Màster en Administració Local

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Llicenciats, diplomats o graduats en dret, ciències econòmiques i empresarials, ciències polítiques i de l’administració i sociologia i amb altres titulacions superiors que permetin l’accés als cossos funcionarials dels grups A1 i A2 i el seu equivalents a la contractació laboral.

Codi:
MADLODA-M1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:
  • Formar tècnics d’administració local de nivell mig i superior que ocupen llocs de treball als ens locals de Catalunya, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.

 

  • Capacitar professionalment en els àmbits propis de l’Administració local les persones que vulguin accedir a les diferents subescales de funcionaris d’Administració local amb habilitació estatal o que ja hi treballin.

 

  • Formar altres professionals jurídics que operin en l’àmbit de les administracions locals de Catalunya.
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Enric Brull Alabart
Josep Ramon Fuentes Gasó
Joan Anton Font Monclús
Lucia Casado Casado
Alfonso González Bondia
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Marta Franch Saguer
Susana Borràs Pentinat
Montserrat Peretó Garcia
Josep M. Sabaté Vidal
Xavier Boltaina Bosch
Francesc Cid Grau
Tomàs Carbonell Vila
Antonio Ezquerra Huerva
Isidre Virgili Pons
Ignacio Soto Valle
Blanca Gifre Alvarez
Joaquim Brugué Torruella
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Esther Pano Puey
Yolanda Jiménez Pozo
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Carolina Gala Duran
Fernando Pallero Gonzalez
Esther Codina Tresents
Marta Cassany Virgili
Jorge Pérez Pérez
Jorge Martinez-Alonso Camps
Silvia Carmona Garias
Juan Antonio Toscano Ortega
Durada:
70 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 21/10/2019 al 30/09/2021
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Ubicació:
Aules de formació. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Preu:
4620 €
Contacte:
Més informació:
Per obtenir el Màster en Gestió i Dret Local s'ha cursar el Diploma de Postgrau en Dret Local i Diploma de Postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals, i un cop superats tots dos programes, matricular-se al treball fi de màster.

Temari del curs