 • Oferta (Les ofertes acceptades de menys de 3.000 €, poden assimilar-se a un contracte. Per les ofertes acceptades superiors a 3.000 €, s'haurà de signar un contracte.) cat  cast ang
 • Acord (marc) de col·laboració (sense prestació econòmica) cat  cast ang
 • Acord marc per a estades de titulats a empreses cat cast ang
 • Acord de confidencialitat entre empresa i grup de recerca (previ a la signatura d'un contracte) cat  cast  ang
 • Contracte de cessió de software cat  cast  ang
 • Addenda del contracte cat  cast  ang
 • Rescissió del contracte cat  cast  ang
 • Annex Tècnic cat  cast  ang
 • Pressupost cat  cast

Normatives

Procediments i altres documents