Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Context humà i terapèutic en el procés quirúrgic. Dimensions del cuidar: seguretat, protecció i confort
ECTS:
2,1
Durada:
21 h.
Contingut:

1.    Creació d'una estructura organitzativa per promoure la seguretat del pacient i la qualitat  assistencial 

 • Creació d'entorns de curació. Espai i estètica. Quiròfans integrats i intel·ligents
 • Disseny àrees quirúrgiques. Controls ambientals. Sala d' operacions. Il·luminació 
 • Organització bloc quirúrgic. Equip quirúrgic.  
 • El cuidatge en el  quiròfan: Tasques i responsabilitats

2.    Asèpsia i esterilització quiròfan. Profilaxi de les infeccions.

 • Concepte d’asèpsia- higiene.
 • Regulacions i normes europees. Activitat de la central d'esterilització..
 • Tècniques estèrils. Gestió de residus. Traçabilitat material fungible extern.
 • Futur esterilització. Seguretat química. Radiacions ionitzants.
 • Control. Vigilància i prevenció de la infecció quirúrgica.
 • Procediments específics de neteja i desinfecció en l'àrea quirúrgica.
 • Circulació per l’àrea quirúrgica.

3.    Taller teòric-pràctic: Asèpsia

 • Acollida del pacient en l'àrea quirúrgica 
 • Manteniment del pacient durant l'acte quirúrgic
 • Pacients vulnerables amb necessitats especials. Necessitats nutricionals
 • Cuidatges intra-operatoris. Transferència i posicions. Mitges. Mantes tèrmiques
 • Taula i material quirúrgic.
 • Conducta quirúrgica. Rentat de mans quirúrgic. Vestit. Preparació quirúrgica i col·locació de camps. 

4.    Ètica i moral professional

 • Ètica en la pràctica quirúrgica. Introducció al raonament moral. Introducció a la Bioètica.
 • La responsabilitat professional en el cuidatge. La dimensió ètica dels cuidatges en l’àmbit quirúrgic.
 • Diferents teories i models. Situacions concretes de la pràctica quirúrgica.

5.    Legislació quirúrgica

 • Responsabilitat de les infermeres en la pràctica quirúrgica. Professionals sanitaris i dret.
 • Responsabilitat i treball en equip. Causes de l'increment de les demandes.
 • Deure d'informació

6.    Preoperatori: 

 • Atenció centrada en el pacient
Mòdul:
Anestèsia i mesures terapèutiques
ECTS:
2,2
Durada:
22 h.
Contingut:

1.     Farmacologia: anestèsics inhalatoris, ansiolítics, hipnòtics, relaxants musculars, analgèsics.

 • Consulta pre-anestèsica, Tècniques anestèsiques i analgèsiques. Anestèsia general. Sedació.
 • Tipus d’anestèsia: locoregional - raquianestèsia- epidural i regionals.

2.    Hipnosi i dolor

 • La hipnosi com eina. Amplificador. Facilitador. Coadjuvant. Mites i errors.

3.    Monitorització cardiocirculatòria i respiratòria.

 • Maneig de la via aèria.

4.    Electrocardiografia.

  Mòdul:
  El procés de cirurgia general. Abdominal. Urologia. Ginecologia
  ECTS:
  1,7
  Durada:
  17 h.
  Contingut:

  1. Història de la cirurgia: Introducció a la cirurgia general, digestiva, ginecològica i urològica.

  • Terminologia quirúrgica. Vies d’abordatge.  Posicions quirúrgiques. Instrumentació bàsica.
  • Muntatge taula instrumental

  2. Taller teòric-pràctic: Instrumental quirúrgic
  3.Procediments quirúrgics d’urologia i ginecologia

  • Vies d’abordatge. Posicions quirúrgiques. Instrumentació bàsica

  4. Ginecologia - Obstetricia 

  • Histerectomia abdominal.
  • Miomectomia.
  • Tractaments  
  • a traves vagina.
  • Patologia i tractament de la mama.
  • Cesarea
  • Instrumental, sutures, drenatges específic

  5.Taller Teòric - pràctic:  drenatges i material  específics.

  • Taller Teòric - pràctic: composició instrumental classificació, dièresi. Instrumental de tall, 
  • Instrumental de pressió Material de clampatge. Aspiració. Síntesi 
  • Disseny ergonòmic.
    
  Mòdul:
  El procés de cirurgia oftalmològica. Otorinolaringològica. Maxil.lofacial
  ECTS:
  1,5
  Durada:
  15 h.
  Contingut:

  1.     Procés cirurgia: Oftalmologia. Otorinolaringologia.

  •       Cirurgia oftalmològica: Cataractes. Despreniments de retina. Instrumental específic
  •       Cirurgia Otorinolaringològica. Intervencions més freqüents. Microcirurgia 

  2.     Taller teoricopràctic: Instrumental específic.
  3.    Cirurgia plàstica i reconstructora: maxil·lo-facial

  •  Cirurgia oral: oncològica- ablativa-reconstructora
  •  Cirurgia de deformitat: Congènites - adquirides
  •       Cirurgia traumatològica oral.

  4.    Taller Teoricopràctic: Sutures.

  • Elecció d'agulles segon els teixits.
  • Classificació dels fills de sutures.
  •       Sutures mecàniques.
  • Grapadora pell. 
  •       Pràctiques. 
  Mòdul:
  El procés de cirurgia ortopèdica i traumatològica
  ECTS:
  1
  Durada:
  10 h.
  Contingut:
  1. Quiròfan de traumatologia i ortopèdia
  2. Cirurgia Ortopèdica. Osteosíntesis bàsica. Artroscòpia. Traumatismes oberts-tancats.
  3. Atenció al pacient politraumatitzat. Malformacions congènites de la paret
  4. Trauma : material específic
    
  .
  Mòdul:
  El procés de cirurgia cardiotoràcica
  ECTS:
  1
  Durada:
  10 h.
  Contingut:

   

  1.      Quiròfan de traumatologia i ortopèdia
  2.      Cirurgia Ortopèdica. Osteosíntesis bàsica. Artroscòpia. Traumatismes oberts-tancats.
  3.      Atenció al pacient politraumatitzat. Malformacions congènites de la paret
  4.      Trauma : material específic
  Mòdul:
  El procés de neurocirurgia
  ECTS:
  ,7
  Durada:
  7 h.
  Contingut:
  1.      Procés quirúrgic de Neuro-cirugía:Tumors cranials. Patologia medul·lar. Organització sistema 
  2.      nerviós.  
  3.      Creixement cel·lular anòmal. Repàs anatòmic. DVE. Urgent. Neuronavegació DVE. No urgent
  4.      Instrumental i material específic.
  5.      Cuidatges del pacient neuroquirùrgic. Posicions quirúrgiques. Col·laboració anestèsica
  6.      Actuacions infermeres davant urgències neuroquirúrgiques i en cirurgia programada.
  7.      Noves tecnologies: Neuronavegació; esterotàxia.
  8.      Taller teòric-pràctic: Instrumental quirúrgic
    
  Mòdul:
  Anestèsia i cirurgia pediàtrica
  ECTS:
  1
  Durada:
  10 h.
  Contingut:
  1. Particularitats anatomofisiológiques del prematur, lactant i nen.
  2. Anestèsia del lactant i pediàtrica. (pre, intra i post operatòria)
  3. Consideracions psicològiques del pacient pediàtric
  4. Preparació del quiròfan  per intervenir a un pacient pediàtric
  5. Procediments quirúrgics més habituals del pacient pediàtric
  6. Procediments quirúrgics congènits i adquirits.
  7. Característiques de la cirurgia ambulatòria en el pacient pediàtric.
  Mòdul:
  El procés de transplantament d'òrgans. Alternatives a la transfusió
  ECTS:
  1
  Durada:
  10 h.
  Contingut:

  1.    Procés de donació d'òrgans i transplantament.

  • Donant d'òrgans.
  • Cuidatges d'infermeria en la extracció d'òrgans.
  • Preparació del quiròfan.
  • Extracció multi orgànica. Preparació del difunt. 
  •     Transplantament hepàtic i renal

  2.    Transfusió i cirurgia: Transfusió i hemo vigilància. Quan és necessària?

  • Seguretat transfusional
  •     Principis i generals. Indicacions TRF hematies i TRF plasma
  •     Transfusió des de la sol·licitud a la hemo vigilància. Proves pre – transfusions. Actes transfusionals. 
  •     Actuacions prèvies. Precaucions amb la transfusió

  3.    Teràpia cel·lular i tissular

  Mòdul:
  Quiròfans intel.ligents. CMA. Cirurgia mínimament invasiva
  ECTS:
  1
  Durada:
  10 h.
  Contingut:


  1.    CMA: Model organitzatiu  d'assistència quirúrgica.

  • Tipus d'unitats.
  • Pre-anestèsia
  • Consulta preoperatòria. Trucada postoperatori. Data d'intervenció. Cuidatges i 
  • Criteris d'alta.

  2.    Cirurgia d’Urgències

  • Classificació, Orientacions. Causes.
  • Particularitats.
  • Urgències extremes.

  3.    Cirurgia mínimament invasiva:

  • Làser, electrocirurgia
  • Robòtica, endoscòpica.
    
  Mòdul:
  Cuidatges de recuperació. Unitat de recuperació post anestèsica. URPA. Unitat Clínica
  ECTS:
  1,2
  Durada:
  12 h.
  Contingut:


  1.    Recuperació post-anestèsica. Unitat clínica  i dolor

  • Cuidatges d'infermeria en la unitat de recuperació URP.  Servei de reanimació. Aparatatge. Ingrés del pacient. 
  • Característiques de la recuperació. Control del pacient per especialitat. Complicacions del despertar.
  • Dolor mecanismes de defensa davant d'un estímul nociu. Alta en reanimació. Aspecte humà en l’àmbit quirúrgic

  2.     Unitat Clínica: Vigilància. Control i Cuidatges de la pell.

  •  Postoperatori. Teràpia de pressió negativa.
  •  Complicacions. Ferides quirúrgiques. Drenatges. Antisèptics.
  •  Apòsits. Valoració fluïts. Cures de ferides quirúrgiques. Mitges de compressió
    
  Mòdul:
  Comunicació i habilitats comunicatives
  ECTS:
  ,8
  Durada:
  8 h.
  Contingut:
  1. Estudi: Situacions de estrès i comunicació
  2. Habilitats comunicatives:
  3. Les relacions interpersonals
  4. Treball en equip. El lideratge
    
  Mòdul:
  Risc laboral a l'àrea quirúrgica
  ECTS:
  ,5
  Durada:
  5 h.
  Contingut:
  1. Risc Laborals: àrea quirúrgica: Higiene Industrial. Normatives. Contaminants
  2. Etiquetatge productes químics. Definicions, Efectes sobre el medi ambient
  3. Fitxa dades de seguretat. Gasos anestèsics, Consells. Cas d'accident. Sorolls
  4. Radiacions. Làser. Raigs X
    
  Mòdul:
  Tutoria i pràctiques reflexives
  ECTS:
  5,3
  Durada:
  53 h.
  Contingut:
  Tutories de les reflexions de les pràctiques quirúrgiques.
  Mòdul:
  Pràctiques formatives
  ECTS:
  9
  Durada:
  225 h.
  Contingut:
  .
  Mòdul:
  Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan
  Contingut:
  .

  Inscripció