Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria

Fitxa Tècnica

Codi:
MEDPRIQ-A1-2016-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:

Estudiants que tinguin una titulació universitària oficial en Química, Enginyeria Química i ciències afins, com per exemple la bioquímica o la biotecnologia. També quedarà obert a professionals del sector empresarial que vulguin aprofundir en alguna de les matèries que es desenvoluparan en el màster.
Aquest màster també el poden realitzar estudiants de darrer curs de Grau amb disponibilitat de temps (es comprovarà compatibilitat horària) i que finalitzin els seus estudis de Grau abans de la data fi de màster.

Objectius:

 • Completar la formació dels futurs professionals de la petroquímica, la indústria agro-alimentària, cosmètica, tractament d'aigües, etc. en aspectes pràctics, les habilitats, competències transversals continguts i importants per al seu desenvolupament professional.
 • Promoure la inserció laboral dels graduats en química i altres títols com Enginyeria Química, Bioquímica i biotecnologia en els esmentats sectors industrials.

Sortides professionals:

1. Cap de producció.
2. Cap de laboratori.
3. Cap de qualitat.
4. Cap de medi ambient, entre d'altres.

Dates:
del 01/09/2016 al 30/09/2017
Horari:

De dilluns a divendres de 16 a 19 hores

Ubicació:

Facultat de Química. AULA: Seminari del Departament de Química Física i Inorgànica (2n pis)

Impartició:
presencial
Durada:
1050 h (60 ECTS)
Preu:
3000 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Francesc Borrull Ballarin
Coordinació acadèmica:
Francesc Borrull Ballarin
Docents:
Eva Pocurull Aixalà
Rosa Maria Marcé Recasens
Francesc Borrull Ballarin
Joan Ferré Baldrich
Pilar Salagre Carnero
Núria Ruíz Morillas
Yolanda Cesteros Fernández
Francisco Javier Andrade
María Del Mar Reguero De La Poza
Joan Josep Carvajal Martí
Antonio Rodríguez Fortea
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Més informació:

El Màster disposa d'un important número de beques que et permetran disminuir el cost de la matrícula.

En algunes de les empreses que col·laboren, es podrà treballar durant el primer quadrimestre pels matins, a més de fer les Pràctiques Formatives i el Treball de Fi de Màster (TFM) durant el segon quadrimestre amb la possibilitat de gaudir d'una remuneració econòmica durant la realització de les diferents activitats.

---------------------------------------------

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Mòdul:
OBL. Consciència de negoci (business awarness)
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Cultura d'empresa
 • L'ocupació
 • L'entorn empresarial
 • L'entorn de negocis

Mòdul:
OBL. Comunicació efectiva i gestió del temps
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Comunicació efectiva: comunicació assertiva, comunicació verbal i no verbal, competències intrapersonals i interpersonals.
 • Comunicació empresarial: comunicació i estratègia d'empresa, tècniques i habilitats de comunicació, digitalització de la comunicació i xarxes socials.
 • Gestió del temps

Mòdul:
OBL. Seguretat, avaluació de riscos i sostenibilitat
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Gestió de l'organització i planificació de la prevenció de riscos laborals.
 • Riscos: prevenció i protecció.
 • Definició de seguretat en la indústria química. Tècniques de seguretat.
 • Protecció col·lectiva i individual en una indústria química.
 • Anàlisi i avaluació general del risc d'accident.
 • Inspeccions de seguretat i anàlisi d'accidents.
 • Plans d'emergència i autoprotecció.
 • Ergonomia: conceptes i objectius.
 • Higiene industrial. Conceptes i objectius. Normativa legal específica. Principals agents químics, físics i biològics.
 • Aplicació del criteri de sostenibilitat a les operacions de la indústria química. Vectors de sostenibilitat: footprint (empremta ecològica), handprint (oferta sostenible) i blueprint (pla estratègic)

Mòdul:
OBL. Eines pràctiques per a la innovació
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Conceptes de innovació i tipus d'innovació.
 • Propietat intel·lectual: patents, models d'utilitat i estratègies de protecció.
 • Model de les 4 veus per a la creació de valor.
 • Pensament sistemàtic inventiu i pensament lateral: aplicacions pràctiques
 • El canvis del model de negoci.
 • Pensament de disseny

Mòdul:
OBL. Qualitat i acreditació
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Introducció a la qualitat.
 • Els sistemes de qualitat a la indústria.
 • Família de normes ISO 9000. Normalització, certificació, acreditació. Auditories.
 • Qualitat en el laboratori d¿anàlisis. La norma UNE-EN ISO-IEC 17025. Validació de mètodes. Calibratge i gestió d'equips. Exercicis d'intercomparació. Gràfics de control. Auditories internes i externes.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Logística en la Indústria Química
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Ubicació de la funció logística en l'organització: que és la logística. Instal·lacions logístiques.
 • Operacions logístiques: càrrega/descàrrega, expedició, transport, costos.
 • Mercaderies perilloses. Normativa. Transport.
 • Visió econòmica de la logística. Perspectiva tradicional, actual i futura.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Legislació industrial
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Legislació: autoritzacions d'establiments. Model català de seguretat industrial. Legislació mediambiental per tramitació d'autoritzacions d'establiments. Accidents greus: normativa. Anàlisi quantitatiu de risc: planificació del territori. Aplicació pràctica.
 • Normativa industrial: autoritzacions d'equips i instal·lacions. Conceptes generals. Rangs i competències. Tipus de normativa i estructura general. Procediments administratius: regulació, tramitació i aplicació. Casos pràctics sobre normativa industrial.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Química, energia i recursos
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Gestió dels recursos energètics en la indústria química: energies renovables, eficiència energètica, generació i consum d'energia distribuïda, tecnologia de l'hidrogen.
 • Gestió dels recursos naturals en la indústria química.
 • Gestió de l'aigua en la indústria química.
 • Gestió de residus en la indústria química: tractament d'efluents industrials (control i automatització del procés). Valorització, minimització i reciclat de residus.
 • Ecotoxicitat i ecodisseny de productes.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Contaminació atmosfèrica
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Introducció a la contaminació atmosfèrica.
 • Contaminació industrial (emissió): normatives, emissions, control de la contaminació.
 • Contaminació per immissió: normatives, control de la contaminació.
 • Estudis del càlcul de risc sobre la salut: normatives europees.
 • Estudi i avaluació de casos reals de contaminació.
 • Contaminants minoritaris, contaminants emergents, mètodes de determinació i avaluació del risc.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Operacions bàsiques de la indústria química
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Introducció. Característiques i tipus d'operacions de separació.
 • Principis bàsics d'operacions de transferència de matèria: difusió molecular i llei de Fick.
 • Transferència de matèria entre fases: coeficients de transferència de matèria i càlcul de fluxos de transferència.
 • Concepte d'etapa ideal d'equilibri: càlcul d'un vaporitzador "flash". Número d'unitats de transferència: correlacions empíriques i models. Concepte i avaluació d'eficàcia d'etapa.
 • Disseny d'equips per etapes (plats): Càlcul d'equips per etapes en contracorrent. Concepte de línia d'operació d'etapa. Mètode de McCabe-Thiele. Mètode del Factor d'absorció. Disseny tenint en compte el balanç d'energia. Disseny tenint en compte eficiències d'etapa.
 • Destil·lació modificada. Síntesi de seqüències de separació.
 • Disseny d'equips per contacte continu (torres d'emplenament). Alçada d'unitat de transferència i alçada equivalent a un plat. Correlacions per als coeficients de transferència de matèria en torres d'emplenament. Càlcul d'alçades d'emplenament en columnes d'absorció i destil·lació.
 • Dimensionat de les columnes. Avaluació de les caigudes de pressió. Velocitat d'inundació i punt de càrrega en torres d'emplenament.
 • Avaluació econòmica. Cultura d'empresa.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Instrumentació en laboratoris
Contingut:

 • Tècniques cromatogràfiques. Aplicació en Indústria alimentària. Aplicació en Indústria Farmacèutica i veterinària. Aplicació en Indústria Petroquímica. Aplicació en Laboratoris de control mediambiental.
 • Tècniques espectroscòpiques. Aplicació en Indústria alimentària. Aplicació en Indústria Farmacèutica i veterinària. Aplicació en Indústria Petroquímica. Aplicació en Laboratoris de control mediambiental.
 • Altres tècniques instrumentals. Caracterització de polímers. Tècniques bioquímiques.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química de l'aigua: tractament
Contingut:

 • L'aigua. Tipus i usos. Qualitat de l'aigua. Normativa.
 • Aigües residuals urbanes. Característiques. Depuració. Normativa. Reutilització.
 • Aigües residuals industrials. Característiques. Depuració. Normativa. Reutilització.
 • Aigües potables. Característiques. Depuració. Normativa.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química dels aliments
Contingut:

 • Introducció a la microbiologia alimentaria i característiques dels principals grups de microorganismes: virus, bactèries, fongs micel·lars i llevats.
 • Principals processos relacionats amb l'elaboració d'aliments en els que intervenen microorganismes.
 • Pautes d'aplicació del sistema de riscos i punts crítics de control aplicades a l'elaboració i manipulació d'aliments.

Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química cosmètica
Contingut:

 • Conceptes bàsics en cosmètica
 • La pell
 • Formes cosmètiques
 • Matèries primes i components
 • Legislació aplicable al sector cosmètic

Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Projectes en Química
Contingut:

Desenvolupar un petit projecte pràctic als laboratoris de la Facultat de Química. Donat els objectius, els alumnes hauran d'establir un pla de treball per aconseguir aquests objectius en un termini determinat, establint una estratègia, determinar els recursos necessaris, desenvolupar el projecte als laboratoris i finalment, donar resposta al problema plantejat.

Mòdul:
PRÀCTIQUES FORMATIVES QUÍMICA
ECTS:
15
Durada:
400 h.
Contingut:

Les Pràctiques formatives en empreses tenen una càrrega docent de 15 ECTS. Pretenen iniciar a l'estudiant en les activitats dels recents graduats en el món laboral. Les activitats estaran relacionades amb qualsevol dels temes comentats durant la realització del màster, i pretenen que l'alumne adquireixi habilitats pràctiques pel seu futur professional.

Aquestes activitats estaran coordinades pel coordinador del màster i també pel tutor professional que cadascuna de les empreses posaran a disposició de l'activitat.

Avaluació de les pràctiques:

 • Tutor per part de l'empresa (80%)
 • Coordinador de les pràctiques (20%)

Mòdul:
PROJECTE FI DE MÀSTER QUÍMICA
ECTS:
15
Durada:
350 h.
Contingut:

El Treball Fi de Màster té 15 ECTS. La seva finalitat és que l'estudiant, incorporant-se en una empresa pugui identificar i aprofundir en els diferents aspectes treballats en els continguts teòrics del màster: logística, business awarness, seguretat, avaluació de riscos, sostenibilitat etc. L'orientació del treball fi de màster es desenvolupa bàsicament a través del tutor de l'empresa i del coordinador del màster. El Treball Fi de Màster es realitzarà fóra de la Universitat i en empreses del sector industrial químic. Així, el tutor de l'empresa tindrà un paper fonamental en la formació de l'alumne per tal d'aconseguir els objectius marcats en el treball. Aquesta empresa pot ser la mateixa o diferent a l'empresa on s'han realitzat les pràctiques docents.

 • Procés de selecció/assignació del TFM: Selecció i assignació de la temàtica a desenvolupar
 • Mecanismes de coordinació i seguiment: Entrevistes que l'estudiant manté amb el tutor de l'empresa o amb el coordinador del TFM en diferents moments del desenvolupament del treball.
 • Elaboració del TFM: Elaboració d'un treball escrit per part de l'estudiant en que es plasmarà l'assoliment de competències del màster.
 • Presentació i defensa del TFM: defensa oral per part dels estudiants del TFM.


Avaluació del treball fi de màster:
 • Valoració del tutor de l'empresa (60 %)
 • Memòria del treball fi de màster (20 %)
 • Defensa oral del treball fi de màster (20 %)