Mediació en l'Àmbit Familiar

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CMEFDA-I4-2017-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Curs complementari a la part general de formació bàsica per professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessaries per a exercir la funció de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit, en compliment dels requisits del reglament d'accés al registre de mediadors de dret privat de la Generalitat de Catalunya segons Decret 135/2012, de 23 d'octubre de mediació en l'àmbit del dret privat.
Objectius:
Capacitar a l'estudiant en la gestió i facilitació resolució de conflictes en l'àmbits del dret de família.
Dotar als estudiants dels instruments necessaris per ajudar a tercers a solucionar els seus conflictes, i si és pertinent, ajudar a aquests a arribar a acords.
Formar i potenciar les habilitats de comunicació i col.laboració bàsiques en les funcions d'una persona mediadora.
Orientar als estudiants sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la mediació.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del Diploma de Postgrau en Mediació

Dates:
del 29/04/2017 al 17/06/2017
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
6 ECTS
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Sergio Nasarre Aznar
Reyes Barrada Orellana
Emma López Solé
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
PROGRAMA EN FASE DE RENOVACIÓ ANNUAL DE L'HOMOLOGACIÓ PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
De les 65 h del curs, 45 són presencials i la resta són online.

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.
Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part específica del dret privat establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs