Màster en Justícia Penal Internacional

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Introducció a la societat internacional, el dret internacional i les relacions internacionals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

1. La Societat Internacional i les relacions Internacionals: Evolució històrica. Característiques i principis de la Societat Internacional contemporània
2. Les fonts del Dret internacional: Espacial referencia el costum internacional
3. El Dret dels Tractats
4. Criteris d'atribució de la subjectivitat internacional
5. L'Estat com a subjecte internacional, especial referència a les competències estatals
6. Les Organitzacions Internacionals, especial referència al Dret i a la responsabilitat de les Organitzacions Internacionals
7. La recepció del Dret internacional pels ordenaments interns
8.  Aplicació del Dret Internacional: La responsabilitat Internacional de l'Estat.
9.  Aplicació del Dret Internacional: mesures de seguiment, control i coacció.
10.  Fractures i conflictes en la Societat Internacional Global

Mòdul:
Mòdul 2. Protecció; internacional dels drets humans
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

1. Antecedents i fonaments de la protecció internacional dels Drets Humans: Història de la protecció internacional dels drets humans
2. Les fonts del Dret Internacional dels Drets Humans i l'evolució i interpretació progressiva de la protecció dels drets humans.
3. Responsabilitat Internacional dels Estats enfront de la protecció de drets humans: Criteris de responsabilitat estatal per fets internacionalment il·lícits; Teories sobre la responsabilitat dels Estats per fets de tercers i Anàlisis de casos
4. Sistemes Internacionals de Protecció dels Drets Humans: Sistema Universal: ONU
5. Sistemes Regionals de protecció internacional dels Drets Humans: Europa, Amèrica i Àfrica
6. Mecanismes Internacionals de Protecció dels Drets Humans (I): Mecanismes convencionals.
7. Mecanismes Internacionals de Protecció dels Drets Humans (II): mecanismes extra-convencionals en el sistema universal.
8. Mecanismes Internacionals de Protecció dels Drets Humans (III): Sistema de peticions individuals davant els sistemes regionals
9. Procediment davant els sistemes internacionals de protecció de Drets Humans: Criteris de competència i admissibilitat davant els comitès de l'ONU, davant els sistemes regionals, el procediment preliminar i el Análisis de fons per establir la responsabilitat internacional dels Estats.
10. La Reparació Integral a les víctimes de vulneració als Drets Humans: Mesures de satisfacció, Mesures de restitució, Mesures de rehabilitació, Mesures d'indemnització i Garanties de no repetició.

Mòdul:
Mòdul 3. Dret internacional humanitari
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
<

1. Genesis de la regulation del Ius ad Belum/Ius in Bello
2. Interacció entre el Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari
3. Fonts del Dret Internacional Humanitari
4. Subjectes i Parts en el Dret Internacional Humanitari
5. Classificació dels conflictes: No internacional, Internacional, Internacionalització, 3ª generació…
6. Principis i prohibicions
7. Mitjans i mètodes de guerra.
8. Compliance, aplicació, seguiment i control
9. Gènere i Dret Internacional Humanitari
10.  L'incompliment del DIH com a crim internacional

Mòdul:
Mòdul 4. Investigació i enjudiciament pels Estats de crims internacionals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

1. El principi de Justícia Universal
2. L'obligació Audere et iudicare
3. Altres possibles bases jurídiques (criteris de competència i admissibilitat: activa i passiva, competència territorial, material i temporal)
4. Recepció i adequació interna dels crims internacionals
5. Altres deures positius (cooperació i col·laboració)
6. Mecanismes de cooperació judicial i extradició
7. La immunitat estatal (Congo contra Bèlgica).
8. Sistemes de justícia comunitària i crims internacionals (Gacaca, ..); i Sistemes de justícia interna (Alemanya post Nuremberg, Procés de Eichmann a Israel…)
9. Acords estatals i competència de la ICC
10. La relacions estatals amb altres òrgans jurisdiccionals internacionals

Mòdul:
Mòdul 5.El ICC i altres institucions jurisdiccionals internacionals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

1. Gènesi. Procés de Creació. Antecedents, procés i principis de Nuremberg, i de Tòquio.
2. Tribunals ad hoc (Tribunal per a la Exiugoslàvia i per a Rwanda)
3. Model híbrid, Tribunal per a Sierra Leone, Cambodja, Líban, Kosovo (regional)
4. Estatut de la Cort Penal Internacional: Naturalesa i contingut
5. El mecanisme per a la reforma de la Cort
6. Arquitectura institucional: secretària, fiscalia, sales, assemblea d'Estats, Defensa de víctimes, fons fiduciaris per a les víctimes, presidència.
7. Legitimació activa  del procediment
8. La competència material de la Cort

Mòdul:
Mòdul 6. Dret Penal Internacional material
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

A) Part General: Principis
1.Nullum crim nulla pena sine prèvia lege, i Irrectroactivitat
2.Formes d'Autoria i participació punibles
3.Improcedència de càrrec oficial, Responsabilitat del superior yÓrdenes de superiors (Obediència deguda)
4.Imprescriptibilidad
5.Elements d'intencionalitat (dol)- Mental elements
6.Causes d'exclusió de responsabilitat criminal, i Error de fet i de dret (espècie d'error de prohibició)

B) Part Especial. Tipus i subtipos davant la ICC
1.Genocidi
2.Agressió
3.Crims de Guerra
4.Crims de lesa humanitat

Mòdul:
Mòdul 7. Procedures before ICC and other international jurisdictional institutions
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

1.Admissibilitat i Recerca Crims
2.Subjectes processals (Defensa, Fiscalia, Víctimes, Tribunal)
3.Construcció de Prova/Caso penal (Fiscal i Defensa).
4.Control de l'acusació
5.Judici Oral i Etapa probatòria: Presentació/Practica de la prova
6.Procediments especials
7.Protecció de testimonis i víctimes
8.Intervenció de terceres parts
9.Sentència i mitjans d'impugnació
10.Reparacions a les víctimes

Mòdul:
Mòdul 8. Jurisprudencia de la ICC i altres institucions jurisdiccionals internacionals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

1.La importància de la Jurisprudència com a font de Dret Penal Internacional (concepte, impacte social i jurídic, relació amb altres fonts del DPI, la Jurisprudència com a font en si del DPI)
2.El mètode d'anàlisi (les diferents formes d'anàlisis entre continental law i casi law, i explicació de la “plantilla” amb els ítems a seguir en l'anàlisi dels casos).
3.Primera pràctica sobre els processos de Nuremberg
4.Sentència del Tribunal Penal Internacional per la ExYugoslavia / Rwanda
5.Sentència del Tribunal especial per a Sierra Leone / Líban
6.Sentència de la Cort Penal Internacional (I)
7.Sentència de la Cort Penal Internacional (II)
8.Sentència de la Cort Penal Internacional (III)
9.Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans
10.Sentència de la Cort Interamericana de Drets Humans

Mòdul:
Mòdul 9. Deontologia juridica i practica de la ICC i altres institucions jurisdiccionals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

1. Exercir davant la ICC: llistes, forma d'accés i funcionament.
2. Suport a l'advocat en la ICC: Llista d'assistents, llista d'advocats professionals, l'oficina de suport a la defensa.
3. Obligacions, conductes prohibides en la ICC i comparació amb altres tribunals.
4. Procediment disciplinari en la ICC (legitimació activa, presentació de les queixes en instrucció, la fase oral, decisió i sancions i recursos)
5. La pràctica de recerca sobre el terreny
6. Recursos per a la recerca en Justícia Penal Internacional
7. Recursos per a l divulgació de la Justícia Penal Internacoonal
8. El paper de les ONG
9. Nocions de traducció jurídica (I)
10. Nocions de traducció jurídica (II)

Mòdul:

Practiques presencials

ECTS:
5
Durada:
90 h.
Contingut:

• Unes sessions de stage a Tarragona per donar una lectura final i conjunta de totes les assignatures i treballar un cas pràctic intensiu. Inclouria una visita a la ICC i a altres institucions internacionals a l'Haia  (Durada aproximada de 15 dies). Possibilitat d'usar la Sala del Centre Español a l'Haia . La matrícula inclogui continguts però no desplaçaments ni allotjament/manutenció.
• Caràcter obligativo. Només excepcionalment substituïble per pràctiques en una institució internacional amb un programa prèviament autoritzat.

Mòdul:

Treball fi de Master

ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

•A l'inici del segon quadrimestre (setembre 2018) els alumnes presentaran una proposta de tema i esquema de recerca.
•S'assignarà a cada alumne un tutor per a l'adreça del seu treball de recerca.
•El treball versarà sobre un tema inèdit o poc treballat, tindrà una extensió superior a 60 pàgines i s'adequarà a les normes d'estructura i citació pròpies dels treballs universitaris de recerca.

Mòdul:

Coordinació Curs

Contingut:
.
Mòdul:

Espai del Master en Justicia Penal Internaciuonal

Contingut:
.