Mediació en l'Àmbit Familiar

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

EL CFP-FURV ÉS CENTRE DE FORMACIÓ DE MEDIADORS AUTORITZAT PEL MINISTERI DE JUSTÍCIA


Aquest programa està en fase d'homologació pel part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

Codi:
CMEFDA-I6-2019-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Introducció:

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.
Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part general, establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic. 

Adreçat a:
Curs complementari a la part general de formació bàsica per professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessaries per a exercir la funció de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit, en compliment dels requisits del reglament d'accés al registre de mediadors de dret privat de la Generalitat de Catalunya segons Decret 135/2012, de 23 d'octubre de mediació en l'àmbit del dret privat.
Objectius:
Capacitar a l'estudiant en la gestió i facilitació resolució de conflictes en l'àmbits del dret de família.
Dotar als estudiants dels instruments necessaris per ajudar a tercers a solucionar els seus conflictes, i si és pertinent, ajudar a aquests a arribar a acords.
Formar i potenciar les habilitats de comunicació i col.laboració bàsiques en les funcions d'una persona mediadora.
Orientar als estudiants sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la mediació.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del 


Diploma de Postgrau en Mediació

Cursos associats:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del 


Diploma de Postgrau en Mediació


La resta de cursos que conformen aquest itinerari són:


Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes


Mediació en l'Àmbit del Dret Privat

Dates:
del 11/05/2019 al 29/06/2019
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Plànol de situació:

http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/cfp/com_arribar/

Impartició:
semipresencial
Durada:
6 ECTS
Preu:
550 €
Coordinació acadèmica:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Sergio Nasarre Aznar
Elena Cobler Martínez
Emma López Solé
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Susana Gutiérrez Martínez
Enric Vives Campdepadrós
Maite Ariste Castaño
Mònica Buscarons Gelabertó
Elsa Pedrola Jandula
Marta Ponce Mas
Especificació durada:
65 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Entitats col·laboradores:
AHC

Temari del curs

Inscripció