Mediació en l'Àmbit Familiar

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mediació en l'àmbit familiar
ECTS:
6
Durada:
65 h.
Contingut:

Bloc I . La familia com objecte d’estudi funcional i relacional 

1. Història i sociologia de la família
1.1    Perspectiva antropològica i demogràfica.
1.2    Família i context cultural
1.3    Història i sociologia de la separació i el divorci
2. Dinàmiques familiars
2.1    Família d’origen i família creada. El genograma
2.2    La família extensa
2.3    Les etapes del cicle vital de la família
2.4    Les etapes del cicle vital de la parella
2.5    Conjugalitat i parentalitat. Tipus de famílies (amb especial consideració a les famílies monoparentals i famílies reconstituïdes)
2.6    Elements per a una anàlisi de les dinàmiques familiars: rols i funcions dins la família, relacions intergeneracionals, disfuncions conjugals i parentals
3. Psicologia evolutiva i entorn familiar
3.1    Infància.
3.2    Adolescència
3.3    Edat adulta
3.4    La vellesa
3.5    Factors de risc i protecció en el context familiar
3.6    Relacions d’ajut i intervenció dels serveis socials a l’àmbit familiar
3.7    Família i sexualitat


Bloc II .Conflicte i família

1. Conflictes familiars.
1.1    Conflicte i ruptura de la vida familiar: efectes psicològics i educatius del conflicte en els diferents membres. Relació entre els tipus de dinàmica familiar i la vivència i l’afrontament dels conflictes.
1.2    El divorci com a model de conflicte intrafamiliar. Repercussions psicològiques, socials i educatives del divorci
1.3    La violència domèstica i la violència de gènere
1.4    Situacions que requereixen una atenció especial

2. El conflicte familiar com a punt de partida de la mediació familiar: conjugació dels aspectes legals, psicològics i socials.


Bloc III . La regulació de la mediació familiar: aspectes jurídics i econòmics 

1. La protecció de la família a nivell internacional, constitucional i estatutari. La igualtat dels cònjuges i l’interès superior del menor
2. Els drets dels infants i adolescents: Convenció de Drets de l’Infant de les NNUU de 1989. Drets i oportunitats; nou enfocament legislatiu català. El desemparament i les mesures de protecció. Les relacions amb el sistema català de serveis socials
3. La regulació del matrimoni.  Drets i deures dels cònjuges. Matrimoni contret entre persones de diferents comunitats autònomes i entre ciutadans espanyols i estrangers.
4. Règims econòmics matrimonials. Separació de béns, guanys i participació. els capítols matrimonials.
5. El conveni regulador i l’acta de mediació: diferent contingut i diferents efectes jurídics. Aspectes objecte de pacte al conveni regulador i a l’acta de mediació i aspectes indisposables: qüestions d’ordre públic. La intervenció del ministeri fiscal.
6. Processos de separació, divorci i de ruptura de la parella de fet. Sol·licitud de mesures provisionalíssimes i provisionals, prèvies o simultànies a la demanda. Procés de separació o divorci de mutu acord. Procés de separació o divorci contenciós. Procés de ruptura de la parella de fet. Recursos contra la interlocutòria de mesures i la sentència definitiva. La transformació d’un procés de separació i divorci de mutu acord en un procés contenciós. Conseqüències.
La liquidació de bens en situació de comunitat entre els membres d’una família.
7. Concepte. Persones obligades i persones beneficiàries. Quantia. Cessament del dret d’aliments i de l’obligació. 
8. Situacions de crisi familiars en supòsits vinculats a diferents ordenaments jurídics. Els requeriments de cooperació internacional en matèria de dret de família.
9. Conflictes en l’àmbit de les successions; les qüestions relacionals. 
10. L’empresa familiar. Conflictes relacionals. Protocol. això ho posaria en mediacó context mercantil 

Inscripció