Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Formació en procés d'homologació pel Departament de Dret Privat de la Generalitat.

Codi:
EMEREDA-M6-2020-8
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

Objectius:

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

Competències professionals:
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de gestió de conflictes interpersonals.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

- Mostrar habilitats interpersonals per al treball en equips interdisciplinaris i/o interculturals.

- Saber aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius i propòsits (relacions amb altres professionals, obtenció d'informació, difusió de coneixement, etc.)

- Ser capaç de buscar i avaluar l'evidència científica per sustentar les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.

- Respectar la diversitat humana i mostrar un compromís ètic en l'exercici professional

- Mostrar habilitats per a l'anàlisi, avaluació i disseny d'intervencions mediadores o formatives en el marc de la prevenció, gestió i transformació del conflicte

- Mostrar habilitats comunicatives efectives per a la prevenció i gestió de conflictes en els diferents àmbits de mediació

- Mostrar capacitat per identificar les limitacions pròpies i alienes per millorar l'eficàcia dels processos de mediació o de formació en mediació

- Mostrar la capacitat d'organització i direcció: lideratge i direcció de persones, organització del treball, optimització de recursos.
Itinerari formatiu:

 


Este postgrado ofrece la posibilidad de cursarse de forma modulada (todos estos cursos están en proceso de homologación por el Centro de Derecho Privado de la Generalidad de Cataluña):


Curso General de Mediación y Gestión de Conflictos


Mediación en el Ámbito del Derecho Privado


Mediación en el Ámbito Familiar


 

Sortides professionals:

Esta formación te prepara como:


- Mediador familiar.
- Mediador en servicios de mediación comunitarios administraciones locales.
- Mediador escolar centros escolares.
- Mediador en la administración de justicia restaurativa
- Mediador en despachos de abogados o empresas.
- Formador en el ámbito de la mediación.
- Investigador en el ámbito de la conflictología

Dates:
del 03/10/2020 al 31/12/2021
Horari:
Dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Les classes presencials finalitzen el mes de juny de 2021, aproximadament.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2400 €
Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Sergio Nasarre Aznar
Maria Font Mas
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Blanca Deusdad Ayala
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Maria Del Mar Puga Arcos
Lola Borràs Badia
Enric Vives Campdepadrós
Jaime Droguett Figueroa
Isabel Borràs Molina
Bibiana Villa Nolla
Silvina Martins
Maite Ariste Castaño
Mònica Buscarons Gelabertó
Xavier Pastor Pérez
Marta Ponce Mas
Adrián Prada Sevilla
David Garreta Muniello
Anna M. Martín Satué
Rafia El Jebari Rhouni
Rosa Maria Garcia Teruel
Especificació durada:
380 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció