Màster en Direcció d'Operacions Logístiques

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Introducció a la Supply Chain Management
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

Introducció a la Supply Chain Management (1 crèdit, 8 hores)

 • Definició de Supply Chain Management (SCM)
 • Objectius de la SCM
 • Fases de la Logística
 • El valor afegit de la SCM
 • Factores competitius de l'empresa
 • Tendències de la SCM
 • La logística inversa

Mòdul:
Business Management & Administration
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

FINANCIAL MANAGEMENT (3 CRÈDITS, 24 HORES)

 • Anàlisis patrimonial
 • Anàlisis de resultats
 • Rendibilitat econòmica
 • Eines de finançament
 • Gestió de projectes d'inversió
 • Pressupostos
 • Business Plan


LEADERSHIP & COACHING (3 CRÈDITS, 24 HORES)

 • Lideratge
 • Treball en equip
 • Direcció i motivació d¿equips de treball
 • Avaluació de l¿acompliment del treball
 • Gestió de reunions
 • Negociació i resolució de conflictes
 • Presa de decisions
 • Orientació al client
 • Comunicació
 • Gestió del canvi
 • Coaching
 • Desenvolupament personal

Mòdul:
Disseny i gestió de la cadena de subministrament
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:

DISSENY ESTRATÈGIC

 • Anàlisis de l'entorn (intern/extern)
 • Objectius
 • Presa de decisions
 • Reptes d'innovació i emprenedoria


PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

 • Disseny de la planificació
 • Tècniques de planificació i programació
 • La gestió de la demanda
 • Planificació per colls d'ampolla
 • La Teoria de les Limitacions (TOC)
 • Buffer Drum Rope (BDR)
 • Sistemes Pull/Push
 • Bill of materials (BOM)
 • Planificació dels materials (MRP-I)
 • Planificació dels recursos (MRP-II)
 • Planificació de la distribució (ERP)
 • Planificació per targetes (Kanban)
 • Planificació Just-in-time (JIT)


ESTRATÈGIA DE LA DISTRIBUCIÓ

 • Outsourcing
 • Planificació de la distribució (ERP)
 • Third Party Logistics (3PL)
 • Tenders: gestió de contractes
 • Fourth Party Logistics (4PL)
 • Mirant al futur: Fifth Party Logistics (5PL)

Mòdul:
Aprovisionament i compres
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

GESTIÓ D'ESTOCS

 • Tipus d'estocs
 • Quantificació i valoració d'estocs
 • Optimització d'estocs


LES RELACIONS AMB ELS PROVEÏDORS

 • Selecció i avaluació de proveïdors
 • Integració dels proveïdors
 • Establir acords amb els proveïdors
 • Optimitzar les relacions amb els proveïdors


TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ

 • El procés de negociació
 • Tipus de negociacions
 • Model de negociació de Harvard


E-PROCUREMENT

 • Concepte i evolució
 • Selecció d'eines electròniques
 • Implementació del model


ECONOMIA D'APROVISIONAMENT I COMPRES

 • Quadre de comandament i control econòmic de compres
 • Els Key Performance Indicators (KPI's) de la gestió de compres
 • Elecció dels KPI's

Mòdul:
Emmagatzematge
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

NORMATIVA D'ACTIVITATS A CATALUNYA

LLEI D'IMPACTA AMBIENTAL

EMMAGATZEMATGE GENERAL

 • Gestió de magatzems
 • Criteris d'ubicació
 • Magatzem propi vs. Outsourcing
 • Disseny de magatzems
 • Dimensionament de magatzems
 • Automatització de magatzems
 • Costos de l'emmagatzematge
 • Magatzems intel·ligents
 • Recintes duaners
 • Coordinació magatzem-transport


EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

 • Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (RD 656/2017)
 • Instruccions tècniques
  • MIE-APQ-001: Emmagatzematge de líquids inflamables y combustibles en recipients fixos.
  • MIE-APQ-002: Emmagatzematge d'òxid d'etilè en recipients fixos.
  • MIE-APQ-003: Emmagatzematge de clor.
  • MIE-APQ-004: Emmagatzematge d'anhídrid amònic.
  • MIE-APQ-005: Emmagatzematge de gasos en recipients a pressió mòbils.
  • MIE-APQ-006: Emmagatzematge de líquids corrosius en recipients fixos.
  • MIE-APQ-007: Emmagatzematge de líquids tòxics en recipients fixos.
  • MIE-APQ-008: Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen.
  • MIE-APQ-009: Emmagatzematge de peròxids orgànics i matèries autoreactives.
  • MIE-APQ-010: Emmagatzematge en recipients mòbils.
 • Directives SEVESO I i II
 • Reglament CLP de classificació, etiquetat i envasat de substàncies i mescles.
 • Moviment de productes químics
  • Operacions de càrrega i descàrrega segons el mitjà de transport
  • Estiba i desestiba
  • Tràfec entre recipients

Mòdul:
Transport i Distribució
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:

TRANSPORT TERRESTRE (5 CRÈDITS)

 • Transport per carretera
  • Unitats de transport
  • Vehicles especials: megatrucks
  • Pesos i dimensions
  • Temps de conducció
  • Temps de descans
  • Accidentalitat
  • Àrees de servei
  • Contractació
  • Normativa: ADR

 • Transport per ferrocarril
  • Característiques
  • Normativa: RID
  • Contractació


  TRANSPORT AERI (2 CRÈDITS, 8 HORES)

  • Característiques
  • Gestió d¿aeroports
  • Normativa: IATA
  • Contractació
  • Documentació


  TRANSPORT MARÍTIM (2 CRÈDITS, 8 HORES)

  • Característiques
  • Normativa: IMDG
  • Contractació
  • Documentació
  • Bill of lading


  INTERMODALITAT (3 CRÈDITS, 24 HORES)

  • Selecció del mitjà de transport
  • Operador logístic
  • Optimitzar la programació del transport
  • Costos del transport
  • Agents del transport
  • Sistemes tecnològics de gestió de transport (TMS)
  • Infraestructures
  • Assegurances
  • Incoterms

Mòdul:
E-Logistics
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

LA LOGÍSTICA DEL DIA D¿AVUI

 • E-Business
 • E-Commerce
 • E-Logistics
 • E-fulfilment (B2C)
 • E-procurement (B2B)
 • Operativa de les Grans Corporacions

Mòdul:
Qualitat i Medi Ambient
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

QUALITAT (3 CRÈDITS, 24 HORES)

 • Total Quality Management (TQM)
 • Quality Function Deployment (QFD)
 • Norma ISO 9001
 • Modelo EFQM
 • Cicle de Deming (PDCA)
 • Six Sigma

MEDI AMBIENT (3 CRÈDITS, 24 HORES)

 • Contaminació d¿aire, aigua i sòls
 • Gestió de residus i sòls contaminats
 • Soroll i vibracions
 • Contaminació lluminosa
 • REACH
 • Administració ambiental
 • Norma ISO 14001
 • Normativa EMAS

Mòdul:
Projecte Final de Màster
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:
El treball fi de màster constarà d'un projecte que es desenvoluparà al llarg de tota la durada del màster. El treball consistirà en el disseny, programació i descripció de les diferents etapes, agents i altres aspectes rellevants d'una operació logística.

Inscripció