Màster en Intervenció en Educació Sistèmica Multidimensional

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. ANTECEDENTS I REFERENTS TEÒRICS DE LA VISIÓ SISTÈMICA
ECTS:
9,5
Durada:
95 h.
Contingut:

69 hores presencials + 26 hores no presencials
Referents del paradigma sistèmic

 1. Teoria General de Sistemes i cibernètica
 2. La Teoria de la comunicació
 3. Teories de l'aprenentatge, el constructivisme
 4. Paradigma de la complexitat
 5. La teoria de sistemes aplicada a l'educació


Aportacions de la neurociència i de les intel·ligències múltiples a l'educació
 1. Introducció a la Neurociència com a ciència multidisciplinària
  • El Sistema Nerviós: Sistemes. Òrgans. Àrees cerebrals i Circuits. Cèl·lules, Sinapsis i Molècules
  • Desenvolupament prenatal i post natal del Sistema nerviós
  • Plasticitat sinàptica. Relació amb l'aprenentatge i la memòria. Factors que indueixen la plasticitat
 2. Definicions de intel·ligència
  • Teories de la intel·ligència
  • Memòria, aprenentatge i intel·ligència
  • Intel·ligència i medi ambient
  • Intel·ligència animal
  • Lòbuls prefrontals i intel·ligència
 3. Les intel·ligències múltiples d'Howard Gardner
  • Coneixement i comprensió de les Intel·ligències Múltiples
  • Pensament convergent i divergent
  • Agrupació de les diverses intel·ligències i models d'actuació


Contribució dels àmbits terapèutics a l'educació
 1. Les aportacions bàsiques de la Psicoanàlisi Teories de l'aparell psíquic
  • L'inconscient freudià i els seus abordatges
  • Mecanismes de defensa
  • L'inconscient col·lectiu de Jung
  • Influències del psicoanàlisi a l'educació
 2. La corrent humanista dins la psicoteràpia
  • Les teories de la personalitat segons els autors més rellevants de la psicologia humanista
  • El desenvolupament del potencial humà a l'educació
  • La construcció de la identitat i la alteritat
  • El pensament simbòlic i la construcció d'universos personals i col·lectius

Mòdul:
M2. EDUCACIÓ SISTÈMICA MULTIDIMENSIONAL. NOU PARADIGMA EDUCATIU
ECTS:
9,5
Durada:
95 h.
Contingut:

69 hores presencials + 26 hores no presencials
Estructures i pautes en les relacions familiars

 1. L'aportació de les Constel·lacions familiars a l'educació
  • Les lleis que regeixen els sistemes humans
  • Ordres i desordres en les relacions familiars
 2. L'evolució de la consciència, tipus de consciència en els sistemes humans
 3. Les relacions i els vincles
 4. Lleialtats sistèmiques
 5. Principis d'una relació d'ajuda eficaç


L'educació sistèmica, una educació centrada en les relacions i els vincles
 1. Ubicació i ordre de tots els sistemes i subsistemes que intervenen en l'educació
  • Aliances entre centres educatius i família
  • Organització d'equips i jerarquies
  • Problemes d'aprenentatge i dinàmiques familiars
  • Claus de cohesió social i convivència a la xarxa educativa
 2. El conflicte i els seus abordatges
 3. Els vincles educatius i les seves característiques
  • Els vincles generacionals i la seva influencia en l'educació
  • Equilibris I desequilibris en els vincles educatius
  • Educar en xarxa
 4. Eines metodològiques per l'estudi dels sistemes, genograma, fotograma, autobiografia, etc. Treball personal
 5. Educació formal i Educació no formal
 6. Els camps emocionals i l'educació. L'Educació Emocional Sistèmica
  • Dimensions emocionals i contextos
  • Tipus de sentiments


El perfil de l'educador sistèmic
 1. El líder sistèmic. Perfil i competències
 2. Sistema d'actituds del docent
 3. Tutor sistèmic
 4. Autoritat Amorosa


Competències curriculars i educació sistèmica
 1. El concepte de competències des de la visió sistèmica
 2. Models d'aprenentatge sistèmic
 3. Programació transversal de les competències emocionals


L'atenció a la diversitat des de la mirada sistèmica
 1. Les arrels familiars, dignitat i Identitat
 2. Implicacions sistèmiques dels problemes de conducta, negativisme, hiperactivitat, atenció dispersa desmotivació. Estratègies d'intervenció.
 3. L'avaluació des de l'educació sistèmica
 4. Les intel·ligències múltiples aplicades a l'aula
 5. Els àmbits de l'educació no formal des de la mirada sistèmica

Mòdul:
M3. EINES, EXPERIÈNCIES I PRÀCTIQUES D'APLICACIÓ EN EDUCACIÓ SISTÈMICA MULTIDIMENSIONAL
ECTS:
6,5
Durada:
65 h.
Contingut:

51 hores presencials + 14 hores no presencials
Eines i experiències d'aplicació pràctica de l'educació sistèmica a diferents etapes educatives

 1. Recursos per la Consciència Corporal: la dimensió sistèmica del cos
  • El lloc del cos a l'escola
 2. Models d'organització i gestió de centres visió sistèmica i protocols
 3. Propostes d'activitats sistèmiques en les diferents etapes educatives:
  • Educació infantil
  • Educació primària
  • Educació secundària
 4. Propostes d'activitats sistèmiques en altres escenaris: tutors sistèmics, música i art
 5. Treball per projectes en educació sistèmica i la seva didàctica
 6. Recursos sistèmics, contes, metàfores, teatre, entre altres

Mòdul:
M4. Residencial. TREBALL PERSONAL, LÍNIA DE VIDA I BIOGRAFIA PERSONAL
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

28 hores presencials + 2 hores no presencials
Treball de síntesi del curs

 1. Elaboració i presentació de genogrames
 2. Elaboració i presentació de fotogrames
 3. Elaboració i presentació de autobiografies
 4. Treball de gestió emocional personal

Mòdul:
M5. EINES METODOLÒGIQUES I ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ SISTÈMICA
ECTS:
9,5
Durada:
95 h.
Contingut:

72 hores presencials + 23 hores no presencials
Eines metodològiques i d'avaluació de contextos

 1. La Metodologia CAMP. Indicadors de contextos, metodologia i procediments d'aplicació
 2. Els moviments sistèmics, protocols
 3. Diferenciació dels camps emocionals, primaris, secundaris, etc.
 4. La història familiar i generacional. Genograma, fotograma, protocols
 5. Introducció al treball amb diversos materials: ninos, fustes, pedres, gots, tapetes, papers, coixins, entre altres
 6. La PNL a l'Educació Sistèmica
 7. El Coaching a l'educació sistèmica
 8. El registre simbòlic. El pensament creatiu, imatges de solució, construcció d'universos i nous relats
 9. Abordatge de dinàmiques familiars diverses, tractament de la diversitat
 10. L'enneagrama sistèmic
 11. Aportacions del Disseny Humà a la visió sistèmica

Mòdul:
M6. ENTRENAMENT OBSERVACIÓ, PERCEPCIÓ I MOVIMENTS SISTÈMICS
ECTS:
9,5
Durada:
95 h.
Contingut:

69 hores presencials + 26 hores no presencials
Mindfitness, centrament personal i aplicació intel·ligències múltiples

 1. Funcions meta-cognitives relacionades amb el buit de la ment
 2. Aprendre la pràctica de la plena consciència
 3. Aplicació intel·ligències múltiples
 4. Transformació d'estats emocionals difícils


Pràctiques d'observació, percepció i moviments sistèmics
 1. Entrenament en l'observació i lectura fenomenològica, de diferents contextos d'aplicació dels moviments sistèmics
 2. Tècniques d'observació i investigació fenomenològica. Visual, auditiva, gràfica, audiovisual y personal. Eines per facilitar l'observació: teatre i comunicació no verbal. Sintonia i contacte. La mirada perifèrica
 3. La mirada quàntica aplicada a la educació com a recurs per ampliar la mirada, la comprensió dels fenòmens des de l'enfocament sistèmic
 4. Percepció corporal i educació holística
 5. Les teories de Rupert Sheldrake. La física quàntica. Transformació de camps mòrfics
 6. Supervisió de casos i solucions sistèmiques
  • L'alumnat conduirà moviments i estratègies per ordenar situacions escolars i familiars
  • L'alumnat elaborarà i posarà en pràctica activitats sistèmiques en els seus àmbits laborals

Mòdul:
M7. DISSENY I ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA DES DE LA PERSPECTIVA SISTÈMICA
ECTS:
7,5
Durada:
75 h.
Contingut:

65 hores presencials + 10 hores no presencials
Introducció a la investigació en educació sistèmica

 1. Tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives. Introducció a l'elaboració de dades
 2. Tècniques d'investigació qualitatives: investigació narrativa, enquestes, qüestionaris etnogràfics, investigació-acció
 3. Estructura del projecte d'investigació i aplicació per fer un projecte d'innovació educativa


Projectes de gestió i innovació educativa
 1. Aplicació de recursos sistèmics en projectes de gestió i innovació educativa


Intensiu final de màster
 1. Presentació i defensa dels projectes d'aplicació i recerca en Educació Sistèmica Multidimensional
 2. Aprofundiment en el treball personal i projectes de futur

Mòdul:
PROJECTE FI DE MÀSTER EN EDUCACIÓ SISTÈMICA
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Elaboració i defensa d'un projecte sobre un tema relacionat amb la introducció i desenvolupament de l'educació sistèmica en un context concret, posant en pràctica els coneixements obtinguts i l'autoavaluació de l'experiència.
Es podran escollir diversos temes: treball i gestió d'aula, treball amb famílies, formació i assessoria de professionals i de centres, gestió d'equips, acompanyament i estudis de casos en educació formal i no formal, programació curricular i competències des de la mirada sistèmica en diferents etapes educatives, projectes de tutoria, de convivència, d'atenció a la diversitat, orientació etc.

Estructura del projecte:

 1. Full de presentació amb el títol, nom de l'estudiant, nom del tutor i la data de presentació.
 2. Resum del treball en català i castellà (màxim 300 paraules) i paraules clau (màxim 5 paraules).
 3. Índex paginat.
 4. Introducció: contextualització i àmbit en el que es presenta el projecte.
 5. Bases teòriques.
 6. Objectius de la investigació (generals i específics).
 7. Marc metodològic:
  • Participants
  • Disseny (què faràs)
  • Procediment (com ho faràs)
  • Instruments (amb què)
  • Anàlisi dels resultats
  • Conclusions
 8. Bibliografia
 9. Annexos

Presentació:

Màxim 30 pàgines (annexos a part), Tipus de lletra: Arial 12. S'han de presentar dues còpies del projecte: una impresa en paper i l'altra en format PDF penjada a la carpeta del Moodle.

Mòdul:
TUTORIES MÀSTER EN EDUCACIÓ SISTÈMICA
Durada:
10 h.
Contingut:

Tutories individuals i, en ocasions grupals, per resoldre dubtes, tractar problemes i per fer el seguiment del seu procés d'aprenentatge.