Màster en Gestió i Dret Local

Fitxa Tècnica

El programa prepara els alumnes per a que participin en els diferents processos selectius d'ingrés a les diferents administracions locals catalanes.
Codi:
MGDDA-M3-2016-8
Títol al que dóna dret:
Màster
Introducció:

Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

 

El gran nombre de municipis, més de 965, i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals i també d'administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per a fer front a la complexitat de competències i funcions que les dites administracions tenen encomanades.

 

La necessitat d'establir una formació homogènia a tot el territori de Catalunya en les matèries relacionades amb l'administració local -dret, gestió i hisenda, bàsicament- per tal de garantir els coneixements necessaris i adequats, tant teòrics com pràctics, als titulats universitaris que volen treballar-hi i al personal que està al seu servei.

 

D'entre aquestes matèries, la importància que han adquirit el dret local urbanístic en el conjunt de competències de titularitat de l'Administració local i la seva extrema especialitat i tecnicitat, aconsellen dedicar un máster a aprofundir en aquesta disciplina.

Adreçat a:

Llicenciats en Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques, Sociologia i altres titulacions superiors que permetin l'accés a les tres subescales de l'administració local amb habilitació nacional o als cossos de tècnics del grup A. .

Objectius:

Formar tècnics superiors que ocupen llocs de treball a l'administració local, així com titulats superiors i mitjos que volen accedir al servei de l'administració pública catalana, i capacitar a l'alumnat per analitzar temàtiques específiques de l'àmbit local. .

Itinerari formatiu:

Per obtenir el Màster en Gestió i Dret Local s'ha cursar l'intinerari formatiu del programa:


Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic  (curs 2016-17)


Diploma de Postgrau en Dret Local (curs 2017-17)


Un cop superats tots dos diplomes de postgrau, podràs matricular-te al treball de fi de màster per obtenir el títol de Màster en Gestió i Dret Local.


Els dos diplomes poden cursar-se de manera independent.

Sortides professionals:

El Màster en Gestió i Dret Local et capacita per accedir a llocs de treball com ara:  • Secretaria-intervenció

  • Secretaria d’entrada

  • Intervenció-tresoreria

  • Intervenció d'entrada

  • Tècnic/a d'administració general i especial

  • Advocacia contenciós-administrativa.

Dates:
del 07/11/2016 al 30/06/2019
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Ubicació:
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Impartició:
presencial
Durada:
70 ECTS
Preu:
4400 €
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Coordinació acadèmica:
Judith Gifreu Font
Docents:
Enric Brull Alabart
Miquel A. Purcalla Bonilla
Joan Anton Font Monclús
Lucia Casado Casado
Alfonso González Bondia
Judith Gifreu Font
Josep Ramon Barberà Gomis
Lluís Cases Pallarés
Susana Borràs Pentinat
Montserrat Peretó Garcia
Josep M. Sabaté Vidal
Manuel Sierra Tomas
Francesc Cid Grau
Josep M Elorduy Vidal
José M. Macías Castaño
Antonio Ezquerra Huerva
Antoni Bayona Rocamora
Emilio Berlanga Ribelles
Isidre Virgili Pons
Jordi Pericàs Torguet
Marc Tarrès Vives
Ángela Acín Ferrer
Joaquim Ferret Jacas
Ignacio Soto Valle
Marcel·Lí Pons Duat
Dimitri Berberoff Ayuda
Jose Luis Martínez-Alonso Camps
Ismael Blanco Fillola
Joaquim Brugué Torruella
Angels Orriols Salles
M. Del Carmen Alonso Higuera
Carles Ramió Matas
Ferran Torres Cobas
Francesc Roldan Burgos
Tomas Carbonell Vila
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Contacte:
Entitats col·laboradores:

UABdiputacio tarragona


 

Temari del curs

Inscripció