Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
LEADERSHIP
ECTS:
11
Durada:
88 h.
Contingut:
LEADERSHIP (88 hores lectives)

1.1 Building Your Leadership Signature.
1.1.1 Introducció al lideratge.
1.1.2 Autoconeixement (qüestionaris de Belbin, Myers-Briggs, i Clifton StrengthsFinder).
1.1.3 Teories del lideratge basades en comportaments (Kouzes & Posner, Gene Klann, Inventari de les Competències Emocionals, etc.).
1.1.4 Revisió dels comportaments de lideratge. Plans de desenvolupament personal.
1.1.5 Lideratge i el Model EFQM d'Excel·lència.
1.1.6 Principis rectors: missió, visió i valors. Integritat. Actuar com a models de referència. Comunicar la direcció.
1.1.7 Gestió dels grups d'interès externs. Responsabilitat social corporativa.
1.1.8 Creació d'una cultura d'apoderament.
1.1.9 Creació d'una cultura de reconeixement i celebració.
1.1.10 Creació d'una cultura de millora contínua i innovació.

1.2 Leadership and Change Management.
1.2.1 Lideratge i gestió del canvi en el Model EFQM d'Excel·lència.
1.2.2 La resposta dels éssers humans al canvi.
1.2.3 Metodologies de gestió del canvi.
1.2.4 Leading Across Cultures.

1.3 Leadership and Strategy.
1.3.1 Lideratge i estratègia en el Model EFQM d'Excel·lència.
1.3.2 Metodologies de gestió estratègica: Hoshin Kanri i Balanced Scorecard.

1.4 Leadership and Entrepreneurship.
1.4.1 El model mental del líder emprenedor: cognitive ambidexterity.
1.4.2 De la idea a la innovació.
1.4.3 Una nova visió del món: sostenibilitat i responsabilitat social, mediambiental i econòmica.

Objectius Formatius:

1. Desenvolupar la consciència d'un mateix mitjançant l'articulació de les pròpies aspiracions i la identificació sistemàtica de les fortaleses i debilitats en relació amb aquestes aspiracions.
2. Assumir la direcció del seu futur professional i crear plans de desenvolupament personal.
3. Aprendre a facilitar les activitats 1 i 2 amb els membres del seu equip.
4. Identificar i entendre l'impacte de les forces de l'entorn en una organització, incloent-hi: temes globals, sistemes legals, demografia, aspectes ètics, temes socials i canvis tecnològics.
5. Aplicar la capacitat de lideratge transformacional i els coneixements de gestió estratègica per a identificar, impulsar i gestionar el canvi organitzacional.
6. Entendre i aplicar el model de pensament i acció del lideratge emprenedor.
Mòdul:
ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS
ECTS:
9
Durada:
80 h.
Contingut:
ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS (80 hores lectives)

2.1 Models d'Excel·lència en la Gestió.
2.1.1 Concepte d'autoavaluació organitzacional.
2.1.2 Models d'excel·lència en la gestió.
2.1.3 Model EFQM d'Excel·lència.

2.2 Disseny i Comportament Organitzacional.
2.2.1 Què és una organització i reptes principals.
2.2.2 Com funciona l'organització per generar efectivitat.
2.2.3 Els quatre reptes del disseny organitzacional.
2.2.4 Les principals configuracions organitzacionals.
2.2.5 Disseny de la cultura organitzacional.
2.2.6 Disseny de la tecnologia i les competències.
2.2.7 Disseny de l'estratègia per augmentar la competitivitat.

2.3 Gestió de Processos.
2.3.1 Identificació (8Ms) i Disseny de processos en les organitzacions (Rummler/Brache).
2.3.2 Propietaris dels processos i equips auto-dirigits.
2.3.3 Indicadors del rendiment dels processos.
2.3.4 Estàndard ISO 9000 i el seu alineament amb la gestió de processos.
2.3.5 Revisió de processos: benchmarking.
2.3.6 Identificació de la millora mitjançant la metodologia de «Sintomatització» dels processos actuals.
2.3.7 Identificació i metodologia de disseny de processos ideals (CMM).

2.4 Gestió de la Millora.
2.4.1 Gestió de projectes (de millora contínua o dràstica).
2.4.2 Matriu de priorització del porta foli d'una organització.
2.4.3 Etapes i eines en les diferents fases del projecte.
2.4.4 Metodologia per a projectes de millora contínua: metodologia 6 sigma orientada a la reducció sistemàtica de defectes.
2.4.5 Metodologia per a projectes de transformació (millores dràstiques): reenginyeria de processos.

Objectius Formatius:

1. Crear el sistema de gestió de qualsevol tipus d'organització, prenent com a base de disseny el Model EFQM d'Excel·lència i estàndards internacionals com poden ser els estàndards ISO.
1.1 Dissenyar i alinear l'estructura de l'organització per facilitar la implantació de la seva política i estratègia.
1.2 Dissenyar i construir un sistema de gestió de processos per a qualsevol tipus d'organització.
1.3 Establir una propietat clara dels processos.
1.4 Crear un procés per al desenvolupament, desplegament i actualització de la política i estratègia.
1.5 Crear un procés per al govern efectiu de l'organització.
1.6 Crear un procés per a la mesura, la revisió i la millora dels resultats clau.
1.7 Crear un procés o processos per estimular, identificar, planificar i implantar millores en els enfocaments dels criteris agents, per exemple a través de la creativitat, la innovació i activitats d'aprenentatge.

2. Analitzar el sistema de gestió de qualsevol organització i l'entorn en el qual aquesta opera i avaluar-ne el grau d'excel·lència de la seva gestió, identificant punts forts i àrees de millora.
Mòdul:
MARKETING
ECTS:
9
Durada:
80 h.
Contingut:
MÀRQUETING (80 hores lectives)

3.1 Màrqueting Estratègic.
3.1.1 Màrqueting i vendes en l'estratègia d'empresa.
3.1.2 El pla de Màrqueting.
3.1.3 Sistema d'Informació de Màrqueting.
3.1.4 Segmentació i posicionament.

3.2 Màrqueting Mix.
3.2.1 Producte.
3.2.2 Preu, valor i low cost.
3.2.3 Canal de distribució.
3.2.4 Sales management.
3.2.5 Comunicació.
3.2.6 Màrqueting relacional.

3.3 Màrqueting Digital.
3.3.1 Web 1.0: El lloc web. Usabilitat, disseny, contingut i tecnologies.
3.3.2 SEO, SEM i Web Analytics.
3.3.3 Web 2.0: Xarxes socials. Social Media Marketing.
3.3.4 Marketplaces B2B.

3.4 Globalització dels Mercats.
3.4.1 L'entorn internacional.
3.4.2 Criteris per la selecció de Mercats.
3.4.3 Forma d'Implantació.
3.4.4 Pla de Màrqueting Internacional.
3.4.5 Organització del Departament de Màrqueting.

Objectius Formatius:

1. Reconèixer la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.
2. Analitzar una situació donada i identificar aspectes que cal millorar.
2.1 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació.
2.2 Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts.
3. Descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.
3.1 Redactar projectes de gestió de l'àrea de comercialització i màrqueting que reflecteixin la competència per identificar i aprofitar oportunitats de negoci.
3.2 Ser capaç de dissenyar un pla de comunicació eficaç.
4. Gestionar la informació i el coneixement.
4.1 Localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i eficient.
4.2 Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l'accés a la informació i el seu ús.
Mòdul:
PERSONAS
ECTS:
10
Durada:
84 h.
Contingut:
PERSONES (84 hores lectives)

4.1 Direcció Estratègica de Recursos Humans.
4.1.1 Introducció a la gestió estratègica de Recursos Humans.
4.1.2 Planificació estratègica de recursos humans.
4.1.3 Competències en el lloc de treball i gestió del talent.

4.2. High-Commitment Practices.
4.2.1 Reclutament, selecció i socialització.
4.2.2 Avaluació de l'acompliment.
4.2.3 Formació i desenvolupament.
4.2.4 Compensació i retribució.
4.2.5 La desvinculació laboral.
4.2.6 Gestió internacional de Recursos Humans.
4.2.7 Prevenció de riscos laborals.

4.3 Habilitats Directives.
4.3.1 Direcció d'equips d'alt rendiment i Team Charter.
4.3.2 Gestió de la diversitat en un equip.
4.3.3 Gestió de reunions.
4.3.5 Gestió del temps.
4.3.6 Gestió de conflictes i tècniques de negociació.
4.3.8 Presentacions orals zen.

Objectius Formatius:

1. Entendre què és un sistema de gestió per competències.
2. Dissenyar un sistema de gestió per competències coherent amb els objectius estratègics i que serveixi de guia per totes les polítiques de recursos humans de l'organització.
3. Dissenyar i implantar les polítiques de recursos humans des d'una perspectiva estratègica, alineades amb l'estratègia empresarial i coherent amb el model de gestió per competències.
4. Liderar el procés de dotació de recursos humans basat en competències, i entendre la planificació com a eina clau del procés.
5. Saber utilitzar les diferents metodologies treballades durant les sessions per tal d'aconseguir les persones necessàries i amb les competències adequades per a cada lloc de treball.
6. Dissenyar processos de formació que es corresponguin amb les necessitats formatives de l'organització, adequats i útils que tinguin com a referència les competències bàsiques que cada lloc de treball precisa.
7. Dissenyar processos de desenvolupament del personal que facilitin el creixement organitzatiu, coherents amb les necessitats de l'organització i que tinguin en compte les expectatives de les persones que hi treballen i les competències requerides per l'empresa.
8. Determinar les eines avaluadores de les diferents polítiques i processos que permetin la millora contínua del sistema.
9. Dissenyar polítiques retributives que estimulen el rendiment i el compromís dels empleats.
10. Conèixer els principals problemes laborals que tenen lloc en una organització i saber com afrontar-los.
11. Ser capaç de gestionar la diversitat dintre de les organitzacions, convertintla en una fortalesa de les mateixes, que contribueixi a aconseguir els objectius organitzatius.
12. Crear, gestionar i liderar eficientment equips d'alt rendiment, aplicant una adequada gestió de competències.
13. Saber gestionar el temps per millorar l'eficiència dels equips i de les reunions de treball.
14. Ser capaç d'identificar, resoldre i prevenir conflictes en l'àmbit laboral.
Mòdul:
OPERACIONES Y LOGÍSTICA
ECTS:
10
Durada:
68 h.
Contingut:
OPERACIONS I LOGÍSTICA ( 8 hores lectives)

5.1 Estratègia d'Operacions.
5.1.1 Decisions estratègiques, tàctiques i operatives en l'àmbit de la Direcció d'Operacions.
5.1.2 Disseny i millora de processos. Productivitat.
5.1.3 Decisions de capacitat.
5.1.4 Decisions de localització.
5.1.5 Decisions de distribució en planta.
5.1.6 Planificació i programació de la producció.

5.2. Lean Manufacturing.
5.2.1 Conceptes bàsics de Lean Manufacturing.
5.2.2 JIT, Jidoka i Kaizen (estandardització i millora contínua).
5.2.3 El SMED i la reducció de la mida de lot.
5.2.4 La planificació PULL: anivellament de la producció (Heijunka); flexibilitat del personal (Shojinka), el Kanban i els senyals PULL.
5.2.5 Value Stream Maping ( VSM ).
5.2.6 Total Productive Maintenance.

5.3 Supply - Chain Management.
5.3.1 Introducció a la logística integral.
5.3.2 La planificació de les necessitats de materials: MRP.
5.3.3 Aprovisionament i compres.
5.3.4 Gestió d'existències.
5.3.5 Gestió de magatzems i gestió de comandes.
5.3.6 Distribució física i gestió del transport.

Objectius Formatius:

1. Analitzar i entendre el marcat caràcter estratègic de la direcció d'operacions i les implicacions en l'estratègia i rendiment global de l'empresa.
2. Analitzar i entendre les relacions i les implicacions de les decisions de l'àrea d'operacions en la resta d'àrees funcionals d'una empresa o organització.
3. Analitzar i entendre la importància de la gestió de la cadena logística com a font d'avantatge competitiu.
4. Capacitar a l'estudiant per a desenvolupar les funcions relacionades amb l'àrea d'operacions i la gestió de la cadena de subministres de qualsevol empresa u organització.
5. Capacitar a l'estudiant per a dissenyar, avaluar i millorar l'estratègia d'operacions de qualsevol organització com a font d'avantatge competitiu.
6. Capacitar a l'estudiant per a dissenyar, avaluar, identificar oportunitats de millora i optimitzar els sistemes productius de qualsevol organització que permetin la millora continua i l'augment de la productivitat.
7. Capacitar a l'estudiant per a utilitzar diferents tècniques i metodologies per a detectar, analitzar i prendre decisions estratègiques i operatives enfront dels problemes de l'àrea d'operacions en un entorn cada cop més complex i inestable.
8. Capacitar a l'estudiant per garantir la confiabilitat dels processos i complir amb les exigències dels clients.
9. Utilitzar els conceptes bàsics i el vocabulari propis de l'àrea d'operacions de forma adequada.
Mòdul:
FINANZAS EMPRESARIALES
ECTS:
16
Durada:
128 h.
Contingut:
FINANCES EMPRESARIALS (128 hores lectives)

6.1. Sistema Financer i Mercats.
6.1.1. Sistema i mercats financers.
6.1.2. Mercats i actius monetaris.
6.1.3. Mercats de capitals: renda fixa i renda variable.

6.2 Matemàtiques de les Operacions Financeres.
6.2.1 Conceptes introductoris: capital, operació i preus financers.
6.2.2 Règims financers.
6.2.3 Interès compost.
6.2.4 Rendes i préstecs.

6.3 Comptabilitat Financera.
6.3.1 Comptabilitat i el marc legal.
6.3.2 El patrimoni.
6.3.3 El cicle comptable.
6.3.4 Existències, comptes a pagar i a cobrar.
6.3.5 L'immobilitzat.
6.3.6 El resultat i l'impost sobre beneficis.

6.4 Comptabilitat de Gestió.
6.4.1 Comptabilitat de costos i de gestió.
6.4.2 Anàlisi i classificació dels costos.
6.4.3 El cost dels factors.
6.4.4 Models de costos.

6.5 Anàlisi dels Estats Financers.
6.5.1 Estats financers. Concepte i interpretació.
6.5.2 Elaboració dels estats financers.
6.5.3 Eines i tècniques d'anàlisi.
6.5.4 Anàlisi patrimonial, financer i econòmic.

6.6 Direcció Financera.
6.6.1 Gestió del cicle a curt termini.
6.6.2 El cicle a llarg termini i la gestió del creixement.
6.6.3 Finances operatives.
6.6.4 Anàlisi i valoració d'inversions.

6.7 Finançament i Emprenedoria.
6.7.1 Finançament mitjançant productes bancaris.
6.7.2 Finançament per start-ups.

Objectius Formatius:

1. Conèixer el patrimoni de la unitat econòmica i identificar-lo en el projecte d'empresa, així com, conèixer els principis comptables i les normes de valoració aplicables a la gestió empresarial.
2. Elaborar informació sobre el cost dels productes o serveis i la composició analítica del resultat amb la finalitat de donar suport al procés de presa de decisions.
3. Conèixer i interpretar correctament els estats comptables per tal de saber obtenir els punts forts i les àrees de millora des dels punts de vista econòmic i financer de l'empresa.
4. Estudi i aplicació dels instruments de valoració necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de finançament.
5. Procurar les eines necessàries per poder prendre decisions d'inversió a l'empresa. Conèixer en profunditat els criteris clàssics de valoració i selecció d'inversions VAN, TIR i pay-back.
6. Conèixer les relacions entre banc i empresa i els productes de finançament bancaris.
7. Proporcionar les eines i els coneixements necessaris per implementar un sistema integrat de planificació i control: la gestió financera empresarial guiada per pressupostos.
Mòdul:
ENTORNO REGULATORIO, LEGAL Y ECONÓMICO
ECTS:
5
Durada:
52 h.
Contingut:
ENTORN REGULATORI, LEGAL I ECONÒMIC (52 hores lectives)

7.1. Economia.
7.1.1 Els mercats i les fallades del mercat.
7.1.2 La política fiscal.
7.1.3 La política monetària.
7.1.4 La política canviària.
7.1.5 La política d'oferta.
7.1.6 Les relacions econòmiques en un entorn global.

7.2. Aspectes Legals i l'emprenedor.
7.2.1 La forma legal de l'activitat empresarial: la Societat mercantil.
7.2.2 Els béns intangibles i els signes distintius de l'empresa.
7.2.3 La contractació empresarial: externalització i internacionalització.
7.2.4 L'activitat de l'empresa a Internet.
7.2.5 Protecció de dades.

7.3 Gestió i Planificació Tributària.
7.3.1 Societat / empresari o professional: operacions nacionals.
7.3.2 Societat / empresari o professional: operacions internacionals.
7.3.3 Procediments tributaris.
7.3.4 Optimització d'estructures.

Objectius Formatius:

1. Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
2. Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de l'entorn econòmic.
3. Saber aplicar un pensament crític i lògic en l'avaluació de les polítiques públiques.
4. Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
5. Entendre, interpretar i utilitzar les fonts tributàries, internes, europees, internacionals i comparades.
6. Identificar i resoldre problemes tributaris des d¿una perspectiva empresarial integradora.
7. Introduir, des del punt de vista legal, les formes en que es pot desenvolupar l'activitat empresarial, coneixent les tipologies de societats, les característiques, els principals trets diferencials i el funcionament dels tipus de societat més usuals. Conèixer el procés de constitució d'una societat de capital.
8. Introduir els diferents tipus d'actius intangibles de l'empresa, així com el valor i la importància de la "marca"· en l'activitat empresarial. Conèixer les formes de protecció de la "marca".
9. Introduir la noció de contracte i la seva gestió, els principals tipus de contractes, els problemes més freqüents en la contractació internacional, així com introduir els mètodes de resolució de controvèrsies en els negocis.
10. Conèixer l'entorn legal de l'activitat empresarial a internet, en especial introduir el mon de la propietat intel·lectual i de la protecció de les dades personals.
Mòdul:
PROYECTO INTEGRADO
ECTS:
20
Contingut:
PROJECTE INTEGRAT

Deixar molt clar que no es tracta d'un projecte final de màster.
El projecte de l'MBA es basa en la metodologia de l'Aprenentatge Basat en el Projecte i els estudiants van treballant sobre el seu projecte des del primer dia de classe de l'MBA.

Objectius Formatius:

1. Integrar nous coneixements amb l'aprenentatge i experiències previs.
2. Conèixer i entendre les organitzacions i els seus grups d'interès, el context extern en el qual operen i com són gestionades des d'una perspectiva sostenible i a llarg termini.
3. Integrar els coneixements d'una àmplia gamma de matèries gerencials per entendre i abordar situacions complexes de manera holística.
4. Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i resoldre problemes empresarials complexos i poc estructurats.
5. Desenvolupar habilitats de consultoria i aplicar mètodes de recerca empresarial.
6. Emetre judicis sensats amb dades incompletes i comunicar conclusions deforma clara a una varietat d'audiències.