Fundació URV

Cultura i resposabilitat social corporativa

QÜESTIONARI QUALITATIU FASE 1

La sol·licitud dels aspectes qualitatius és necessària per a realitzar el diagnòstic del Pla d'Igualtat entre dones i homes de FUNDACIÓ URV.

Aquesta informació serà obtinguda mitjançant el següent qüestionari dirigit a les persones integrants de l'Equip Directiu.

1. CULTURA DE L’EMPRESA I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

a. Cultura de l'empresa

b. Responsabilitat Social Corporativa

c. Comunicació

1.7. Indiqui quins són els canals de comunicació interns que s'utilitzen habitualment en la seva empresa:

1.8. S'ha realitzat amb anterioritat en la companyia alguna campanya de comunicació o sensibilització d'algun tema específic?

1.9. Considera que la imatge, tant externa com interna de l'empresa, transmet els valors d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes?

1.10. Existeix algun canal de comunicació de la plantilla amb l'empresa?

Si la resposta es negativa podeu saltar al punt 1.11, en cas afirmatiu contesteu els punts 1.10.1 , 1.10.2 , 1.10.3

1.10.2. Amb quina freqüència ho utilitza la plantilla?

d. Ajudes. Bonificacions i política social.

1.11.1. Es coneixen en l'empresa els incentius, ajudes i/o bonificacions que actualment existeixen per a la contractació de dones?

1.11.2. S'han beneficiat alguna vegada d'elles?

Tipus bonificació:
Dones contractades:
--
Tipus bonificació:
Dones contractades:

1.12.1. Té l'empresa algun programa d'inserció, permanència i/o promoció de col·lectius especials per 'Persones amb diversitat funcional'?

1.12.2. Té l'empresa algun programa d'inserció, permanència i/o promoció de col·lectius especials per 'Persones immigrants'?

1.12.3. Té l'empresa algun programa d'inserció, permanència i/o promoció de col·lectius especials per 'Persones joves'?

1.12.4. Té l'empresa algun programa d'inserció, permanència i/o promoció de col·lectius especials per 'Dones víctimes de violència de gènere'?

1.12.5. Té l'empresa algun programa d'inserció, permanència i/o promoció de col·lectius especials d'alguna altra tipologia?

1.13. S'ha realitzat algun tipus d'acció concreta per a fomentar la igualtat d'oportunitats de col·lectius amb dificultats?

e. Dones en situació o risc d'exclusió

1.15. Amb anterioritat a la Llei per a la Igualtat, s'ha posat en marxa alguna mesura concreta per a dones en situació o risc d'exclusió?

1.16. Tenen previst algun programa específic per a dones en situació o risc d'exclusió?

f. Conveni col·lectiu

1.17. Existeix alguna mesura específica en l'empresa establerta per conveni referent a l'àrea d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes?

Comentaris i altres consideracions