Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

MODALITAT D'IMPARTICIÓ HÍBRIDA


La formació teòrica es podrà seguir de forma presencial a l'aula, o de forma simultànea, en línia (streaming).


La formació personal i tallers s'impartiran de forma presencial intensiva, concentrant la presencialitat en dues trobades.

Introducció:

La formació en màsters i postgraus de psicomotricitat per part del Departament de Psicologia i de les coordinadores que presenten aquest màster té una llarga trajectòria. El primer màster amb que va comptar la URV (anys 1992-1994) va ser un màster en "Tècniques corporals en clínica i aprenentatge", en el qual una de les tres tècniques d'intervenció treballades era la psicomotricitat, amb la triple vessant de la formació que mantenim en l'actualitat i enfocat també tant a l'àmbit educatiu com clínic.

La línia teòrica en la qual s’emmarca la formació del Màster és la línia relacional de la psicomotricitat, que té com a principal representant a nivell europeu el professor Bernard Aucouturier, Fundador de l’Assefop, associació europea de formadors en la pràctica psicomotriu, i actual President de l'Ecole International Aucouturier, i que participa impartint una de les conferències més esperades del programa. 

L'abordatge teòric de la formació, té en compte la Psicologia del Desenvolupament, la psicologia genètica, la psicopatologia, la psicoanàlisi, la psicobiologia. A més, s'aborda l'atenció a la diversitat i la inclusió des de la perspectiva de la psicologia educativa.  La formació en els àmbits teòrics i de formació personal i pràctica, integra els coneixements de totes aquestes línies de coneixement, en un intent de comprensió global i harmònica del desenvolupament psicològic, tenint en compte els aspectes tant conscients com inconscients del psiquisme i que inevitablement es posen en joc quan treballem en psicomotricitat des de la vessant dinàmica.

El quadre docent del programa són majoritàriament psicòlegs i Doctors (Titulars d’Universitat, col·laboradors doctors, associats). Comptem també amb la docència de professors d’altres Universitats espanyoles i estrangeres (Universitat Ramon Llull, Universitat de La Laguna i Universidad de La República d’Uruguai). També ha impartit cada curs un seminari en el màster el professor Bernard Aucouturier,  l'iniciador d’aquesta línia de treball.  La resta de professors són mestres, psicòlegs, o professionals de la psicomotricitat, que transmeten la seva experiència en l’àmbit de la intervenció psicomotriu ja sigui a nivell educatiu o terapèutic.

Adreçat a:
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, INEF i Psicopedagogia. Diplomats en Mestre, Logopèdia, Infermeria, Educació Social, Fisioteràpia i Medicina, prèvia autorització. Podran accedir-hi també persones que hagin cursat postgraus anteriors (especialista universitari i diploma d'especialització) en psicomotricitat, prèvia convalidació dels crèdits corresponents i, si cal, cursant crèdits complementaris, segons la formació prèvia. Els estudiants que cursin el darrer curs de llicenciatura o Grau i que finalitzin aquesta abans de la finalització del màster, poden cursar el màster, prèvia entrevista amb les directores del curs.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
MIETEPEP-M4-2021-9
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:
Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu, educatiu i terapèutic, en institucions educatives, sanitàries i comunitàries, i en diferents etapes del cicle vital.
Competències professionals:
• Aprendre a aprendre
• Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
• Treballar autònomament amb iniciativa
• Treballar de forma col·laborativa
• Resoldre problemes de forma efectiva
• Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
• Creativitat: Desenvolupar idees i projectes originals
• Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
• Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous i en contextos multidisciplinaris
• Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
• Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
Sortides professionals:

Els estudiants que superin amb èxit la formació impartida en el màster, tindran competències per a treballar com a psicomotricistes a:  • Hospitals infantils, psiquiàtrics, geriàtrics,...

  • Centres d’Estimulació Primerenca

  • Col·legis d’Educació Especial

  • Centres Cívics

  • Centres educatius, clínics i d’atenció sanitària

  • Serveis socials.

Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots realitzar-ne algunes parts en forma de curs independent o de Màster:


Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic, que correspon al primer any del màster


Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat, curs que correspon a diverses assignatures del màster


Psicomotricitat i Atenció a la Diversitat, curs que correspon a diverses assignatures del màster
Direcció:
Cori Camps Llauradó
Coordinació acadèmica:
Fabiana Sánchez Feutrie
Célia Camps Pérez
Docents:
Cori Camps Llauradó
Josep Rota Iglesias
Bernard Andre Ernest Aucouturier
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Carles Romero Martínez
Carmen Mateu Zaforas
Nicolàs Barnés Méndez
Joaquim Serrabona Màs
Misericòrdia Olesti Calvet
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Magdalena Blanch Cañellas
Josefina Sánchez Rodríguez
Felip Ramon Caudet Piñana
Joan Garola Carretero
Maria Teresa Marín Aguilar
Jordi Palací Gonzàlez
Yolanda Matheu Malpartida
Ana Montserrat Castellà Pagola
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Noelia Muriel López
Meritxell Blanco Castellà
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Ana Mériz Atarés
Marcela Hernández Lechuga
Lídia Pedra Agulles
Josefina Trullas Polo
Montserrat Virgili Garreta
Maria Tobajas Herrera
Ester Muñoz Galvez
Esmeralda Olivier Hervas
Mireia Batet Valldosera
Gisela Ferré Rey
Marta Salvany Plana
Durada:
60 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 08/10/2021 al 15/10/2023
Especificació durada:
Les classes lectives s'imparteixen fins el mes de juny.
Horari:

Sessions teòriques: divendres de 18 a 21 h.
1 dissabte al mes de 9 a 14 h i de 16 a 20 h, i 3 dissabtes al mes de 9 a 14 h.
Pràctiques a concretar durant el curs.

Ubicació:

Aula C-108. Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)

Preu:
3940 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Beques i facilitats de pagament:

  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV .

  • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.

  • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs