Màster en Direcció d'Operacions Logístiques

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Logística
ECTS:
10
Durada:
96 h.
Contingut:

96 HORES PRESENCIALS

  INTRODUCCIÓ
  Introducció a l'economia
 • Microeconomia
 • Macroeconomia
 • Concepte d'empresa i activitat empresarial
 • Gestió econòmica de l'empresa
 • Producció
  • Planificació, control i programació de la producció
  • (a) LEAN PRODUCTION
  • Disseny del producte i del procés
  • Capacitat
  • Departament de compres
  • Selecció de proveïdors
  • Llistes de materials i aprovisionament
  • Localització. Models per a l'anàlisi de localització per a l'activitat industrial
 • Comptabilitat. gestió pressupostària
 • Definició de logística
  Evolució
  Objectius
  Previsió / anàlisi de l'oferta i la demanda
  Estratègia empresarial
 • Pla estratègic d'empresa
  • KPI`s
 • Gestió de projectes d'inversió


GESTIÓ DE LA LOGÍSTICA
 • Compres
  • Anàlisi make or buy de les activitats logístiques
 • Distribució
 • Direcció d'Operacions
 • Direcció logística. Supply Chain Management
  • Objectius de la cadena de subministraments
  • Exercici S.C.M
  • Logística d'aprovisionament
  • Logística de la producció
  • Logística de l'emmagatzematge
  • Logística de transport
  Costos logístics
 • Directes i indirectes
 • Fixos i variables
 • Totals i unitaris
 • Costos ocults
 • Costos:
  • De manipulació
  • De transport
  • D'emmagatzematge
  • (A) Gestió de l'estoc
  • D'administració logística
  • De tramitació administrativa
  • De perfeccionament
  • De demanat
  • Costos estàndards


LOGÍSTICA INTEGRAL
 • Situació actual
 • Evolució
 • Comerç
  • Interior
  • Exterior
  • ISO 28.000
 • Àrees logístiques.
 • Operadors logístics: cadena de valor afegit


LOGÍSTICA. AMPLIACIÓ
 • Organització interna de l'àrea de logística
 • La logística en funció dels matèries o productes
 • Guies d'operadors i serveis logístics
 • Simuladors de la cadena logística integral

Mòdul:
Transport
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

100 HORES PRESENCIALS

  TRANSPORT
  Mitjans de transport
 • Carretera
 • Ferrocarril
 • Marítim
 • Aeri
 • Fluvial
 • Intermodal / multimodal

 • Circuits del transport

  Capacitats / Programació del transport

  Costos per mitjà de transport
 • Anàlisi cost - benefici
 • Comparació de costos
 • Costos interns i externs

 • Elecció del mitjà de transport
 • Propi
 • Contractat

 • Contractació del transport

  Comunicacions en el món del transport

  Vehicles (ICIL)
 • G.P.S / Verificacions

 • Transports especials
 • Transport intermodal
 • Transport en contenidor
 • Transport en vehicles especials
 • Optimització de càrregues

 • Manteniment de la qualitat del producte

  Seguretat en el transport
 • Introducció a la seguretat
 • Prevenció de riscos en el transport
  • Ergonomia en el transport

  Contractació del transport
 • Tipus de contracte
 • Incoterms
 • Pòlisses
 • Agents que intervenen
 • Carregador, expedidor, portador, consignatari, etc.
 • Intermediaris
 • Incidències
 • Assegurances
 • Peritatges
 • Transport internacional
 • Incidències degudes a diferents regulacions
 • Documentació per al transport

 • Infraestructures per als mitjans de transport
 • Infraestructures per al transport. Present i futur
 • Temps de transport
  • Gestió de rutes
 • xarxes internacionals
 • Problemàtica del transport
 • Factors de risc
 • Infraestructures i territori

Mòdul:
Emmagatzematge
ECTS:
10
Durada:
108 h.
Contingut:

108 HORES PRESENCIALS

  LEGISLACIÓ RELATIVA A EMMAGATZEMATGE
 • APQ.001 / 007
 • Llei de II.AA
 • Directiva Seveso II i III
 • R.D. 1566-1599
 • Entitats avaluadores de riscos
 • Documents i programari de referència


EMMAGATZEMATGE
 • Intern / extern
 • Matèries primeres. Producció. Producte final
 • Disseny de magatzems per a productes químics
  • Líquids
  • Gasos liquats
  • Sòlids
 • Disseny de magatzems per mercaderia general
  • Magatzems intel·ligents
 • Costos de l'emmagatzematge
 • Tipus de contractació
 • Anàlisi d'inversions d'implantació i manteniment
 • Localització
 • Manteniment del producte
 • Perfeccionament del producte. Valor afegit
 • Emmagatzemaments especials
 • Recintes portuaris
  • Concessions administratives
 • Recinte duaner
  • Control d'accessos a les àrees portuàries
  • Llevant sense papers


OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
  Instal·lacions d'emmagatzematge de pp.qq.
 • Operativa segons mitjà de transport
  • C / D de cisternes
  • FF.CC
  • Vaixells
  • Contenidors
  • iso contenidors
 • Tràfecs
 • Moviments de productes químics per oleoducte
 • Estiba i desestiba
 • Envasos / embalatges
 • Etiquetatge
 • Sistemes de gestió administrativa
 • Seguretat i medi ambient

EQUIPS I CARBURANTS
  Carburants
 • Bio-combustibles
  • Tecnologia del biocombustible
  • Recerca del biocombustible
  • Present i futur
 • Mercat del biocombustible
 • Derivats del petroli
  • Lleugers (gasolines, gasoils i querosè)
  • Pesats (fuel i asfalts)
  • Mercat dels derivats del petroli
  • Tecnologia de la refinació
  • Additius aplicats als carburants
  Tecnologia aplicada a logística dels carburants
 • Emmagatzematge i distribució
  • oleoductes

Mòdul:
Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Logística
ECTS:
10
Durada:
96 h.
Contingut:

96 HORES PRESENCIALS

  AGENTS DE LA CADENA LOGÍSTICA
 • Armadors
 • Traders
 • Brokers
 • Consignataris
 • Transitaris
 • Agents de duanes
 • expedidor
 • Carregador
 • Noliejador
 • Transportista
 • Entitats financeres
 • Comissaris / Inspectors
 • Pràctics / Amarradores


 • QUALITAT
 • Concepte de servei
 • Organització
 • Sistemes de Gestió
 • Model d'Excel·lència empresarial (ampliació)
 • Processos
 • JIT
 • Temps de circulació
 • Stock
 • Existències
 • Costos de la "no qualitat"


 • MEDI AMBIENT
 • Sostenibilitat de models logístics
 • Anàlisi de perfil ambiental de cadenes de subministrament o de distribució
 • Emissions contaminants de sistemes de transport
  • Anàlisi de la situació actual
  • Logística verd
  • Reglamentació europea
  • BAT s
  • Càlcul de petjada de carboni i d'empremta d'aigua
  • Gestió de residus en transport i sistemes de distribució
  • Gestió d'emissions i residus en transport marítim. Convenció MARPOL
  • Gestió dels residus dels vaixells (MARPOL)
 • Responsabilitat social empresarial (RSE)
 • Emissions contaminants
 • OGAU (Oficina de Gestió Administrativa Unificada)
 • ACA (Agència Catalana d'Aigües)
 • ARC (Agència de Residus de Catalunya)


 • SEGURETAT I PROTECCIÓ
  Carretera
 • Pesos i dimensions
 • Tacògraf
 • Temps de conducció i descansos
 • Comitè Nacional del Transport
 • Estudis d'accidentalitat
 • Inspeccions


 • Marítima
 • Normativa marítima i cooperació internacional
 • Seguretat marítima
 • Inspecció marítima
 • capitania marítima
 • Informes d'accidents
 • Radiocomunicacions
 • MMSI (Idendificación del Servei Mòbil Marítim)
 • ISPS (International Security Ports and Ships)

Mòdul:
Legislació, Comerç Internacional i Distribució
ECTS:
10
Durada:
104 h.
Contingut:

104 HORES PRESENCIALS

  LEGISLACIÓ
 • Marc legal
  • Transport
   • Transport. Normativa
   • ADR
   • RID
   • IMO / IMDG
   • IATA
 • Emmagatzematge

 • Duanes
  • Reglaments duaners
 • Règims duaners
 • ordenament jurídic comunitari
 • IVA / IIEE
 • Responsabilitats
 • Conseller de Seguretat en el transport
  • Acords internacionals / nacionals
  • Intervenció en cas d'accidents
  • Informe anual
 • Equips


  CENTRES D'ACTIVITAT. MOVIMENTS DE MERCADERIES
 • Aeroports
  • Tràfics nacionals i internacionals
  • Transport de mercaderies
  • Gestió aeroportuària
  • Companyies aèries
 • Ports
 • Llei de Ports 48/2003 i la seva reforma.
 • Dret marítim internacional
 • Desenvolupament físic de les àrees portuàries
 • Classificació de les àrees portuàries
 • Concessions i taxes
 • Ports secs
 • ZAL
 • Zones de classificació
 • Terminals
 • Parcs logístics
 • Fires professionals

  DISTRIBUCIÓ
 • Centres de distribució
 • Localització de la distribució
 • Hipermercats
 • Majorista
 • Minorista


  COMERÇ INTERNACIONAL
 • Estratègies de creixement
 • Estratègies de deslocalització
 • Fórmules d'accés als mercats
 • Joint-venture
 • Acords entre societats. Fusions entre empreses
 • Repartiment de mercats
 • Divises i finançament


  LOGÍSTICA A LA XARXA
 • Comerç electrònic. E-business
 • Marcat electrònic


  MOBILITAT
 • Mobilitat sostenible
 • Planificació urbanística
 • Models tarifaris
 • Legislació estatal de la mobilitat


  EMPRESES D'INSPECCIÓ I CONTROL
 • Inspeccions de càrregues
 • Funcions
 • Contractació
 • Certificats
 • Companyies d'Inspecció
 • Control de qualitat i quantitat

Mòdul:
Pràctiques Formatives
ECTS:
4
Durada:
100 h.
Contingut:

Pràctiques Formatives

Mòdul:
Projecte de fi de curs
ECTS:
6
Durada:
150 h.
Contingut:

Projecte de fi de curs