Màster en Negocis Internacionals: Europa, Àsia i Amèrica Llatina

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Introducció als negocis internacionals
ECTS:
10
Durada:
60 h.
Contingut:

1.1. Aspectes jurídics dels negocis

 • Contractació internacional
 • Duanes i impostos
 • Els treballadors transnacionals

1.2. Aspectes financers i econòmics dels negocis

 • Empreses i comerç internacional
 • Possibilitats de negocis.
Mòdul:
Inversió empresarial, sortides professionals i països emergents
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

2.1. L’IComerç: La Plataforma Alibaba i el comerç electrònic

 • Aspectes jurídics i financers.
 • Qualificació de les rendes i operacions realitzades.
 • La Plataforma Alibaba.

 

2.2. Relacions Internacionals Europa-Àsia-Amèrica Llatina

 • Processos d'integració econòmica.
 • Subjectes i actors internacionals.

 

2.3 Comerç Internacional

 • Dret dels contractes.
 • Contractació internacional: El marc jurídic, les modalitats i la pràctica dels contractes de compravenda internacionals.
 • Transport internacional: sistemes de transport, regles, avaluació del cost de les diverses alternatives.
Mòdul:
El món de l'empresa i els negocis a Amèrica Llatina
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

3.1. El Mercat Comú del Sud (Mercosur) a Amèrica Llatina. La plataforma industrial més competitiva

 • Estructura institucional i països membres del Mercosur
 • El Grup d'Integració Productiva del Mercosur (GIPM)
 • Fons Mercosur de Garanties per a micro, petites i mitjanes empreses
 • El sistema de solució de controvèrsies

3.2. Aspectes jurídic-comercials de les relacions entre la Xina i Amèrica Llatina

 • La inversió empresarial xinesa a Amèrica Llatina
 • Els Acords per a la promoció i protecció d'inversions entre la Xina i els països d'Amèrica Llatina
 • La República popular de Xina i els Tractats de Lliure Comerç amb Amèrica Llatina
 • EL TLC amb Perú
 • EL TLC amb Xile
 • EL TLC amb Costa Rica
 • El possible TLC entre la Xina i els països del Mercosur

3.3 El comerç i les inversions amb els països amb els quals la Xina no té Tractat de Lliure Comerç

 • La inversió empresarial xinesa a Amèrica Llatina
 • La solució de diferències en el marc de les relacions comercials i inversions en el context Xina-Amèrica Llatina
 • L'aspecte fiscal: la vigència i absència de convenis de doble imposició entre la Xina i els països llatinoamericans

1.4 Resolent controvèrsies en els negocis a Llatinoamèrica

 • Panoràmica general del sistema d'arbitratge a Llatinoamèrica
 • La combinació de l'arbitratge, la mediació i la conciliació
 • Diferències entre la mediació i la conciliació
Mòdul:
Llengua espanyola i negocis
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

4.1. L'Espanyol dels negocis: Espanyol avançat

 • Fonètica i gramàtica
 • Redacció de contractes
 • Expressió oral

4.2. Traducció

 • Espanyol i contractes internacionals
 • Espanyol i negocis Internacionals

4.3. L’espanyol dels negocis a América Llatina

 • L’espanyol a Hispanoamèrica
 • L’espanyol a Brasil
Mòdul:
Gestió financera i organitzativa. Màrqueting internacional
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

5.1 Gestió Financera i Organitzativa

 • L'empresa.
 • Nous conceptes i dissenys organitzacionals
 • Gestió financera: funcions, organització i distinció entre els conceptes econòmic i financer

5.2. Màrqueting Internacional

 • Definició De Màrqueting
 • Determinants del màrqueting
 • Anàlisi del mercat per a l'exportació
 • Política internacional de producte
 • Política internacional de distribució
 • Política internacional de comunicació
 • Política internacional de preus
 • Com accedir als mercats internacionals
Mòdul:
Economia en el comerç internacional
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

6.1 Economia en el comerç internacional i crisi econòmica

 • Anàlisi de dades econòmiques 
 • Variables fonamentals per l'anàlisi de l’economia
 • L'activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit
 • Els indicadors d'activitat econòmica i distribució de la renda

6.2. Creixement econòmic

 • El creixement econòmic real i el nominal
 • Els determinants del PIB per càpita
 • Fonts estadístiques

6.3 Desequilibris interns

 • Desequilibris monetaris: la inflació
 • Desequilibris al mercat de treball: l'atur


6.4. Sectors productius

 • Canvis a l'estructura sectorial de les economies
 • La transformació del sector agrari
 • Els canvis en el sector industrial
 • El procés de terciarització
Mòdul:
Negocis internacionals: Xina, Hong Kong i Amèrica Llatina
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

7.1 Convenis per a promocionar la inversió internacional

 • El APRIS firmats per la Xina a Amèrica Llatina
 • El comerç entre la Xina i Llatinoamèrica
 • Taiwan i Centreamèrica

7.2. Convenis per a evitar la doble imposició internacional

 • CDI subscrits per Espanya i Europa a Amèrica Llatina
 • CDI subscrits per la Xina a Amèrica Llatina

7.3. La inversió europea a la Xina a través de Hong Kong

 • El CDI entre Espanya i Hong Kong
 • HK: porta d’entrada de productes a la Xina
 • Aranzels i Hong Kong.
Mòdul:
L'anglès dels negocis
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

8.1. L'anglès dels negocis: anglès avançat

 • Fonètica i gramàtica
 • Redacció de contractes
 • Expressió oral

8.2. Traducció

 • Anglès i contractes internacionals
 • Anglès i negocis Internacionals

8.3. L’anglès dels negocis a Àsia i Amèrica Llatina

 • L’anglès d’EUA
 • L’anglès d’Austràlia
Mòdul:
Pràctiques formatives
ECTS:
7
Durada:
125 h.
Contingut:

L’objectiu de les pràctiques formatives és capacitar l’alumne per a desenvolupar diferents tasques professionals relacionades amb les transaccions internacionals.

El temps directe que cada alumne haurà de dedicar a l’estada en l’empresa serà de 90/70 h.

Durant l’estada l’alumne realitzarà les tasques pròpies de l’empresa, a nivell intern o extern, per afavorir la realització de la seva activitat comercial, a nivell internacional

Mòdul:
Projecte Fi de Màster
ECTS:
1
Durada:
100 h.
Contingut:

Els treballs fi de Máster són preferentment individuals, encara que podrà considerar-se la formació de grups amb un màxim de dos/tres membres.

El treball pot consistir en un estudi relacionat amb els aspectes económics, jurídics, o de gestió de l’empresa (o interdisciplinar conjuntament de dos o tres d’aquestes tres matèries), en el marc dels negocis internacionals entre Europa, Àsia i Amèrica Llatina.

L’objectiu del projecte és que l’alumne pugui donar resposta a una necessitat de l’empresa, elaborant/dissenyant un pla adaptat a les seves característiques, d’acord amb la seva cultura empresarial i disponibilitat pressupostària.

Mòdul:
Tutoria
Durada:
10 h.
Contingut:
.