Màster en Direcció de Recursos Humans

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

La gestió de recursos humans està sent considerada estratègica i clau per determinar el bon funcionament i la capacitat d'adaptació d’una organització.
Codi:
MDIRHE-M9-2016-12
Títol al que dóna dret:
Màster
Introducció:

Teniu a les  mans el programa de postgrau en Direcció i Gestió de Recursos Humans que des de fa disset anys tinc el plaer de dirigir des del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Durant aquest període, el paper de les persones dins les organitzacions s’ha revaloritzat i els departaments de recursos humans han hagut d’atendre nous reptes i adquirir noves funcions.
 
El programa, actualitzat i renovat, està dissenyat per a què l'alumnat adquireixi les competències directives i de gestió dels recursos humans requerides actualment per les organitzacions, amb un plantejament integral que engloba les polítiques de recursos humans com a part de l’estratègia de l’empresa, el marc de relacions laborals, les tècniques i eines de gestió, planificació i selecció, les habilitats directives imprescindibles per la direcció de persones i equips, i la responsabilitat social corporativa.
 
El programa és modular i està estructurat mitjançant un Màster, un Diploma de Postgrau i tres cursos, tots impartits per professorat universitari i professionals experts en la gestió dels recursos humans. Juntament amb les classes, es contemplen 225 hores de pràctiques en empreses i l’elaboració d’un projecte  de fi de curs.
 
L’experiència de les disset edicions realitzades fins ara ha consolidat el programa i ha enfortit les relacions de col·laboració amb els professionals i les empreses, la qual cosa a fet possible que més d’un centenar d'alumnes formats en aquest programa desenvolupen avui dia funcions de direcció i gestió de recursos humans.

Estic convençut que aquesta nova edició seguirà gaudint de la vostra confiança.

 

Dr. Jordi Tous Pallarès
Àrea de Psicologia Social
Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
Director del Màster en Direcció de Recursos Humans

Adreçat a:

Diplomats universitaris, graduats i llicenciats de totes les carreres, estudiants de postgrau i professionals que treballen o no a l'àmbit de la gestió dels RH.

Objectius:

Formar a professionals de la direcció de recursos humans

Sortides professionals:

1. Director del departament de recursos humans
2. Director tècnic de diferents àrees funcionals dels recursos humans:
   - Reclutament i selecció
   - Formació i desenvolupament
   - Comunicació interna i externa
   - Serveis i atenció als empleats
3. Negociació interna
4. Tècnic en avaluació de rendiments i gestió de carreres professionals
5. Tècnic en salut ocupacional
6. Consultor en recursos humans i en gestió de persones. Planificació estratègica dels recursos humans
7. Consultor en gestió de la formació, desenvolupament i capital intel·lectual
8. Consultor en cerca de talents i acompanyament en processos de selecció
9. Expert en psicologia laboral i relacions humanes: resolució de conflictes, negociació i mediació

Dates:
del 21/10/2016 al 16/12/2017
Horari:

 • Divendres de 16.30 a 20.30 hores
 • Alguns dissabtes de 9.30 a 13.30 hores

Calendari del curs:
Ubicació:

Centre de Formació Permanent de Reus. Fundació URV. Avda de l'Onze de Setembre, 112. Reus

Impartició:
semipresencial
Durada:
800 h (60 ECTS)
Preu:
4500 €
Coordinació acadèmica:
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Antoni Sagardoy Muñoz
Elena Rodríguez Bea
Dolors Setó Pàmies
Margarita Rebenaque Esteve
Ingrid Queralt Montserrat
Juan Manuel Rojas Vinue
Federico Pérez Pierotti
Gemma Garcia Camps
José Antonio Ferrando Morellón
Carlos María Alcover De La Hera
José Navarro Cid
Antoni Solé Tasias
Àngela Pujol Garrigós
Pilar Bonasa Jiménez
Roberto García Casado
Enric Domènech Sedó
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Agustí López Hernández
Mª Dolors Aguas Segura
Patricia Ruiz Ruiz
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Polítiques de personal i de gestió de Recursos Humans
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
(2 ECTS - 8 hores presencials / 12 hores no presencials)

 • Gestió de personal i dels RH.
 • La cultura de l'organització, missió i reptes del departament de RH.
 • Models de gestió per competències.
 • Exercicis amb exemples de polítiques de personal d'èxit.
Mòdul:
Mòdul 2. Relacions laborals i contractació
ECTS:
4
Durada:
36 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 20 hores no presencials)

 • Modalitats contractuals, drets i deures del treballador i l'empresari.
 • La prevenció de riscos laborals.
 • Els convenis sectorials i col·lectius.
 • Procediment laboral, faltes i sancions.
 • Nòmines i Seguretat Social.
 • Exercicis de resolució de casos pràctics.
Mòdul:
Mòdul 3. Atracció, selecció i incorporació de talent
ECTS:
6
Durada:
64 h.
Contingut:
(6 ECTS - 32 hores presencials / 32 hores no presencials)

 • Elaboració de perfils de llocs de treball.
 • Estratègies i mètodes de captació.
 • Tècniques de selecció de personal.
 • L'ús de la web 2.0 als processos de selecció.
 • L'entrevista per competències.
 • Test psicològics aplicats a la selecció.
 • Tallers d'elaboració de perfils i d'entrevista de selecció.
Mòdul:
Mòdul 4. Formació i gestió del desenvolupament
ECTS:
6
Durada:
64 h.
Contingut:
(6 ECTS - 32 hores presencials / 32 hores no presencials)

 • Les necessitats de formació a l'empresa.
 • Avaluació de les necessitats formatives de l'organització.
 • Elaboració de plans de fomació.
 • Tècniques de formació.
 • Entorns virtuals de formació.
 • Avaluació dels resultats i beneficis de la formació.
 • Tallers pràctics d'aplicacions de polítiques de formació.
Mòdul:
Mòdul 5. Polítiques de comunicació
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
(6 ECTS - 28 hores presencials / 32 hores no presencials)

 • Els plans de comunicació interna a l'empresa.
 • Objectius de la comunicació interna.
 • La comunicació organitzacional.
 • Programes de millora de la comunicació organitzacional.
 • Tècniques de comunicació interpersonal i presentació.
 • Les xarxes de comunicació.
 • Taller pràctic d'elaboració d'un pla de comunicació interna.
Mòdul:
Mòdul 6. Responsabilitat social corporativa i polítiques de qualitat de vida laboral
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 24 hores no presencials)

 • Els plans de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Normativa bàsica de responsabilitat social corporativa i empresarial.
 • Mesura dels beneficis dels plans de responsabilitat social.
 • Salut i qualitat de vida laboral (QVL).
 • Programes de vigilància de la salut física i de millora de la QVL.
 • Tallers pràctics d'elaboració de plans de RSC i QVL.
Mòdul:
Mòdul 7. L'estratègia i la gestió dels recursos humans a l'organització
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 24 hores no presencials)

 • Planificació estratègica.
 • Compensació, beneficis i incentius.
 • Gestió planificada de fluxos de personal.
 • Mobilitat funcional i geogràfica.
 • Alineació de la plantilla amb la estratègia empresarial.
 • Exercici d'anàlisi d'una estratègia de RH.
Mòdul:
Mòdul 8. Habilitats directives i de gestió d'equips
ECTS:
6
Durada:
56 h.
Contingut:
(6 ECTS - 32 hores presencials / 24 hores no presencials)

 • Direcció de grups i equips de treball.
 • Persuasió i influència.
 • Presentacions efectives de projectes.
 • Lideratge assertiu.
 • Desenvolupament assistit.
 • Exercici amb dinàmiques Indoor i Outdoor.
Mòdul:
Mòdul 9. Gestió i avaluació dels rendiments i retribució
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 24 hores no presencials)

 • Eines per avaluar els rendiments.
 • Valoració del rendiment i dels llocs de treball.
 • Conversió de la valoració en estructura salarial.
 • Sistemes retributius.
 • Direcció per objectius.
 • Exercici d'avaluació dels rendiments i sistemes retributius.
Mòdul:
Mòdul 10. Auditoria i gestió del talent
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
(6 ECTS - 24 hores presencials / 36 hores no presencials)

Gestió del talent i de la diversitat
 • Planificació estratègica de les persones a l'organització.
 • Eines per a planificar carreres professionals.
 • Retenció del talent.
 • Desvinculació.
 • Les regulacions de plantilles.
 • Exercici de desenvolupament del talent.


Auditoria de la gestió de recursos humans
 • Models d'auditoria.
 • Eines d'avaluació.
 • Taller d'auditoria amb el model ASH.
Mòdul:
Pràctiques Formatives en el Màster en Direcció de RH
ECTS:
6
Durada:
150 h.
Contingut:
(Hores d'estada a l'empresa: des de l'01/02/2017 fins al 27/10/2017)

Les pràctiques estan directament relacionades amb l'obtenció d'informació rellevant en qualitat i quantitat suficient per a desenvolupar el projecte de fi de curs.
S'adrecen especialment a l'alumnat que no té experiència laboral en l'àmbit de la gestió dels RRHH, i a tots els alumnes que volen conèixer diferents polítiques de direcció en empreses diferents a la seva.
L'objectiu de l'estada en l'empresa és: identificar, avaluar i elaborar una proposta per la resolució o millora d'un problema de gestió de RH.
Sectors econòmics i tipologia d'empreses: Departaments de RH d'empreses de qualsevol sector
Criteris d'avaluació de les pràctiques: Idoneïtat i contingut de la memòria presentada per l'estudiant.
L'alumnat podrà avaluar amb un qüestionari la seva estada en l'empresa relatiu a l'adequació de les activitats desenvolupades en relació al contingut del curs, la recepció d'assessorament suficient, etc.
També els tutors responsables podran emetre un informe de valoració de l'alumne.
Mòdul:
Projecte Fi de Màster en Direcció de RH
ECTS:
6
Durada:
150 h.
Contingut:

Característiques generals del projecte:
Ha de reflectir una proposta de pla de millora d'alguna de les temàtiques tractada als mòduls del curs, Cal que siguin d'utilitat per a l'empresa.
La memòria ha de tenir una extensió entre 30 i 50 fulls. Haurà d'estar organitzada en 10 apartats (resum, introducció, antecedents del problema, diagnòstic inicial, objectius, proposta d'intervenció, procediment d'aplicació, resultats, conclusions, proposta de millora, referències bibliogràfiques i annexos.
La memòria ha de tractar la identificació, avaluació i elaboració d'una proposta per la resolució d'un problema de gestió de RH

Criteris d'avaluació del projecte: Qualificació entre 0 i 10 punts (Apte: a partir de qualificacions iguals o superiors a 5).
Els criteris són:

 1. Presentació formal i en els terminis establerts.
 2. Qualitat del contingut.
 3. Interès de les solucions aplicades.
 4. Aplicabilitat de la solució presentada.
 5. Presentació i defensa pública del treball davant d'un tribunal.

Mòdul:
Tutories en el Màster en Direcció de RH
Durada:
20 h.
Contingut:

El tutor del curs convocarà cada dos mesos a cadascun dels estudiants del màster i en aquestes sessions:

 1. Els estudiants recolliran el feed-back de les activitats pràctiques realitzades.
 2. S'orientarà sobre les pràctiques a realitzar.
 3. Es farà un seguiment del treball o memòria.
 4. Els estudiants podran expressar els seus dubtes i problemes.