Màster en Gestió i Dret Local

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Especialista Universitari en Dret Urbanístic
ECTS:
30
Durada:
300 h.
Contingut:
Mòdul 1. Evolució de la normativa urbanística. Règim urbanístic del sòl i planejament territorial i urbanístic (6 crèdits ECTS)

Mòdul 2. Gestió i execució urbanístiques (6 crèdits ECTS)

Mòdul 3. Intervenció administrativa en l'ús del sòl, el subsòl i les edificacions (5 crèdits ECTS)

Mòdul 4. Protecció de la legalitat urbanística (5 crèdits ECTS)

Mòdul 5.Casos pràctics integrats (4 crèdits ECTS) Pràctica urbanística integrada

Mòdul 6. Practicum II (4 crèdits ECTS)

Mòdul:
Especialista Universitari en Dret Local
ECTS:
30
Durada:
300 h.
Contingut:
Mòdul 1. Règim jurídic dels ens locals (5 crèdits ECTS)
 • Dret comunitari europeu i ens locals
 • Règim jurídic de l'Administració local
 • Personal al servei de l'Administració local I
 • Règim electoral local
 • Béns de l'Administració loca

Mòdul 2. Procediments administratius locals (5 crèdits ECTS)
 • Procediment administratiu
 • Procés contenciós administratiu
 • Contractació local
 • Responsabilitat patrimonial
 • Expropiació forçosa

Mòdul 3. Activitats administratives sectorials locals (5 crèdits ECTS)
 • Serveis públics locals
 • Iniciativa econòmica local
 • Activitat de limitació
 • Activitat de foment
 • Activitat sancionadora local
 • Medi ambient i ens locals
 • Noves tecnologies de la informació i la comunicació

Mòdul 4. Gestió de l'Administració local i altres activitats sectorials (5 crèdits ECTS)
 • Polítiques públiques locals
 • Habilitats directives
 • Comptabilitat local

Mòdul 5. Activitat econòmica administrativa local (5 ECTS)
 • Dret financer i tributari local, gestió del pressupost, control i fiscalització de l'activitat econòmica.

Mòdul 6. Practicum I (5 crèdits ECTS)
Pràctiques jurídiques a realitzar a les administracions públiques locals catalanes (durada: 125 hores)
(Les pràctiques poden ser conval·lidades si es treballa en una administració pública local)
Mòdul:
Treball de Recerca
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:
Realització d'un treball de recerca, dirigit per un membre de l'equip docent, sobre algun dels aspectes analitzats en els postgraus.

Inscripció