Espanyol per estrangers ELE 7 (C1.1)

Fitxa Tècnica

Codi:
CC11L-A2-2019-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Objectius:
Comprendre una amplia varietat de textos extensos. Expressar-se de forma fluida y espontània. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat.
Dates:
del 18/02/2019 al 27/05/2019
Horari:
Dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00 h Aula 410
Ubicació:
Campus Catalunya,Aula 415, Av. Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
60 h
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Lidia Masià Almudever
Contacte:
Més informació:
Preu de matrícula per a membres de la Comunitat Universitària: 250 EUR

Temari del curs

Inscripció