Espanyol per estrangers ELE 8 (C1.2)

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Codi:
CC12L-A2-2022-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Comprendre una amplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència; reconèixer en els textos sentits implícits; expressar-se de forma fluida y espontània sense mostres evidents d'esforç; i fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals.
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Durada:
50 h
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 08/02/2022 al 10/05/2022
Horari:
Dimarts i Dijous de 18:00 a 20:00h
Ubicació:
Campus Catalunya, Av. Catalunya 35 Tarragona
Preu:
325 €
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció