Màster en Finances i Gestió Bancària

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1 - Anàlis d'Estats Financers.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
 • La informació financera.
 • Balanç de situació. Anàlisi estàtica del patrimoni.
 • Equilibris bàsics
 • Anàlisi dinàmica.
 • Fons de maniobra.
 • Anàlisi del circulant.
 • Anàlisi econòmica i financera.
 • Cash flow.
Mòdul:
Mòdul 2 - Matemàtica de les Operacions Financeres.
ECTS:
4
Durada:
30 h.
Contingut:
 • Capital financer i operacions financeres.
 • Valoració financera: interès simple, descompte comercial, interès compost.
 • Valoració de rendes financeres.
 • Prèstecs.
 • Valoració d'instruments financers: renda fixa i variable.
 • Risc de variació de tipus d'interès: ETTI, corba de rendiments, duració i convexitat
Mòdul:
Mòdul 3 - Mètodes Quantitatius.
ECTS:
4
Durada:
30 h.
Contingut:
 • Estadística bàsica.
 • Anàlisi estadística de variables financeres.
 • Model de regressió.
 • Sèries temporals.
 • Models estocàstics.
 • Procediment pràctic per a l'anàlisi de variables financeres.
 • Aplicacions informàtiques.
Mòdul:
Mòdul 4 - Dret Financer i Bancari.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Introducció.
 • Finançament de la operativa bancaria.
 • Operativa bancaria.
 • Actuació bancària en el mercat de valors.
 • El secret bancari.
 • Protecció de l'usuari de serveis bancaris.
 • Conclusions.
Mòdul:
Mòdul 5 - Entorn Econòmic.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Macroeconomia bàsica.
 • La política econòmica.
 • Inflació, ocupació, creixement i balança de pagaments.
 • Sector públic.
 • Empresa.
 • Interpretacions dels indicadors econòmics.
Mòdul:
Mòdul 6 - Fonaments dels Mercats Financers.
ECTS:
4
Durada:
38 h.
Contingut:
 • Agregats monetaris.
 • La política monetària a la UME.
 • Els tipus d'interès.
 • El risc en les decisions financeres.
 • Sistema financer: concepte, funcions i components.
 • Actius financers: concepte, funcions i classificació.
 • Mercats financers: concepte, funcions, característiques i tipologies.
 • Funcionament operatiu genèric dels mercats financers.
 • Models de mercats financers: model electrònic i el format internet.
 • Mercats Financers Domèstics:
  • Organització actual dels mercats financers espanyols. Actius negociats a cada mercat.
  • Mercats de diner. El mercat de deute públic; el mercat de renda fixa de l'AIAF. Els mercats borsaris: sistemes i procediments de contractació. Trading on line. Índexs borsaris. El nou mercat i el Latibex. El MEFF.
 • Dinàmica financera: causes i efectes de les transformacions financeres.
 • La globalització financera.
 • Sistema Financer Espanyol:
  • Introducció. Característiques i organització actual.
Mòdul:
Mòdul 7 - Mercats Financers Internacionals.
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:
 • Estructura. Instruments negociats.
 • Mercat de divises al comptat. El tipus de canvi. Mercat de divises a termini.
 • Relacions de paritat internacional.
 • L'euromercat: els euromercats de dipòsits. Préstecs sindicats. Emissions d'euronotes, europaper comercial i euronotes a mig termini.
Mòdul:
Mòdul 8 - Instruments Financers Desintermediats.
ECTS:
5
Durada:
42 h.
Contingut:
Instruments monetaris:
 • Instruments de la política monetària del BCE.
 • Instruments interbancaris.
 • Lletres del Tresor.
 • Pagarés d'empresa.
 • La qualificació d'emissors i actius (rating).
 • Instruments de renda fixa a mig i llarg termini:
 • Bons i obligacions.
 • Deute públic.
 • Anàlisi dels strips.
 • Processos de titulització.
 • Altres actius de renda fixa: convertibles, deute subordinat, quotes participatives, participacions preferents i bons d'alt rendiment.

Accions: ampliacions de capital, OPV i OPA.
 • Tècniques d'anàlisi:
 • Anàlisi fonamental.
 • Anàlisi tècnica.
Mòdul:
Mòdul 9 - Gestió Financera Empresarial.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
 • La planificació financera: moviments del circulant, pressupost de tresoreria, balanç previsional, pressupost.
 • Estratègia financera a curt termini: anàlisi d'estats previsionals i disseny d'una estratègia a curt termini.
 • Estratègia financera a llarg termini: models de creixement en equilibri financer, política de finançament, estructura de capital i política de dividends.
 • Mètodes de valoració d'empreses. Tècniques de gestió del circulant.
Mòdul:
Mòdul 10 - Operacions i Serveis Bancaris.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Estructura del balanç de les entitats de crèdit: diferències entre bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit.
 • Operacions passives: dipòsits, operacions interbancàries, crèdits del BCE, certificats de dipòsit, bons de caixa i tresoreria, títols hipotecaris, cessió temporal d'actius.
 • Operacions actives: préstecs, comptes de crèdit, descoberts, descompte comercial i financer, leasing, factoring, confirming, crèdits hipotecaris.
 • Serveis.
 • La innovació financera a les entitats bancàries.
 • La qualitat del servei bancari com a element competitiu.
Mòdul:
Mòdul 11 - Anàlisi i Gestió del Risc Financer.
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:
 • Risc financer: concepte i classes.
 • Els inputs informatius necessaris.
 • Anàlisi dels estats financers de les entitats de crèdit.
 • Recomanacions internacionals de control de riscos.
 • Tècniques d'identificació, mesura i seguiment dels riscos financers: Valor en risc (VAR) i CreditMetrics.
 • Procediment per realitzar un òptim control i gestió del risc financer.
Mòdul:
Mòdul 12 - Instruments Financers Derivats
ECTS:
5
Durada:
38 h.
Contingut:
 • Concepte i classificació dels actius derivats.
 • Utilitat.
 • Negociació: mercats OTC i mercats organitzats.
 • Operacions forward.
 • Futurs financers: concepte, classes i funcionament.
 • Opcions financeres: concepte i classes.
 • Contractes i subjacents negociats a Europa.
 • Estratègies elementals de compra i de venda.
 • Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions en operacions de cobertura, especulació i arbitratge.
 • Determinació del preu del futur.
 • Valoració d'opcions.
 • Estratègies combinades, diferencials i sintètiques.
 • Indicadors de gestió (delta, gamma, theta, vega i rho).
 • Swaps: concepte, aplicacions i supòsits pràctics.
 • Caps, floors i collars.
 • Warrants.
 • Productes estructurats.
Mòdul:
Mòdul 13 - Màrqueting Bancari.
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:
 • Conceptes bàsics.
 • Anàlisi del comportament del client.
 • Sistemes de relació amb els clients.
 • Elaboració del pla de marketing-mix en la banca.
Mòdul:
Mòdul 14 - Gestió de Carteres.
ECTS:
6
Durada:
44 h.
Contingut:
 • Teoria de carteres.
 • Model de mercat.
 • Models d'equilibri.
 • Fons d'inversió: característiques i funcionament.
 • Gestió de fons d'inversió.
 • Anàlisi comparativa de les diferents opcions d'inversió financera: fons d'inversió, societats d'inversió, fons de pensions, unit link, passius bancaris, inversió directa en renda fixa i variable.
 • Inversions Immobiliàries.
 • Fons alternatius.
 • Perfomance de les carteres: mesura de rendibilitat i risc.
 • Carteres de referència (benchmarks).
 • Models de gestió en renda fixa i renda variable.
 • Casos pràctics de gestió patrimonial i de planificació financera personal.
Mòdul:
Mòdul 15 - Assegurances i Plans de Pensions.
ECTS:
2
Durada:
12 h.
Contingut:
 • L'activitat asseguradora.
 • Productes d'assegurances personals i no personals.
 • Plans i fons de pensions.
 • Gestió de companyies d'assegurances: control de gestió, distribució de productes.
 • Nous canals de distribució.
 • Política d'inversions en entitats asseguradores.
Mòdul:
Mòdul 16 - Fiscalitat de les Operacions Financeres.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Tributació de les operacions bancàries.
 • Tributació de les operacions de mercat primari i secundari.
 • Règim fiscal d'altres operacions de valors negociables.
 • Tributació d'operacions d'assegurances.
 • Planificació successòria i transmissions empresarials.
 • Rendibilitat financer fiscal.
Mòdul:
Mòdul 17 - Aplicacions Informàtiques.
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 • Aplicacions amb full de càlcul i base de dades.
 • L'ús d'Internet en els negocis.
 • Software d'informació de mercats (Bloomberg, Reuters).
 • Software de gestió de carteres i d'anàlisi tècnica.
Mòdul:
Mòdul 18 - Projecte de final de curs.
ECTS:
8
Durada:
72 h.
Contingut:
Mòdul orientat a l'avaluació de les competències adquirides en el programa.

Inscripció