Espanyol per estrangers ELE 7 (C1.1)

Fitxa Tècnica

Codi:
CC11L-A1-2016-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Objectius:
Comprendre una amplia varietat de textos extensos. Expressar-se de forma fluida y espontània. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat.
Dates:
del 10/11/2016 al 23/12/2016
Horari:
Dijous i divendres de 19 h a 21 h
Ubicació:
Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35, Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
30 h (3 ECTS)
Preu:
210 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Janina Martínez Laboria
Contacte:

Temari del curs