Fundació URV

Economia

Memòria econòmica i auditoria

La memòria econòmica de la FURV, de caràcter anual, és l'instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria. La gestió i els documents són auditats anualment. Aquí podeu consultar el darrer informe d'auditoria publicat.

Revisió i actualització - 30.08.2017

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.