Màster en Gestió i Dret Local

Fitxa Tècnica

Codi:
MGDDA-M4-2020-10
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:

Llicenciats en Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques, Sociologia i altres titulacions superiors que permetin l'accés a les tres subescales de l'administració local amb habilitació nacional o als cossos de tècnics del grup A. .

Objectius:

Formar tècnics superiors que ocupen llocs de treball a l'administració local, així com titulats superiors i mitjos que volen accedir al servei de l'administració pública catalana, i capacitar a l'alumnat per analitzar temàtiques específiques de l'àmbit local. .

Informació addicional:
Dates:
del 28/10/2020 al 31/07/2023
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Calendari del curs:
Ubicació:
Aules de formació. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Impartició:
presencial
Durada:
70 ECTS
Preu:
4620 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Ramon Torres Estrada
Ramon Noche Arnau
Blanca Gifre Alvarez
Meritxell Roige Pedrola
Contacte:
Més informació:
Per obtenir el Màster en Gestió i Dret Local s'ha cursar el Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic i Diploma de Postgrau en Dret Local, i un cop superats tots dos programes, matricular-se al treball fi de màster.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció