Llei de Transparència

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Curs online impartit mitjançant la plataforma virtual de BONET

Codi:
CLTE-A3-2016-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Els programes contemplen diverses perspectives d'ús i necessitats pels diferents requeriments professionals amb la seva implicació en LdT. Per tot això el programa permet un alt aprofitament en les següents funcions:

  • Alta Direcció i membres de l'Òrgan de Govern.
  • Directors i Responsables Funcionals i/o Operatius.
  • Advocats i Professionals de l'àrea de Compliance i Compliment Normatiu.
  • Auditors de comptes i Assessors d'empresa.
  • Auditors Interns i Controllers.
  • Professionals d' IT que desenvolupin solucions o aplicacions amb implicacions en LdT.
  • Auditors i Consultors de Qualitat ISO.
  • Professionals, personal, funcionaris implicats a les àrees afectades per la LdT.
Objectius:
Comprendre les noves implicacions i abast de la LdT i les implicacions i responsabilitats que deuen considerar els membres de l'òrgan de Govern i els directius de l'entitat.

Acreditar la formació i coneixement dels deures i obligacions que estableix la LdT en les entitats subjectes a la norma, per als responsables de les àrees implicades i els designats com a responsables operatius del compliment i aplicació de la LdT com a mesura de diligència deguda i compromís amb l'obligació que estableix la norma.
Dates:
del 02/06/2016 al 20/12/2016
Horari:
Determinat per l'alumnat
Impartició:
online
Durada:
30 h
Preu:
350 €
Coordinació acadèmica:
Francesc Xavier Borràs Balsells
Docents:
Francesc Xavier Borràs Balsells
Abel Bonet Dolcet
Cristina López Rozenblum
Núria Clanxet Trilla
Marta Carrasco Álvarez
Contacte:
Més informació:
Curs amb matrícula continuada, oberta durant tot l'any.

Es preveu que el curs es pugui realitzar en màxim de dos mesos des de la data d'inici.
A mida que l'alumnat avança en l'estudi de la matèria pot realitzar la prova de coneixements, i incidir en l'estudi d'aquells continguts que li presenten més dificultats.

Els alumnes catalans podran realitzar el curs basat en la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern, aprovat pel Ple del Parlament de Catalunya el dia 18 de desembre de 2014. Aquest curs s'impartirà en català. Els alumnes interessats hauran d'indicar-ho a les observacions a l'hora de realitzar la matricula.

Els alumnes interessats en realitzar el curs basat en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, d'àmbit d'aplicació a les comunitats que no tenen transferides aquesta atribució, realitzaran el curs en castellà i hauran d'indicar-ho a les observacions al realitzar la matricula.

Entitats col·laboradores:

Col·labora:


bonet

Temari del curs