Logística i mitjans de transport

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Transport
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:

100 HORES PRESENCIALS

  TRANSPORT
  Mitjans de transport
 • Carretera
 • Ferrocarril
 • Marítim
 • Aeri
 • Fluvial
 • Intermodal / multimodal

 • Circuits del transport

  Capacitats / Programació del transport

  Costos per mitjà de transport
 • Anàlisi cost - benefici
 • Comparació de costos
 • Costos interns i externs

 • Elecció del mitjà de transport
 • Propi
 • Contractat

 • Contractació del transport

  Comunicacions en el món del transport

  Vehicles (ICIL)
 • G.P.S / Verificacions

 • Transports especials
 • Transport intermodal
 • Transport en contenidor
 • Transport en vehicles especials
 • Optimització de càrregues

 • Manteniment de la qualitat del producte

  Seguretat en el transport
 • Introducció a la seguretat
 • Prevenció de riscos en el transport
  • Ergonomia en el transport

  Contractació del transport
 • Tipus de contracte
 • Incoterms
 • Pòlisses
 • Agents que intervenen
 • Carregador, expedidor, portador, consignatari, etc.
 • Intermediaris
 • Incidències
 • Assegurances
 • Peritatges
 • Transport internacional
 • Incidències degudes a diferents regulacions
 • Documentació per al transport

 • Infraestructures per als mitjans de transport
 • Infraestructures per al transport. Present i futur
 • Temps de transport
  • Gestió de rutes
 • xarxes internacionals
 • Problemàtica del transport
 • Factors de risc
 • Infraestructures i territori

Inscripció