Especialització en Dret i Gestió de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social (EES)

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Programa
ECTS:
6
Durada:
68 h.
Contingut:

  MÒDUL A: RÈGIM LEGAL I SOCIETARI (5 sessions) Coordinació: Pablo Girgado I Mariona Mateu
 • 1. Les EES: Concepte, classes i règim legal (4 h.) [PABLO GIRGADO / J. POLANCO]
 • 1.1 Concepte significat i principis cooperatius
 • 1.2 Legislació
 • 1.2.1 Cooperatives. Règim català y estatal
 • 1.2.2 Societats laborals
 • 1.2.3 Fundacions i altres EES
 • 1.2.4 Similituds i diferències entre les EES. Raons per triar la més idònia a l'activitat prevista
 • 1.3 Cooperatives: diversitat, classes i eines de promoció i col·laboració
 • 1.3.1 Cooperatives agràries
 • 1.3.2 Cooperativa de treball associat
 • 1.3.3 Altres modalitats de cooperatives
 • 1.3.4 Cooperativa de segon grau i grups cooperatius
 • 1.3.5 Confederació de Cooperatives de Catalunya: funcions i activitats desenvolupades

 • 2 Com es constitueixen (4 h.) [MARIONA MATEU, XAVIER TUA]
 • 2.1 Com es constitueix una cooperativa
 • 2.1.1 Escriptura pública y estatuts socials
 • 2.1.2 Aportacions socials
 • 2.1.3 Registre de cooperatives
 • 2.2 Com es constitueix
 • 2.2.1 Una societat laboral
 • 2.2.2 Una fundació
 • 2.2.3 Altres formes d'EES

 • 3. Com s'organitza (4 h.) [MAR GARRIGA]
 • 3.1 Les cooperatives
 • 3.1.1 Règim social
 • 3.1.2 Òrgans socials
 • 3.1.2.1 Assemblea General
 • 3.1.2.1.1 Convocatòria
 • 3.1.2.2 Celebració
 • 3.1.2.3 Adopció d'acords
 • 3.1.2.4 Consell Rector
 • 3.1.2.4.1 Nomenament
 • 3.1.2.4.2 Delegació
 • 3.1.2.5 Altres Òrgans
 • 3.1.2.5.1 Intervenció de comptes
 • 3.1.2.5.2 Comitè de Recursos
 • 3.2 Les altres EES

 • 4. Canvis organitzatius (estatutaris, estructurals) i extinció (4 h.) [MAR GARRIGA]
 • 4.1 Modificacions d'estatuts
 • 4.2 Canvis estructurals
 • 4.2.1 Fusió
 • 4.2.2 Escissió
 • 4.2.3 Transformació
 • 4.3 Dissolució i liquidació

 • 5. Altres qüestions jurídiques d'interès (4 h.) [CÉSAR SUÁREZ / PABLO GIRGADO]
 • 5.1 Responsabilitat interna i externa
 • 5.2 Crisi i concurs
 • 5.2.1 Com aconseguir un acord de refinançament
 • 5.2.2 Problemàtica del concurs para les cooperatives
 • 5.3. Competitivitat en el mercat
 • 5.3.1 Competència: mecanismes per afavorir-la
 • 5.3.2 Concentració e integració
 • 5.4 Seccions de crèdit a les cooperatives


  MÒDUL B. RÈGIM ECONÒMIC i FISCAL (4 sessions) [LLUÍS CARRERAS]
 • 1. Règim econòmic de les cooperatives (4 h.) [MARIAN MULA]
 • 1.1 La responsabilitat dels socis
 • 1.2 Els Comptes Anuals
 • 1.3 El Patrimoni Net: partides més rellevants
 • 1.3.1 Capital Social
 • 1.3.2 Fons de Reserva Obligatori
 • 1.3.3 Fons de reserva voluntari
 • 1.3.4 Fons de reemborsament o actualització
 • 1.4 Resultat de l'exercici. Distribució
 • 1.4.1 Fons d¿Educació i Promoció Cooperatives
 • 1.4.2 Operacions ordinàries amb els socis

 • 2. Aspectes comptables de les societats cooperatives (4 h.) [ SABRINA EJARQUE]
 • 2.1 Les Normes sobre els Aspectes comptables de les Societats Cooperatives
 • 2.2 Assentaments de constitució de la societat cooperativa
 • 2.3 La remuneració del capital social de la cooperativa. Assentaments
 • 2.4 El Fons de Reserva Obligatori
 • 2.4.1 Dotacions
 • 2.4.2 El FRO en les Normes d'adaptació comptable
 • 2.4.3 Registre comptable de les dotacions al FRO en funció del resultat
 • 2.4.4 Dotació al FRO per baixa de socis amb penalització
 • 2.4.5 Imputació de les quotes d'ingrés al FRO
 • 2.5 El Fons de Reserva Voluntari
 • 2.6 El Fons d'Educació, Formació i Promoció de les societats cooperatives: Comptes a utilitzar. Dotació i aplicació del FEFP. Ingressos del FEFP. Situació del FEFP i la seva dotació en els comptes anuals. Càlcul dels imports de les dotacions al FEFP.
 • 2.7 Operacions ordinàries amb socis: Compra de béns als socis. Exemple. Prestació de serveis de treball a la cooperativa. Ingressos de les operacions amb els socis.
 • 2.8 El resultat i la seva distribució: determinació del resultat. Distribució del resultat positiu. Resultat negatiu. Exemples.
 • 2.9 Els Comptes Anuals. Exemples.
 • 2.10 Obligacions comptables

 • 3. Règim fiscal de les cooperatives (4 h.) [ROBERTO LUENGO]
 • 3.1 Classificació de les cooperatives segon el seu tractament fiscal
 • 3.1.1 Cooperatives protegides
 • 3.1.2 Cooperatives especialment protegides: la seva consideració tributaria. Causes de pèrdua de la seva condició.
 • 3.1.3 Resta de cooperatives
 • 3.2 Regles especials aplicables en el impost sobre societats
 • 3.2.1 Determinació de la base imposable
 • 3.2.1.1 Valoració operacions cooperativitzades
 • 3.2.1.2 La fragmentació de la base imposable: resultats cooperatius i extra-cooperatius (especial referencia als increments i disminucions de patrimoni)
 • 3.2.1.3 Despeses no deduïbles. Operacions amb socis
 • 3.2.2 Determinació de la quota íntegra i la quota líquida
 • 3.2.2.1 El tipus de gravamen
 • 3.2.2.1 Compensació de pèrdues
 • 3.2.2.1 Deduccions
 • 3.2.3 Esquema de liquidació
 • 3.3. Beneficis fiscals reconeguts a les cooperatives segon la seva classificació
 • 3.4. Impost sobre el Valor Afegit
 • 3.4.1 L'IVA en les cooperatives agroalimentàries: compensacions en el àmbit del REAGP
 • 3.4.2 L'IVA en els cooperatives de serveis: aplicació possibles exempcions
 • 3.4.3 L'IVA en les cooperatives d'habitatges: tractament impost operacions immobiliàries
 • 3.5 Anàlisis del efectes fiscals en el soci persona física
 • 3.5.1 Per la seva condició de soci-inversor: retorns, interessos per aportacions al capital i préstecs, pèrdues imputables als socis, interessos per préstecs,...
 • 3.5.2 Per la seva condició de soci-treballador: contraprestació pels seus lliuraments a la cooperativa o per les seves prestacions de serveis
 • 3.6. Casos pràctics i anàlisi de les sentencies i doctrina més rellevant relatives al règim fiscal de les cooperatives

 • 4. Règim econòmic, comptable i fiscal d¿altres EES (4 h.) [LLUÍS CARRERAS]
 • 4.1 Societats Laborals
 • 4.1.1 Beneficis fiscals
 • 4.1.2 Especial referència a la reserva especial
 • 4.1.3 Exemple de liquidació de l'Impost sobre Societats
 • 4.2 Fundacions i Associacions
 • 4.2.1 Impost sobre Societats
 • 4.2.1.1 Règim especial d'exempció per les entitats que es poden acollir a la Llei 49/2002. Anàlisi de les rendes exemptes, explotacions econòmiques exemptes, ajustaments extra comptables a la base imposable, anàlisi del destí del 70% de les rendes a la realització de les finalitats de l'entitat. Beneficis fiscals. Exemple de liquidació de l'Impost sobre Societats d¿aquestes entitats. Obligacions formals
 • 4.2.1.2 Règim de les entitats parcialment exemptes. Llei 27/2014, de l¿Impost sobre Societats (Capítol XIV). Exemple de liquidació de l'Impost sobre Societats d'aquestes entitats. Obligacions formals
 • 4.3. Altres impostos


  MÒDUL C: RÈGIM LABORAL (3 sessions) [Cord.: ESTHER GUERRERO. Docents: Ignacio Fernández, Ferran Pellisé, Roser Recasens]
 • 1. El vincle jurídic del treballador amb la cooperativa de treball associat (4h)
 • 1.1. El soci treballador
 • 1.1.1 Concepte
 • 1.1.2 Integració en la Seguretat Social: enquadrament i cotització
 • 1.1.2.1 Enquadrament dels socis treballadors
 • 1.1.2.2 L'opció del enquadrament en els Estatuts i els seus efectes
 • 1.1.2.3 Canvi d'enquadrament: forma i terminis
 • 1.1.2.4 La cotització del soci treballador
 • 1.2. La plantilla laboral externa
 • 1.2.1 Concepte
 • 1.2.2 Integració en la Seguretat Social: Enquadrament i cotització
 • 1.2.3 La falsa autonomia del soci de treball
 • 1.2.4 Actuació de la cooperativa de treball associat com a Empresa de Treball temporal: límits

 • 2. Règim professional del soci treballador i del soci de treball (4h)
 • 2.1 Condicions de treball
 • 2.1.1 Temps de treball
 • 2.1.2 Drets econòmics
 • 2.1.3 Suspensió i excedència
 • 2.1.4 Extinció del vincle societari: baixa obligatòria i baixa voluntària
 • 2.1.5 Règim disciplinari
 • 2.1.6 Ordre jurisdiccional competent
 • 2.1.7 Drets col·lectius del soci treballador
 • 2.2 Successió d'empreses i cessament en contractes de serveis
 • 2.3 L'actuació de la Inspecció de Treball en l'àmbit de les cooperatives de treball associat

 • 3. Dret de sindicació dels socis cooperativistes

 • 4. Particularitats del cooperativisme
 • 4.1 Cooperatives de Facturació
 • 4.2 Cooperatives de transport
 • 4.3 Cooperatives de Crèdit
 • 4.4 Cooperatives agràries

 • 5. Registre de cooperatives:
 • 5. 1 Funcionament
 • 5. 2 Particularitats

 • 6. Foment del cooperativisme: excepcions i bonificacions (2h)
 • 6.1. Incentius al treball per compte propi
 • 6.1.1 Tarifa plana
 • 6.1.2 Capitalització de la prestació d¿atur
 • 6.1.3 Conciliació de la vida laboral i familiar
 • 6.2 Incentius a la contractació per compte d¿altri
 • 6.3 Excepcions de quotes

 • 7 Acció Protectora
 • 7.1 Incapacitat temporal
 • 7.2 Jubilació
 • 7.3 Prestació per cessament d¿activitat
 • 7.4 Prestació per atur


  MÒDUL D: GESTIÓ EMPRESARIAL (3 sessions) [Coordinació i docència.: MARIO ARIAS]
 • 1. Organització y estratègia d'empreses cooperatives (4h)
 • 1.1 Context organitzatiu
 • 1.2 Fonaments d'organització
 • 1.3 Fonaments de direcció estratègica
 • 1.4 Les funcions directives

 • 2. Màrqueting d'empreses cooperatives (4h)
 • 2.1 Fonaments de màrqueting
 • 2.2 Màrqueting mix
 • 2.3 Estudis de mercat
 • 2.4 Comerç electrònic.

 • 3. Habilitats directives d'empreses cooperatives (4h)
 • 3.1 Habilitats directives
 • 3.2 Comunicació eficaç
 • 3.3 Gestió del temps
 • 3.4 Negociació


  MÒDUL E: ATENEU COOPERATIU (1 sessió) [Coordinació i Docència: Ateneus Cooperatius
 • 1. Finança ètica i economia solidària (I) (2h)
 • 2. Finança ètica i economia solidària (II) (2h)

Inscripció