Formació de mestres per l'accés a la funció pública: esp. Educació Primària Música

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Millora de la formació dels mestres per a l'accés a la funció pública: especialitat Educació Primària Música (PMU)
Durada:
80 h.
Contingut:
M1. PRESENTACIÓ DEL CURS PMU (4 hores presencials)
 1. Presentació de la convocatòria d'oposicions.
 2. Prova específica de Música.
 3. El currículum escolar de Música.

M2. L'EDUCACIÓ MUSICAL AL SISTEMA EDUCATIU (4 hores presencials + 8 hores virtual)
 1. Models pedagògics de l'ensenyament aprenentatge de la música
 2. La veu com a instrument. L'educació vocal
 3. La cançó en l'ensenyament-aprenentatge de la música
 4. La pràctica instrumental, la improvisació i els instruments musicals escolars
 5. El joc, el moviment, la dramatització i la dansa a l¿educació musical
 6. Normativa sobre l'educació musical
 7. L'ensenyament-aprenentatge de la música a l'educació primària
 8. Seminari: estudi de casos pràctics
 9. Desenvolupament i seguiment de la programació didàctica (treball virtual)

M3. LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA. INSTRUMENTS, AGRUPACIONS I FORMES (4 hores presencials + 8 hores virtual)
 1. Història de la música
 2. La discriminació auditiva
 3. L¿audició musical i la seva didàctica
 4. Agrupacions instrumentals
 5. Sociologia de la música
 6. La música ètnica
 7. Seminari: estudi de casos pràctics
 8. Desenvolupament i seguiment de la programació didàctica (treball virtual)

M4. LA MÚSICA COM A LLENGUATGE. MELODIA, HARMONIA, MODULACIÓ, TEXTURA I RITME (4 hores presencials + 8 hores virtual)
 1. El llenguatge musical
 2. La melodia
 3. L'harmonia
 4. La modulació
 5. La textura
 6. El ritme
 7. Seminari: estudi de casos pràctics
 8. Desenvolupament i seguiment de la programació didàctica (treball virtual)

M5. TALLER: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA PMU (4 hores presencials + 4 hores virtual)
 1. Discurs, estructura i lectura d'un text escrit de contingut teòric.
 2. Preparació, presentació i defensa oral d'un contingut didàctic.

M6. TALLERS DE SIMULACIONS: PRESENTACIONS DE CONTINGUTS DE CARÀCTER PRÀCTIC PMU (12 hores presencials + 12 hores virtual) (3 setmanes)
 1. La programació didàctica i les seves unitats en un context educatiu.

M7. DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT DIDÀCTICA: TUTORITZACIÓ TREBALL VIRTUAL (PMU).

Inscripció