Preparació al Diploma d'Espanyol Llengua Estrangera (DELE. Nivell B2)

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest curs ofereix la possibilitat de preparar-se per l'examen completament en línia amb la tutorització personalitzada d'un professor nadiu expert en DELE. El professor-tutor estarà a disposició dels alumnes per a corregir les tasques, resoldre tots els possibles dubtes i ajudar a preparar les diferents proves que integren l'examen. La prova d'expressió i interacció oral es practicarà a través de videoconferència en tutories individualitzades adaptades a les necessitats específiques de cada estudiant.

Codi:
CB2DELEL-A1-2017-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Alumnes estrangers que vulguin presentar-se a l'examen DELE B2 en qualsevol de les seves convocatòries i que tinguin ja el nivell de llengua exigit a l'examen.
Objectius:
  • Familiaritzar-se amb l'estructura i proves de l'examen (Comprensió de lectura, Comprensió auditiva, Expressió i Interacció escrites i Expressió i Interacció orals).
  • Practicar cadascuna de les tasques que componen les proves de l'examen.
  • Adquirir estratègies per superar amb èxit les diferents proves.
  • Reforçar els punts febles.
Dates:
del 15/01/2017 al 15/11/2017
Horari:
On-line
Ubicació:
Campus virtual Moodle
Impartició:
online
Durada:
40 h (4 ECTS)
Preu:
190 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Sandra Iglesia Martin
Verònica Ferrando Aramo
Contacte:
Més informació:
És necessari tenir el nivell B2 en el moment de la inscripció, ja que es tracta d'un curs de preparació a l'examen. Abans de la matrícula, és recomanable realitzar el Test de nivel en línea del Instituto Cervantes

Temari del curs

Mòdul:
Preparació al Diploma d'Espanyol Llengua Estrangera (DELE. Nivell B2)
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
Els continguts del curs estan basats en les diferents especificacions donades per l'Institut Cervantes per a l'examen DELE B2.

El curs està organitzat per destreses. Aquestes destreses corresponen a les quatre proves que conformen l'examen.

El curs està format per sis mòduls diferents i independents entre si. Aquests mòduls són:

Modulo I: Com és un examen DELE B2? Mòdul per familiaritzar-se amb el model d'examen DELE B2. Conèixer quin és l'estructura de l'examen; és a dir, quines proves ho integren i quin tipus de tasques hi ha en cada prova. També es descriu com s'administren i qualifiquen les diferents proves.

Mòdul II: Com és la prova de Comprensió de lectura? Mòdul centrat en la prova de Comprensió de lectura. Es practiquen les diferents tasques i es donen a conèixer estratègies útils per superar amb èxit aquesta prova. També s'inclou una activitat de reflexió per saber què temes gramaticals hauria de reforçar l'alumne abans de l'examen.

Mòdul III: Com és la prova de Comprensió auditiva? Mòdul centrat en la prova de Comprensió auditiva. Es practiquen les diferents tasques i es donen a conèixer estratègies útils per superar amb èxit aquesta prova.

Mòdul IV: Com és la prova d'Expressió i Interacció escrites? Mòdul centrat en la prova d'Expressió i Interacció escrites. En ell es revisa i practica l'escriptura de cartes i correus electrònics formals (Tasca 1) i d'articles d'opinió o ressenyes (Tasca 2). Així mateix, es donen a conèixer estratègies útils per superar amb èxit aquesta prova, es descriu el sistema de qualificació de la mateixa i s'analitzen algunes mostres de producció escrita.

Mòdul V: Com és la prova d'Expressió i Interacció orals? Mòdul centrat en la prova d'Expressió i Interacció orals. A més de conèixer i practicar (mitjançant videoconferència) a fons cadascuna de les tasques, es proporcionen estratègies útils per superar amb èxit aquesta prova, es descriu el sistema de qualificació de la mateixa i es mostren exemples de qualificació.

Mòdul VI (optatiu): Exercicis per repassar. Mòdul que inclou activitats de repàs. Es tracta d'activitats diferents a les tasques de l'examen però que serveixen per seguir practicant les diferents destreses així com per reforçar els continguts gramaticals i lèxics del nivell B2.

Inscripció