Màster en Dret Duaner

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:

Mòdul 1. ORDRE ECONÒMIC INTERNACIONAL

ECTS:
1,4
Durada:
14 h.
Contingut:
(1,4 ECTS - 14 hores)

1. La societat internacional.

2. El Dret Internacional.

3. El Dret Internacional econòmic: el comerç internacional.
 • Els blocs de comerç internacional i el nou ordre econòmic internacional.
 • Les organitzacions internacionals .
 • L'Organització de les Nacions Unides (ONU)
 • L'Organització Mundial del Comerç (OMC)
 • L'Organització Mundial de Duanes (OMA)
4. La Responsabilitat Internacional.
 • Solució pacífica de les controvèrsies internacionals: els mitjans de solucions diplomàtiques i l'arbitratge.
 • La jurisdicció internacional: El Tribunal Internacional de Justícia i altres Tribunals Internacionals especialitzats en el si de l'ONU i l'Òrgan de Solució de Diferències de l'OMA.
Mòdul:

Mòdul 2. LA UNIÓ EUROPEA

ECTS:
2,8
Durada:
28 h.
Contingut:
(2,8 ECTS - 28 hores

1. De la Comunitat Econòmica Europea a la Unió Europea.
 • Institucions de la Unió Europea: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Consell Europeu.
2. Fonts del Dret de la Unió Europea: dret primari o originari i dret secundari o derivat (reglaments, directives, decisió, recomanacions i dictàmens), els convenis complementaris, les decisions del Consell, el costum, els principis generals del dret i la jurisprudència.

3. El mercat interior i la lliure circulació de mercaderies: supressió d'obstacles als intercanvis de béns a la Unió i instauració d'una política comuna davant l'exterior.
 • Política econòmica: la unió econòmica i monetària.
 • Harmonització de legislacions.
 • Competència lleial.
 • Foment de polítiques comunes en sectors (agricultura).
Mòdul:

Mòdul 3.  L’ORGANITZACIÓ DUANERA A LA UNIÓ EUROPEA

ECTS:
31,2
Durada:
312 h.
Contingut:
(31,2 ECTS - 312 hores)

1.Part General
 • L'organització duanera i les seves funcions. Territori duaner comú.
 • La política comercial autònoma:
  • Política aranzelària.
  • Règims comercials.
  • Mesures de defensa comercial.
  • Controls para-duaners.
 • La política comercial bilateral o convencional. La política de cooperació i desenvolupament amb tercers països.
 • La legislació duanera comuna: el Codi Duaner de la Unió i els seus reglaments de desenvolupament. Estructura i contingut.
2 Part especial
 • Disposicions Generals.
 • Elements en els que es basa l'aplicació dels drets d'importació o d'exportació i altres mesures en el comerç de mercaderies.
 • Deute duaner i garanties.
 • La protecció dels interessos financers de la Unió. El contraban.
 • Mercaderies introduïdes al territori duaner de la Unió. Declaració sumària d'entrada. Arribada de les mercaderies: presentació, descàrrega i examen de les mercaderies. El depòsit temporal.
 • L'estatut duaner de les mercaderies: comunitari i no comunitari.
 • El despatx de les mercaderies: la comprovació i aixecament (circuits). La disposició de les mercaderies.
 • El despatx a lliure pràctica. Exempció de drets d'importació: les mercaderies de retorn.
 • Els règims especials: disposicions generals. Àmbit d'aplicació, autorització, registres, transferència de drets i obligacions, circulació de mercaderies, manipulacions usuals, mercaderies equivalents.
 • El trànsit: trànsit extern i intern i el trànsit de la Unió.
 • El dipòsit: el dipòsit duaner i les zones franques. Disposicions comunes.
 • El destí especial. La importació temporal i el destí final.
 • El perfeccionament. El perfeccionament actiu i el perfeccionament passiu. Disposicions generals.
 • La sortida de mercaderies del territori duaner de la Unió. Formalitats. Exportació i reexportació. Declaració sumària de sortida. Notificació de reexportació. Exempció de drets d'exportació.
 • El desenvolupament dels sistemes electrònics.
 • La relació del Codi Duaner de la Unió amb l'ordenament jurídic intern: aspectes no regulats.
Mòdul:

Mòdul 4.  ASPECTES JURÍDICS DEL COMERÇ INTERNACIONAL

ECTS:
13,6
Durada:
136 h.
Contingut:
(13,6 ECTS - 136 hores)

1. Aspectes constitucionals i administratius.
 • La Constitució Espanyola de 1978: característiques, estructura i contingut.
 • El Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El Règim Jurídic del Sector Públic. La potestat sancionadora. Els procediments de revisió administratius: la revisió d'ofici, el recurs d'alçada, el recurs potestatiu de reposició, el recurs extraordinari de revisió.
2. Aspectes tributaris: aplicació procedimental.
 • La Llei General Tributària. Els procediments de gestió i inspecció. El procediment de recaptació. El règim sancionador. El delicte fiscal.
 • Els procediments de revisió tributaris.
 • La jurisdicció contenciós-administrativa. Especial referència al Tribunal de Justícia de la Unió: recursos i qüestions prejudicials.
3. Aspectes tributaris: aplicació impositiva.
 • L'Impost sobre el valor Afegit.
 • Els Impostos Especials.
 • Els impostos mediambientals.
 • Tributació internacional. Models de CDI. Els CDI subscrits per Espanya. Fonts de renda. Distribució impositiva.
 • Zones econòmiques especials (a nivell nacional i internacional). Incentius i beneficis.
 • Paradisos fiscals / zones offshore.
 • Règims especials del comerç internacional. Cross-border E-commerce.
4. Aspectes contractuals: la compravenda internacional de mercaderies.
 • Les regles Incoterms.
 • Especial referència a la Convenció de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies.
 • Responsabilitats del comprador i venedor.
 • El Transport marítim.
 • El transport aeri.
 • El transport terrestre.
Mòdul:
Projecte Fi de Màster en Dret Duaner
ECTS:
11
Durada:
275 h.
Contingut:
...