Mediació en l'Àmbit Familiar

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul de Mediació en Dret Privat
ECTS:
6
Durada:
65 h.
Contingut:
Bloc I .La convivència en el context social, comunitari i en les organitzacions
1.Història i sociologia dels grups i de les comunitats
2. Comunitat versus individualitat. Les relacions interpersonals
3. La interculturalitat: Una realitat multicultural
4. La diversitat religiosa

Bloc II .Conflicte i convivència
1. Anàlisis del Conflicte en l'àmbit social
2. Tipus de conflictes socials
3. El conflicte i el seu impacte en els àmbits comunitari i de les organitzacions

Bloc III . La regulació de la convivència en l'àmbit del dret privat: aspectes jurídics i econòmics
1. El Llibre Cinquè del Codi civil català
2. La propietat i la funció social
3. Regulació de la propietat horitzontal, simple, complexa i per parcel.les.
4. Els arrendaments
5. Les associacions de veïns i la seva regulació

Bloc IV . La mediació en d'altres àmbits del dret privat: Mediació a les organitzacions , mediació mercantil i mediació hipotecaria
1. La Mediació a les organitzacions
2. La Mediació mercantil
3. La Mediació hipotecaria

Bloc V .Tallers pràctics en gestió del conflicte en l'àmbit comunitari
1.Tècniques, estratègies i habilitats comunicatives per mediar en conflictes a l'àmbit comunitari, entre veïns, associacions o d'altres entitats.
2. Treball de casos pràctics i simulació de casos