Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Introducció a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Durada en ECTS 6 (equivalent a 60 hores lectives)

 • Adquisición de L2 (professor/a: Rosa Mateu)
 • Metodología de la enseñanza de ELE (professor/a: Alicia Madrona)
 • MCER (professor/a: Jose A. Moreno)
Mòdul:
La pràctica comunicativa en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:
Durada en ECTS 9 (equivalent a 90 hores lectives)

 • Programación de UD (professor/a: Sandra Iglesia)
 • La pragmática en la enseñanza de ELE (professor/a: Esther Forgas)
 • Análisis de materiales de ELE (professor/a: Alicia Madrona)
Mòdul:
Gramàtica i lèxic en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Durada en ECTS 6 (equivalent a 60 hores lectives)

 • La enseñanza de la gramática en la clase de ELE (professor/a: Maria Bargalló)
 • La enseñanza del léxico en la clase de ELE (professor/a: Antoni Nomdedéu)
Mòdul:
Mòdul de Pràctiques i Unitat Didàctica
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:
Durada en ECTS 9 (equivalent a 90 hores lectives)
 1. Pràctiques en entitats (4.5 ECTS, 45 h)
 2. Observació crítica de classes d'E/LE (10 h.)
 3. Preparació de sessions de classes d'E/LE per a la Impartició de sessions de classes d'E/LE (10 h.)
 4. Elaboració de la memòria de pràctiques
 5. Programació i elaboració d'una Unitat Didàctica, 4.5 ECTS, 45 h.

Els punts 1 i 2, 3 i 4 podran ser convalidats en funció de l'acreditació d'experiència docent en espanyol a estrangers de l'alumnat, sempre que sigui igual o superiors a les 45 h.

El Punt 5 de Programació i elaboració d'una unitat didàctica no es convalida.

Les Pràctiques es poden realitzar en acadèmies, universitats, ONG, o d'altres tipus d'entitats que ofereixin classes d'espanyol a la població en que la seva primera llengua no sigui l'espanyol.

L'alumnat pot proposar un centre de pràctiques en la seva ciutat pels punts 1,2, 3 i 4.

La convalidació s'ha de sol·licitar expressament a la coordinadora del curs.
Mòdul:
Qüestions complementàries en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
Durada en ECTS 5 (equivalent a 50 hores lectives)

 • La enseñanza de la cultura en la clase de ELE (professor/a: Isabel Gibert)
 • Español para fines específicos: el español de los negocios y el de la ciencia (professor/a: Alicia Madrona)
Mòdul:
Eines i recursos per a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
6,5
Durada:
65 h.
Contingut:
Durada en ECTS 6.5 (equivalent a 60 hores lectives)

 • La enseñanza de ELE a inmigrantes (professor/a: Isabel Gibert)
 • Actividades en la clase de ELE para niños (professor/a: Isabel Gibert)
 • Nuevas tecnologías enla clase de ELE (profesor/a: Antoni Nomdedéu)
 • Actividades lúdicas en la clase de ELE (professor/a: Antoni Nomdedéu)
Mòdul:
Problemes específics en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
Durada en ECTS 5 (equivalent a 50 hores lectives)

 • La pronunciación en la clase de ELE (professor/a: Sílvia Planas)
 • Cuestiones de gramática superior en la enseñanza de ELE (profesor/a: Maria Bargalló)
 • Problemas normativa del español aplicada a la clase de ELE (professor/a: Jose A. Moreno)
Mòdul:
Projecte de final de curs
ECTS:
13,5
Durada:
135 h.
Contingut:
Durada en ECTS 13.50 (equivalent a 300 hores d'elaboració)

BASES PER A L'ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL MÀSTER.
 • Facilitar informació oral i escrita sobre els criteris de desenvolupament de la memoria de màster
 • Aprovació de la proposta de l'alumnat
 • Trobades de seguiment/tutoria
 • Comunicació dels aspectes a corregir i/o implementar


PROJECTE FINAL DE CURS
Memòria de Màster relacionada amb alguns dels problemes de l'ensenyament d'E/LE on s'apliquin les competències adquirides en el programa.
Mòdul:
Tutoria
Contingut:
Hores lectives: 20 h
Tutories Virtuals per mitjà dels Fòrum de Tutories i del Fòrum de Debats del campus virtual Moodle.