Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
LIDERAZGO
ECTS:
20
Durada:
156 h.
Contingut:

LIDERATGE (156 h, 20 ECTS)

 • Lideratge Basat en Fortaleses (24 h, 4 ECTS)
  • Introducció al lideratge.
  • Models de lideratge transformacional.
  • Més enllà dels models de competències.
  • Fonaments del lideratge basat en fortaleses.
  • Revisió dels comportaments de lideratge.
  • Coaching personal.
  • Plans de desenvolupament de la capacitat de lideratge.

 • Les Demandes del Lideratge Transformacional (28 h, 3 ECTS)
  • El Model EFQM d’Excel·lència i el Sistema de gestió de l’organització.
  • Idees rectores: visió, missió i valors. Actuar com models de referència.
  • Com comuniquen els líders.
  • Lideratge i integritat.
  • Gestió dels grups d’interès externs. Responsabilitat Social Corporativa.
  • Crear una cultura de participació, apoderament, millora i rendició de comptes.
  • Crear una cultura de reconeixement i celebració.
  • Fomentar una cultura que dóna suport a la generació de noves idees i noves maneres de pensar per estimular la innovació i el desenvolupament organitzacional.
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats i la diversitat.

 • El Rol del Mànager (12 h, 1 ECTS)
  • Com mesurar el grau de compromís dels col·laboradors.
  • Què saben i fan els grans mànagers.
  • Les quatre claus.
  • L’art d’entrevistar per detectar els talents personals.
  • El procés de gestió del rendiment.

 • Lideratge i Gestió del Canvi (12 h, 1 ECTS)
  • Lideratge i gestió del canvi en el Model EFQM d’excel·lència.
  • La resposta dels essers humans al canvi.
  • Metodologies de gestió del canvi.
  • Liderar a través de diferents cultures.

 • Lideratge i Estratègia (24 h, 3 ECTS)
  • Lideratge i estratègia en el Model EFQM d’exce l·l ència.
  • Metodologies de gestió estratègica.
   • Hoshin Kanri.
   • Balanced Scorecard.

 • Disseny i Comportament Organitzacional (16 h, 2 ECTS)
  • Què és una organització i reptes principals.
  • Com funciona l’organització per a generar efectivitat.
  • Els quatre reptes del disseny organitzacional.
  • Les principals configuracions organitzacionals.
  • Disseny de la cultura organitzacional.
  • Disseny de la tecnologia i les competències.
  • Disseny de la estratègia per a augmentar la competitivitat.

 • Lideratge i Efectivitat Organitzacional (40 h, 6 ECTS)
  • Satisfacció del client. Factors a tenir en compte en la definició del negoci.
   • La Veu del Client. Entendre les necessitats dels clients.
   • Expectatives del client. Com l’organització les pot satisfer.
  • Definició de processos. Entendre tots els processos del negoci.
   • Esquematització dels processos empresarials, entrades i sortides.
   • Avaluació del risc. Avaluar el risc potencial del negoci i crear contramesures per mitigar-lo.
  • Mesura dels resultats i indicadors de rendiment. Entendre el comportament del negoci en base a aquestes mesures.
   • Definició dels KPI (Key Performance Indicators). Identificar els indicadors més rellevants dels processos empresarials.
   • Productivitat i eficiència:
    • Eines de la qualitat, com aplicar-les en la gestió del dia a dia.
    • Procés de resolució de problemes (matriu causa efecte i correlació).
    • Mesura dels processos empresarials, l’enfocament del Control Estadístic de Processos (SPC).
   • «Passejant» a través dels processos de negoci analitzant modes de fallida potencials.
  • La Teoria de les Restriccions.
   • Anàlisi del cas La meta (Goldratt)
  • Gestió del canvi. Com fer-lo realitat i sostenible.
   • Dins del procés empresarial. Aplicació del Lean a processos no productius.
   • Com aconseguir que l’equip es faci seu el canvi.
 • Mòdul:
  MARKETING
  ECTS:
  9
  Durada:
  80 h.
  Contingut:

  MÀRQUETING (80 h, 9 ECTS)

 • Màrqueting Estratègic (12 h, 1 ECTS)
  • Màrqueting i vendes a l’estratègia de l’empresa.
  • El pla de Màrqueting.
  • Sistema d’Informació de Màrqueting.
  • Segmentació i posicionament.

 • Màrqueting Mix (48 h, 6 ECTS)
  • Producte.
  • Preu, valor i low cost.
  • Canal de distribució.
  • Gestió de les vendes.
  • Comunicació.
  • Màrqueting relacional.

 • Màrqueting Digital (8 h, 1 ECTS)
  • Web 1.0: El lloc web. Usabilitat, disseny, contingut i tecnologies.
  • SEO, SEM i Web Analytics.
  • Web 2.0: Xarxes socials. Social Media Marketing.
  • Marketplaces B2B.

 • Comerç Internacional (12 h, 1 ECTS)
  • L’entorn internacional.
  • Criteris per la selecció de mercats.
  • Forma d’implantació.
  • Pla de Màrqueting internacional.
  • Organització del Departament de Màrqueting.
 • Mòdul:
  PERSONAS
  ECTS:
  5
  Durada:
  44 h.
  Contingut:

  PERSONES (44 h, 5 ECTS)

 • Direcció Estratègica de Recursos Humans (12 h, 1 ECTS)
  • Introducció a la gestió estratègica de Recursos Humans.
  • Planificació estratègica de Recursos Humans.
  • Competències en el lloc de treball i la gestió del talent.

 • High-Commitment Practices (36 h, 4 ECTS)
  • Reclutament, selecció i socialització.
  • Avaluació de l’acompliment.
  • Formació i desenvolupament.
  • Compensació i retribució.
  • La desvinculació laboral.
  • Gestió internacional de recursos humans.
  • Prevenció de riscos laborals.
 • Mòdul:
  OPERACIONES Y LOGÍSTICA
  ECTS:
  10
  Durada:
  72 h.
  Contingut:

  OPERACIONS I LOGÍSTICA (72 h, 10 ECTS)

  • Estratègia d’Operacions (28 h, 4 ECTS)
   • Decisions estratègiques, tàctiques i operatives en l’àmbit de la Direcció d’Operacions.
   • Disseny i millora de processos. Productivitat.
   • Decisions de capacitat.
   • Decisions de localització.
   • Decisions de distribució a planta.
   • Planificació i programació de la producció.

  • Lean Manufacturing (20 h, 3 ECTS)
   • Conceptes bàsics de Lean Manufacturing.
   • JIT, Jidoka i Kaizen (estandardització i millora continuada).
   • SMED i la reducció de la mida del lot.
   • La planificació PULL: anivellament de la producció (Heijunka); flexibilitat del personal (Shojinka); el Kanban i els senyals PULL.
   • Value Stream Maping (VSM).
   • Total Productive Maintenance.

  • Supply-Chain Management (24 h, 3 ECTS)
   • Introducció a la logística integral.
   • La planificació de les necessitats de materials: MRP.
   • Aprovisionament i compres.
   • Gestió d’existències.
   • Gestió de magatzems i gestió de comandes.
   • Distribució física i gestió del transport.
  Mòdul:
  FINANZAS EMPRESARIALES
  ECTS:
  16
  Durada:
  128 h.
  Contingut:

  FINANCES EMPRESARIALS (128 h, 16 ECTS)

 • Sistema Financer i Mercats (12 h, 1 ECTS)
  • Sistema i mercats financers.
  • Mercats i actius monetaris.
  • Mercats de capitals: renda fixa i renda variable.

 • Matemàtiques de les Operacions Financeres (12 h, 1 ECTS)
  • Conceptes introductoris: capital, operació i preus financers.
  • Règims financers.
  • Interès compost.
  • Renda i préstecs.

 • Comptabilitat Financera (20 h, 3 ECTS)
  • Comptabilitat i marc legal.
  • Patrimoni.
  • Cicle comptable.
  • Existències, comptes a pagar i a cobrar.
  • Immobilitzat.
  • El resultat i l’impost sobre beneficis.

 • Comptabilitat de Gestió (20 h, 3 ECTS)
  • Comptabilitat de costos i gestió.
  • Anàlisi i classificació dels costos.
  • El cost dels factors.
  • Models de costos.

 • Anàlisi dels Estats Financers (24 h, 3 ECTS)
  • Estats financers. Concepte i interpretació.
  • Elaboració dels estats financers.
  • Eines i tècniques d’anàlisi.
  • Anàlisi patrimonial, financer i econòmic.

 • Direcció Financera (28 h, 4 ECTS)
  • Gestió de cicle a curt termini.
  • El cicle a llarg termini i la gestió del creixement.
  • Finances operatives.
  • Anàlisi i valoració d’inversions.

 • Finançament i Emprenedoria (12 h, 1 ECTS)
  • Finançament mitjançant productes bancaris.
  • Finançament per a start-ups.
 • Mòdul:
  MARCO LEGAL Y ECONÓMICO
  ECTS:
  5
  Durada:
  52 h.
  Contingut:

  MARC LEGAL I ECONÒMIC (52 h, 5 ECTS)

 • Economia (16 h, 1 ECTS)
  • Els mercats i les fallides del mercat.
  • La política fiscal.
  • La política monetària.
  • La política canviaria.
  • La política d’oferta.
  • Les relacions econòmiques en un entorn global.

 • Aspectes Legals i l’Emprenedor (12 h, 1 ECTS)
  • La forma legal de l’activitat empresarial: la societat mercantil.
  • Els béns intangibles i els signes distintius de l’empresa.
  • La contractació empresarial: externalització i internacionalització.
  • L’activitat de l’empresa a Internet.
  • Protecció de dades.

 • Gestió i Planificació Tributària (24 h, 3 ECTS)
  • Societat/empresari o professional: operacions nacionals.
  • Societat/empresari o professional: operacions internacionals.
  • Procediments tributaris.
  • Optimització d’estructures.
 • Mòdul:
  EMPRENDIMIENTO
  ECTS:
  5
  Durada:
  48 h.
  Contingut:

  EMPRENEDORIA (48 h, 5 ECTS)

 • Equips Emprenedors d’Alt Rendiment (36 h, 4 ECTS)
  • Formació d’equips: la sinergia com a producte de reconèixer i valorar les diferències individuals.
  • Fins a quin punt tinc fusta d’emprenedor?
  • Com construir i liderar equips d’alt rendiment.
  • Presentacions orals zen.

 • The Lean Launchpad (12 h, 1 ECTS)
  • Liderant la creativitat i innovació.
  • Principis del Lean Startup.
  • Mètode canvas.
  • Desenvolupament del client.
 • Mòdul:
  PROYECTO INTEGRADO
  ECTS:
  20
  Contingut:
  PROJECTE INTEGRAT (20 ECTS)