Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Informació General - Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral
Contingut:
Programes, normes, informació dels professors, i la informació general del curs.
Mòdul:
Models de qualitat i millora de processos
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

12 HORES PRESENCIALS I 38 HORES NO PRESENCIALS

 • La gestió de les organitzacions.
 • Sistemes de gestió i referencials
 • La gestió de processos. La Norma ISO 9001

Mòdul:
Gestió de la Qualitat. ISO 9001-2015
ECTS:
11
Durada:
110 h.
Contingut:

54 HORES PRESENCIALS I 56 HORES NO PRESENCIALS
Norma ISO 9001-2015

 • Introducció
 • Objecte i camp d'aplicació
 • Referències normatives
 • Termes i definicions
 • Context de la organització
 • Lideratge
 • Planificació
 • Suport
 • Operació
 • Avaluació; de l'acompliment
 • Millora

Introducció a les auditories

Mòdul:
Gestió ambiental. ISO 14001-2015.
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

46 HORES PRESENCIALS I 54 HORES NO PRESENCIALS
Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i EMAS) i Marc legal ambiental.

 • Introducció
 • Objecte i camp d'aplicació
 • Referències normatives
 • Terminis i definicions
 • Context de la organització
 • Lideratge
 • Planificació
 • Suport
 • Operació
 • Avaluació de l'acompliment
 • Millora


Gestió ambiental en organitzacions
 • Eco disseny / ISO 14006
 • Gestió de l'Energia / ISO 50001
 • Empremta de Carboni d'Organització / ISO 14064
 • Etiquetat ambiental / Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Mòdul:
Gestió de la Prevenció. DIS ISO 45001
ECTS:
14
Durada:
140 h.
Contingut:

44 HORES PRESENCIALS I 96 HORES NO PRESENCIALS
Sistemes de gestió de la prevenció (DIS ISO 45001 i marc legal)

 • Introducció
 • Objecte i camp d'aplicació
 • Referències normatives
 • Terminis i definicions
 • Context de l'organització
 • Lideratge i participació dels treballadors
 • Planificació
 • Suport
 • Operació
 • Avaluació de l'acompliment
 • Millora


 • Gestió de la prevenció.
 • Estàndard OSHAS

Mòdul:
Integració de sistemes de gestió i auditories
ECTS:
11
Durada:
110 h.
Contingut:

36 HORES PRESENCIALS I 74 HORES NO PRESENCIALS
Integració dels sistemes de gestió

 • Nivells d'integració
 • Correspondència entre normes
 • Aspectes preventives i mediambientals de PLANIFICACION
 • Aspectes preventives i mediambientals PRESTAR SERVICIOS
 • Aspectes preventives i mediambientals DAR RECURSOS
 • Aspectes preventives i mediambientals REVISAR Y MEJORAR
 • Revisió d'examen i projecte OSHAS


 • Auditories
 • Auditoria Interna
 • Aspectes preventives de la auditoria
 • Equip auditor
 • Auditoria Integral i tècniques d'auditoria
 • Auditoria reglamentaries de sistemes interns
 • Preparació d'auditories. Fases d'auditoria
 • Casos pràctics d'auditoria interna i externa
 • Casos pràctics d'auditoria interna i externa

Mòdul:
Projecte final d'estudis
ECTS:
9
Durada:
8 h.
Contingut:

Projecte final de curs.

 • Amb 8 hores de tutoria pel seguiment de la redacció del projecte i una dedicació mínima de l'alumne calculada en 90 h.

Inscripció