Fundació URV

Diagnòstic del Pla d'Igualtat 2020

QÜESTIONARI QUALITATIU FASE 1

La sol·licitud dels aspectes qualitatius és necessària per a realitzar el diagnòstic del Pla d'Igualtat entre dones i homes de FUNDACIÓ URV.

Aquesta informació serà obtinguda pels treballadors i treballadores de l'empresa a través d'aquest qüestionari totalment anònim.

Consideracions previes

Gènere :

1. CONSIDERACIONS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'EMPRESA

1.1. Es té en compte la igualtat d'oportunitats entre dones i homes?

1.2. Tenen dones i homes les mateixes possibilitats d'accés en el procés de selecció de personal?

1.3. Accedeixen per igual homes i dones a la formació oferta per l'empresa?

1.4. Promocionen treballadors i treballadores per igual?

1.5. Cobra menys que el seu company/a?

1.6. S'afavoreix la conciliació de la vida familiar, personal i laboral?

1.7. Es coneixen les mesures de conciliació disponibles?

1.8. Sabria que fer o a qui dirigir-se en cas de sofrir assetjament sexual en el lloc de treball?

1.9. És necessari un Pla d'Igualtat?

2. ENUMERI ELS SEUS SUGGERIMENTS EN RELACIÓ AMB:
COMENTARIS I ALTRES CONSIDERACIONS