Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense

Fitxa Tècnica

Un programa ofert en modalitat presencial a distància, amb possibilitat de seguir les sessions per streaming.
Cal destacar:

Una formació apta per a l'acreditació nacional de psicòleg expert en psicologia jurídica i/o psicologia forense. Per a més detalls visitar la comissió nacional d'acreditació professional.

Introducció:

Aquest postgrau ofereix una formació especialitzada sobre Psicologia Jurídica i Forense dirigida a professionals i a estudiants que busquen l'excel·lència dins d'aquest àmbit. L'alumnat coneixerà el marc jurídic on s'enquadren les demandes i les possibilitats de resposta professional i aquelles eines d'avaluació psicològica, interpretació de resultats, elaboració de diagnòstics, emissió i ratificació dels informescorresponents.
Més enllà de la tradicional intervenció en els àmbits clínics/sanitaris, educatius o d'organitzacions, la psicologia jurídica i forense tracta de donar resposta a mesures diverses com poden ser, entre altres, plantejament de mesures alternatives, treball amb menors, avaluació i intervenció amb víctimes i/o agressors, la realització d'informes pericials (família, penals, laborals, etc.)...

Adreçat a:
Graduats i llicenciats universitaris en Psicologia, Psiquiatria, Medicina. Estudiants de postgrau i professionals de l'àmbit jurídic.
Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Codi:
DPSICJFP-A1-2021-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
 1. Exposar i clarificar conceptes relacionats amb la Psicologia Jurídica i Forense, i els sistemes normatius vigents com a marc d'intervenció del psicòleg:
  • Diferenciar els diferents àmbits i possibilitats d'intervenció del psicòleg.
  • Identificar la normativa, i quins són els procediments i les temporitzacions que enquadren la intervenció forense.
  • Categoritzar els sistemes on s'enquadra la feina del psicòleg, les funcions i limitacions.
 2. Analitzar el funcionament i les eines actualitzades d'avaluació i d'intervenció psicosocial necessàries per a la pràctica del psicòleg en les diferents vessants professionals de l'àmbit jurídic:
  • Seleccionar eines d'avaluació psicològica preexistents, què mesuren, quines són les seves limitacions.
  • Dissenyar un procés d'avaluació psicològica adequat al context i amb criteris cientificitat.
 3. Comunicar conclusions a públics especialitzats de forma clara:
  • Preparar un informe pericial.
  • Ratificar davant el Tribunal els resultats, conclusions i recomanacions.
 4. Assolir habilitats d'autoaprenentatge que els permeti continuar estudiant de manera autònoma entenent els conceptes tractats al curs.
 5. Fomentar un espai d'intercanvi i coneixement entre les disciplines jurídiques, psicològiques i socials relacionades amb la pràctica psicològica forense.
Competències professionals:
- Oferir una formació especialitzada a la província de Tarragona sobre Psicologia Jurídica i Forense dirigida a professionals i a estudiants que busquen l’excel·lència dins d’aquest àmbit.
- Conèixer els factors que configuren el comportament humà i les relacions interpersonals dins el sistema de justícia.
- Conèixer el marc jurídic on s'enquadren les demandes i les possibilitats de resposta professional.
- Conèixer eines d’avaluació psicològica en els àmbits propis de la psicologia jurídica i forense, interpretació de resultats, elaboració de diagnòstics, emissió i ratificació dels informes corresponents.
Sortides professionals:

Vinculada a la titulació de Psicòleg el curs especialitza per treballar en: • Administració de justícia (dins Equips Tècnics, Centres Penitenciaris, etc...)

 • Valoració i seguiment de mesures judicials establertes

 • Peritatges psicològics en els àmbits: civil, de família, penal, laboral, etc. dins de l'àmbit públic i /o privat per encàrrec d’una de les parts d’un litigi, o a demanda del jutge.

 • Assessorament tècnic al client en diferents problemàtiques on n’hi hagi la sospita d’un delicte.

 • Disseny i aplicació de programes d’intervenció psicosocial, en l’àmbit públic

 • Assessorament en processos de separació, divorci, etc.

Itinerari formatiu:
Vídeo:

Podeu cursar un dels móduls de l'itinerari acadèmic del Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense que oferim com a curs independent per tal de conèixer la dinàmica i com es treballen els continguts al postgrau:


Direcció:
Mª Del Pilar Bonasa Jiménez
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Nicolàs Barnés Méndez
Mercè Cartié Julià
Josep Ramon Juarez Lopez
Judit López Novella
Mª Del Pilar Bonasa Jiménez
Josep Maria Pujol Masip
Dolors Vazquez Perez
Carles Ferrer Ferre
Carme Pitarch Placa
José Manuel Muñoz Vicente
Andreu López Carrillo
Pedro Fernández Sánchez
Raquel Cortés López
Olga Gelonch Rosinach
Maria Victoria López Oliva
Miquel Àngel Marchal Cortés
Noelia Rodríguez Espartal
Eric Garcia López
Andrea Riera Campillo
Manuel Vázquez Rubio
Meritxell Amo Fernández
Maria Moreno Fernández
Juan Manuel Vico Moreno
Pablo Santamaría Fernández
Pablo Garcés Ballesteros
Rosa Maria Aragonès De La Cruz
Milagros Del Campo Cámara
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 29/10/2021 al 06/11/2022
Especificació durada:
12 mesos
Horari:
divendres 16:30 a 20:30 hores i dissabte de 09:30 a 13:30 hores
Ubicació:
Centre de Formació Permanent FURV (Reus)
Plànol de situació:

Preu:
2225 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça en fer la inscripció + 50% abans de l'inici del curs + 40% a mig curs.

 • Bonficació: Aquest curs compleix els requisits per a ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, FUNDAE. Més informació en Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779966

Temari del curs

Inscripció