Espanyol per estrangers ELE 7 (C1.1)

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CC11L-A2-2020-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Objectius:
Comprendre una amplia varietat de textos extensos. Expressar-se de forma fluida y espontània. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat.
Dates:
del 11/02/2020 al 14/05/2020
Horari:
Diamrts i dijous de 18:00 a 20:00 h
Ubicació:
Campus Catalunya, Av. Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Durada:
60 h
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Ángel Huete García
Contacte:
Més informació:
Preu de matrícula per a membres de la Comunitat Universitària: 250 EUR

Temari del curs