Especialització en Dret i Gestió de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social (EES)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Programa
ECTS:
7
Durada:
60 h.
Contingut:

  MÒDUL A: RÈGIM LEGAL I SOCIETARI (5 sessions) [Cord.: PABLO GIRGADO]
 • 1. Les EES: Concepte, classes i règim legal (4 h.) [PABLO GIRGADO / MARIONA MATEU]
 • 1.1. Concepte i significat
 • 1.2. Legislació
 • 1.3. Cooperatives: diversitat, classes i eines de promoció i col·laboració

 • 2. Com es constitueixen (4 h.) [MARIONA MATEU]
 • 2.1. Com es constitueix una cooperativa
 • 2.2. Com es constitueix [XAVIER TUA]

 • 3. Com s'organitza (4 h.) [MAR GARRIGA]
 • 3.1. Les cooperatives
 • 3.2. Les altres EES

 • 4. Canvis organitzatius (estatutaris, estructurals) i extinció (4 h.) [MAR GARRIGA]
 • 4.1. Modificacions d'estatuts
 • 4.2. Canvis estructurals
 • 4.3. Dissolució i liquidació

 • 5. Funcionament en el mercat (II) (4 h.) [CÉSAR SUÁREZ / PABLO GIRGADO]
 • 5.1. Responsabilitat externa
 • 5.2. Crisi i concurs
 • 5.3. Competitivitat en el mercat
 • 5.4. Noves tecnologies i cooperatives


  MÒDUL B. RÈGIM ECONÒMIC i FISCAL (4 sessions) [Cord.: ÁNGEL URQUIZU/ LLUÍS CARRERAS]
 • 6. Règim econòmic de les cooperatives (2 h.) [MARIAN MULA]
 • 6.1. Els Comptes Anuals.
 • 6.2. El Patrimoni Net: partides més rellevants.
 • 6.3. Fons de reemborsament o actualització
 • 6.4. El Fons d'Educació i Promoció Cooperatives.
 • 6.5. El resultat de l'exercici. Distribució del resultats.
 • 6.6. Operacions ordinàries amb els socis.

 • 7. Aspectes comptables de les societats cooperatives (4 h.) [LLUÍS CARRERAS/ SABRINA EJARQUE]
 • 7.1. Les Normes sobre els Aspectes comptables de les Societats Cooperatives.
 • 7.2. Assentaments de constitució de la societat cooperativa.
 • 7.3. La remuneració del capital social de la cooperativa. Assentaments.
 • 7.4. El Fons de Reserva Obligatori
 • 7.5. El Fons de Reserva Voluntari.
 • 7.6. El Fons d'Educació, Formació y Promoció de les societats cooperatives: Comptes a utilitzar. Dotació i aplicació del FEFP. Ingressos del FEFP. Situació del FEFP i la seva dotació en els comptes anuals. Càlcul dels imports de les dotacions al FEFP.
 • 7.7. Operacions ordinàries amb socis: Compra de béns als socis. Exemple. Prestació de serveis de treball a la cooperativa. Ingressos de les operacions amb els socis.
 • 7.8. El resultat i la seva distribució: determinació del resultat. Distribució del resultat positiu. Resultat negatiu. Exemples.
 • 7.9. Els Comptes Anuals. Exemples.
 • 7.10. Obligacions comptables

 • 8. Règim fiscal de les cooperatives (6 h.) [MARIAN MULA/ÁNGEL URQUIZU]
 • 8.1. Repercussió fiscal de la constitució de la cooperativa:
 • 8.2. Retencions a realitzar per les cooperatives:
 • 8.3. Característiques del règim fiscal de les cooperatives.
 • 8.4. Beneficis fiscals de les cooperatives protegides: ITPiAJD, IS, IAE,IBI. IVTM. Beneficis fiscals de les cooperatives especialment protegides. Exemples.
 • 8.5. Impost sobre Societats.
 • 8.6. Impost sobre el Valor Afegit.
 • 8.7. Tractament en l'IRPF del soci persona física de la cooperativa.

 • 9. Règim econòmic, comptable i fiscal de les societats laborals (2 h.) [LLUÍS CARRERAS/ ÁNGEL URQUIZU]
 • 9.1. Especial referència a la reserva especial.
 • 9.2. Beneficis fiscals.
 • 9.3. Exemple de liquidació de l'Impost sobre Societats.

 • 10. Règim econòmic, comptable i fiscal de Fundacions i Associacions (2 h.) [LLUÍS CARRERAS/ ÁNGEL URQUIZU]
 • 10.1. Requisits
 • 10.2. Anàlisi de les rendes exemptes, explotacions econòmiques exemptes; ajustos extra-comptables a la base imposable i obligacions comptables. Anàlisi del destí del 70% de les rendes a la realització de les finalitats de l'entitat.
 • 10.3. Beneficis fiscals.
 • 10.4. Exemples de liquidació de l'Impost sobre Societats d'aquestes entitats


  MÒDUL C: RÈGIM LABORAL (2 sessions) [Cord.: ESTHER GUERRERO]
 • 11. El vincle jurídic del treballador amb la cooperativa de treball associat (3h) [ANTONIO JIMÉNEZ PIQUERO]
 • 11.1. El soci treballador
 • 11.2. La plantilla laboral externa

 • 12. Règim professional del soci treballador i del soci de treball (3h) [ANTONIO JIMÉNEZ PIQUERO]
 • 12.1. Condicions de treball
 • 12.2. Successió d'empreses i cessament en contractes de serveis
 • 12.3. L'actuació de la Inspecció de Treball en l'àmbit de les cooperatives de treball associat

 • 13. Foment del cooperativisme: excepcions i bonificacions (2h) [ANTONIO JIMÉNEZ PIQUERO]
 • 13.1. Incentius al treball per compte propi
 • 13.2. Incentius a la contractació per compte d'altri
 • 13.3. Excepcions de quotes

 • 14. Acció Protectora (2h) [ROSER RECASENS VIVES]
 • 14.1. Incapacitat temporal
 • 14.2. Jubilació
 • 14.3. Prestació per cessament d'activitat
 • 14.4. Prestació per atur


  MÒDUL D: GESTIÓ EMPRESARIAL (2 sessions) [Cord.: MARIO ARIAS]
 • 15. Organització y estratègia d'empreses cooperatives (4h)
 • 15.1. Context organitzatiu.
 • 15.2. Fonaments de organització.
 • 15.3. Fonaments de direcció estratègica.
 • 15.4. Les funcions directives.

 • 16. Màrqueting d'empreses cooperatives (4h)
 • 16.1. Fonaments de màrqueting.
 • 16.2. Màrqueting mix.
 • 16.3. Estudis de mercat.
 • 16.4. Comercio electrònic.

 • 17. Habilitats directives d'empreses cooperatives (2h)
 • 17.1. Habilitats directives
 • 17.2. Comunicació eficaç.
 • 17.3. Gestió del temps.
 • 17.4. Negociació.


  MÒDUL E: ATENEU COOPERATIU (1 sessió) [Mariona Mateu i un membre de l'Ateneu Cooperatiu de Tarragona ¿ Coop Camp]
 • 18. Economia solidària i finances ètiques (I) (2h)

 • 19. Economia solidària i finances ètiques (II) (2h)