Manipulació d'Animals d'Experimentació

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Teòric
Durada:
45 h.
Contingut:
1.- Introducció a la ciencia de l'animal de laboratori.
1.1.- Història de l'experimentació animal.

2.- Legislació.
2.1.- Marc legal europeu, nacional i autonòmic. Comitès ètics.
2.2.- Autoritzacions: formularis d'autorització, formularis de sol·licitud d'adquisició d'animals.

3.- Benestar animal i factors que influeixen en l'experimentació animal.
3.1.- Principis generales. Ètica. Les 3 R's.
3.2.- Transport, instal·lacions i condicions ambientals d'ubicació dels animals.
3.3.- Nutrició i alimentació: requisits nutritius, tipus de dietes i règims alimentaris.
3.4.- Microbiologia i malalties de l'animal de laboratori. Influencia en la investigació.
3.5.- Factors que influeixen en el comportament. Homeostasi i estrès.

4.- Biologia dels animals emprats en l'experimentació.
4.1.- Anatomia i fisiologia comparades. Mossegadors (rata/ratolí).
4.1.1.- Rates no consanguínies.
4.1.2.- Rates consanguínies.
4.1.3.- Rates envellides, congènites i híbrides.
4.1.4.- Característiques generales de rata/ratolí.

4.2.- Característiques reproductives de rata/ratolí.
4.2.1.- Característiques reproductives de la femella.
4.2.2.- Característiques reproductives del mascle
4.2.3.- Gestació, part i lactància. Índexs de viabilitat i de lactància.

5.- Analgèsia, anestèsia i eutanàsia.
5.1.- Selecció del mètode d'analgèsia, anestèsia, entre altres, segons el tipus d'animal, equip disponible i objectius de la investigació.
5.2.- Principals anestèsics emprats en animals d'experimentació.
5.3.- Mètodes d'eutanàsia físics/farmacològics considerats adequats/inacceptables en experimentació animal.

6.- Tractament i eliminació de residus.
6.1.- Recollida selectiva del residu, transport i emmagatzematge.
6.2.- Tractament previ a l eliminació. Eliminació definitiva del residu.

7.- Mètodes alternatius a l'ús d'animals de laboratori.
7.1.- Models in vitro i cultius cel·lulars/tisulars.
7.2.- Tècniques alternatives en farmacologia i toxicologia.

8.- Seguretat en el treball amb animals de laboratori.
8.1.- Control sanitari del personal manipulador.

9.- Anàlisis de la bibliografia més rellevant. Elaboració de publicacions científiques.
9.1.- Elements que composen la bibliografia (llibres/revistes).

Mòdul:
Pràctic
Durada:
35 h.
Contingut:
1.- Procediments experimentals.
1.1.- Manipulació, immobilització (rata/ratolí).
1.1.1.- Manipulació, immobilització de ratolí.
1.1.2.- Manipulació, immobilització de rata.
1.2.- Administració de substàncies (vies d'administració) i extracció de mostres (obtenció de sang, orina i femta).
1.2.1.- Vies d'administració de tractaments (oral, intragàstrica, rectal i parenteral).
1.2.2.- Obtenció de mostres de sang. Precaucions i requeriments a tenir en compte en l'obtenció de mostres de sang.
1.2.3.- Obtenció de mostres d'orina i excrements.
1.2.4.- Condicions per a l'obtenció i processament de mostres biològiques.
1.2.5.- Selecció del mètode d'analgèsia, anestèsia i eutanàsia.

1.3.- Conceptes bàsics en cirurgia de petits animals.
1.3.1.- Protocol d'alimentació, dejuni i anestèsia.
1.3.2.- Cures pre i postoperatòries bàsiques.
1.3.3 .- Identificació dels signes de sofriment animal.
1.3.4.- Nomenclatura i manipulació de l'instrumental quirúrgic bàsic.
1.3.5.- Mètodes d'extracció de sang: cua, jugular, intracardíaca.
1.3.6.- Reconeixement d'estructures internes de l'animal: laparotomia mitjana i tancament per plans.
1.3.7.- Mètodes de biòpsia de teixits.
1.3.8.- Eutanàsia en cirurgia.

1.4.- Aplicacions pràctiques en la reproducció de rata/ratolí.
1.4.1.- Sexat.
1.4.2.- Encreuament: cicle estral en rata i tap vaginal en ratolí.
1.4.3.- Procediment per a la realització d'una cesària.

1.5.- Condicions per a l'estudi de l'avaluació física i neuromotora en rata/ratolí.

1.6.- Condicions per a l'estudi del neurocomportament en rata / ratolí.

2.- Seguretat en el laboratori. Tractament i eliminació de residus.

3.- Treball pràctic. Elaboració de la memòria descriptiva d'un procediment d'experimentació.