Problemes específics en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Codi:
CPEELEL-I4-2017-11
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Alumnes amb un perfil igual al del màster però que no vulguin comprometre's a seguir un curs d'un o dos anys:

  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com a fora.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.

Objectius:

Dotar al professor d'eines específiques per enfrontar-se als problemes que puguin sorgir en l'ensenyament de la pronunciació, la gramàtica superior i la normativa a les classes d'E/LE.

Cursos associats:

Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (Edició 2015-2017)
Diploma de Especialización en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (Edició 2015-2016)

Dates:
del 28/02/2017 al 30/06/2017
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Durada:
50 h (5 ECTS)
Preu:
360 €
Direcció:
Esther Forgas Berdet
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Maria Bargalló Escriva
Sílvia Planas Morales
José Antonio Moreno Villanueva
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

INFORMACIÓ LLIURAMENT EXERCICIS: La data final de lliurament de les activitats per assignatura serà la següent:

  • La pronunciación en la clase de ELE (professor/a: Sílvia Planas): 27/03/2017
  • Cuestiones de gramática superior en la enseñanza de ELE (profesor/a: Maria Bargalló): 01/05/2017
  • Problemas normativa del español aplicada a la clase de ELE (professor/a: Jose A. Moreno): 29/05/2017


Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 6.5. (equivalent 60 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció