Espanyol per estrangers ELE 8 (C1.2)

Fitxa Tècnica

Codi:
CC12L-A1-2018-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Objectius:
Comprendre una amplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència; reconèixer en els textos sentits implícits; expressar-se de forma fluida y espontània sense mostres evidents d'esforç; i fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals.
Dates:
del 06/02/2018 al 10/05/2018
Horari:
Dijous i Divendres de 14:00 a 16:00h
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya, Av. Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
60 h
Preu:
380 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Janina Martínez Laboria
Informació addicional:
Contacte:
Més informació:
Preu de matrícula per membres de la Comunitat Universitària de la URV: 250 EUR
Formulari d'inscripció:

Temari del curs