Espanyol per estrangers ELE 5 (B2.1)

Fitxa Tècnica

Codi:
CB21L-A2-2017-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Objectius:
Entendre les idees principals de textos complexos; relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors; i produir textos clars i detallats sobre temes diversos.
Dates:
del 02/10/2017 al 17/01/2018
Horari:
Dilluns i dimecres de 18:00h a 20:00 h
Ubicació:
Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35 Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
60 h
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Verònica Ferrando Aramo
Contacte:

Temari del curs