Diploma de Postgrau en Serveis Climàtics (Paquet d'Instrucció Bàsica per a Serveis Climàtics)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Introducció als Serveis Climàtics.
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

 • Concepte i història
 • El Marc Global dels Serveis Climàtics
 • Implementacions del Marc Global dels Serveis Climàtics

Mòdul:
Anàlisi estadística i gràfic de la informació climàtica
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Introducció al paquet d'anàlisi estadística R
 • Programació en R
 • Estadística Descriptiva
 • Estadística univariant
 • Estadística Multivariant
 • Representació Gràfica
 • Representació Espacial

Mòdul:
Rescat de Dades
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Identificació de fonts de dades climàtiques
 • Preservació i organització de dades originals
 • Digitalització de dades climàtiques
 • Avaluació de qualitat de la digitalització
 • Transferència i aprofitament de les dades digitalitzades

Mòdul:
Control de Qualitat i Homogeneïtat de Dades Climàtics
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Control de qualitat i homogeneïtat. Necessitat i conceptes.
 • Tècniques de Control de Qualitat
 • Homogeneïtzació de dades mensuals
 • Homogeneïtzació de dades diàries
 • Benchmarking i anàlisi d'incertesa

Mòdul:
Indicadors Climàtics i Monitorització del Clima
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Indicadors de canvi climàtic
 • Indicadors orientats a sectors
 • Productes per a monitorització del clima

Mòdul:
Previsió Estacional, Projeccions Climàtiques
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Sistema climàtic i variabilitat climàtica
 • Introducció als models climàtics
 • Introducció a les tècniques de downscaling
 • Generalització i ús de prediccions estacionals
 • Localització i maneig d'escenaris climàtics
 • Ús d'escenaris climàtics per anàlisi d'impactes del canvi climàtic en sectors d'activitat

Mòdul:
Relació amb usuaris
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Processos participatius per a la definició de Serveis Climàtics
 • Valorització de Serveis Climàtics
 • Comunicació de Serveis Climàtics
 • Exemples de Serveis Climàtics

Mòdul:
Treball Fi de Programa
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Treball Fi de Programa

Inscripció