Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA). MONITORS

Fitxa Tècnica

Codi:
CSDEAMS-A2-2020-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Aquest curs està destinat exclusivament a Monitors/es de Menjador d'escola.
Objectius:
L'objectiu principal del curs és la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Al final del curs, l'alumne ha de ser capaç de:

- Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
- Posar en marxa el Sistema Integral d¿emergències.
- Adquirir els coneixements teòrics I habilitats necessàries per al tractament de l¿ACR amb utillatge, per 1--¿2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d¿utilització.
- Educació sobre els factores de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
Dates:
del 13/01/2020 al 14/01/2020
Horari:
De 17.30h a 20.30h
Ubicació:
Col·legi Públic Guillem Fortuny
C/ Pisa, 3, 43850 Cambrils, Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
6 h
Preu:
0 €
Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Immaculada Vallverdú Perapoch
Docents:
Marta Sancho Concha
Jaime Hernández Fernández
Manuela Bonillo Caballero
Contacte:
Més informació:
L'assignació dels grups i alumnes es realitza per ordre de matriculació.
Els grups d'alumnes seran de 8 persones.
El curs pot tenir fins a 4 grups formatius de 8 alumnes cadascun. Els primers 8 estaran matriculats automàticament i la resta fins a completar els 4 grups estaran en llista d'espera. La llista d'espera es gestiona sobre la base de l'assignació d'alumnes a cada grup i estar en ella pot permetre accedir al curs.

Temari del curs