Espanyol per estrangers ELE 7 (C1.1)

Fitxa Tècnica

Codi:
CC11L-A2-2018-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Objectius:
Comprendre una amplia varietat de textos extensos. Expressar-se de forma fluida y espontània. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat.
Dates:
del 05/02/2018 al 14/05/2018
Horari:
Dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00 h
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya, Av. Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
60 h
Preu:
380 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Janina Martínez Laboria
Informació addicional:
Contacte:
Més informació:
Preu de matrícula per a membres de la Comunitat Universitària: 250 EUR
Formulari d'inscripció:

Temari del curs