Clàusula de consentiment

 Informació addicional (general) Textos Legals Versió 1   03-2018.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Dades de contacte del responsable FUNDACIÓ URV
c/ de l'Escorxador, s/n - 43003 TARRAGONA
NIF G43581321
Tel. 977 558 039
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i per a tenir-les a disposició d'una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, tret que s'exerceixi el dret d'oposició i/o cancel·lació corresponent.
Destinataris Destinatari de la cessió La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV
Finalitat de la cessió Dur a terme les actuacions derivades amb l'execució del projecte o formació.
Legitimació de la cessió Consentiment del propi interessat.
Moviments internacionals de dades Només en el cas que sigui necessari per a l'execució del projecte o formació.
Transferència internacional Només en el cas que sigui necessari per a l'execució del projecte o formació.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets té? Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades:
- Dret al fet que es confirmi si s'estan tractant dades personals.
- Dret a accedir a les pròpies dades, incloent la portabilitat en dades electròniques, rectificar-les si són inexactes o cancel·lar-les particularment si ja no és necessari tractar-les.
- En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas s'utilitzaran únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
- En determinats casos, exercir l'oposició a que es tractin les dades, tret de motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
- Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercir-los? Per exercir els drets caldrà de presentar un escrit a l'adreça de correu electrònic proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat, acompanyat de la fotocòpia del DNI o del document identificatiu equivalent. 
S'haurà d'especificar quin dels drets se sol·licita exercir.
En cas que s'actués mitjançant representant legal o voluntari, s'haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Es pot disposar del model de l'Agencia Española de Protección de Datos, descarregant-lo del web o sol·licitant-lo a l'adreça de correu electrònic indicada anteriorment.
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD S'informa que quan no s'hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels drets o en la forma d'exercir-los, es podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control.
Per conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo cal dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 i 91 266 35 17
C/Jorge Juan,6 28001-Madrid 
Formulari INSCRIPCIÓ A L'ACCIÓ FORMATIVA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació Finalitats detallades

Recollida de dades per a la gestió acadèmica i administrativa de l'acció formativa.

Autorització dels drets d'imatge per a  la promoció dels programes formatius, a no ser que sigui revocada en el moment de la gravació.

Legitimació Consentiment de l'interessat.
Cessió de dades

A altres universitats o entitats, per a la gestió de l'activitat docent si la titulació s'imparteix conjuntament.

A altres entitats, per aplicar un descompte en la matrícula si s'ha realitzat un marc de col·laboració d'ajuts.

Enviament de butlletins i comunicacions comercials

Les dades podran ser utilitzades per a la gestió d'accions de promoció i difusió de programes de formació i serveis, captació i fidelització.

Formulari SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació Finalitats detallades

Recollida de dades per atendre les consultes sobre l'acció formativa

Legitimació Consentiment de la persona interessada
Enviament de butlletins i comunicacions comercials

Les dades podran ser utilitzades per a la gestió d'accions de promoció i difusió de programes de formació i serveis