Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

El programa educatiu homologat està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i consta al registre de centres del Ministerio de Justícia com a centre que imparteix formació en mediació.

Introducció:

En un món ple de conflictes és cada vegada més necessari trobar vies d’enteniment per assolir cert grau de convivència. Les relacions interpersonals són, sovint, complicades, i és per això que cal un professional, un especialista, en aproximar postures, en ajudar a comprendre la posició de l’altre, un professional de la mediació.

Per poder-ho ser cal desenvolupar una sèrie de coneixements i competències. Així, és important saber quin és l’abast de la mediació i els seus límits legals i operatius. També ho és que el mediador comprengui el fenòmen de la comunicació i les seves tècniques. I, finalment, s’ha de saber de la temàtica sobre la que s’ha de mediar.

És per això que el programa que us presentem reflecteix molt bé aquestes necessitats i tot des d’unes sessions teòrico-pràctiques molt pensades i compensades. I volem també mostrar com la mediació s’està desenvolupant en àmbits tant diferents com l’escolar, el de l’habitatge, el penal, el familiar, el de l’àmbit del Dret privat o l’empresarial.

Això queda avalat per la sèrie de normatives que progressivament i imparablement estan avalant la mediació com a sistema adequat i viable de resolució de conflictes. No només tenim dues lleis marcs, una catalana i l’altra estatal, i diverses directives europees que la descriuen, sinó que lleis generals, com el Codi Civil de Catalunya, i sectorials com el el Codi de Consum o la Llei d’Arrendaments Urbans conviden a les parts en conflicte a mediar sobre el mateix.

El programa educatiu ha estat homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i consta al registre de centres del Ministerio de Justícia com a centre que imparteix formació en mediació.

Esteu fent una inversió de futur, que us formarà com a bons professionals i que us habilitarà a poder ajudar amb rigor, amb recursos i amb coneixements.

 

MODEL EDUCATIU

El Diploma d’Especialització en Mediació combina amb èxit docents de l’àmbit acadèmic i del món professional, mediadors a nivell local i a nivell internacional, mediadors escolars, empresarials i immobiliaris, però, en qualsevol cas, experts en mediació escollits per la seva vàlua acadèmica o professional.

El resultat no pot ser més que unes classes dinàmiques, que repten els alumnes, que els situen en posicions extremes, on se senten les emocions, on es plantegen situacions que, de primeres, sembles irressolubles. Es tracta de sessions basades en role-play, en l’anàlisi de casos, tot acompanyat amb lectures recomanades i classes magistrals.

Això combinat amb un rigor interdisciplinar, essencial per abordar la complexa matèria de la mediació i acompanyat d’unes pràctiques de casos reals.

 

L’AVALUACIÓ

Al final de cada mòdul es procedirà a l’avaluació del mateix. L’avaluació consistirà, normalment, en la presentació d’assajos, recensió de lectures i participació a les sessions pràctiques i role-plays.  S’haurà de fer un treball de final de postgrau tutoritzat.

 

TUTORIES

Els alumnes es troben acompanyats en tot moment. El  seguiment dels alumnes es duu a terme mitjançant la tutoria docent, l’anàlisi i discussió de lectures i la supervisió i avaluació de les activitats pràctiques. A les pràctiques externes i al projecte de fi de curs es  comptarà amb un tutor específic.

PRÀCTIQUES

Es dóna l’oportunitat de que els alumnes que ho desitgin puguin realitzar 50 hores de pràctiques no curriculars.

 

Adreçat a:

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

Codi:
EMEREDA-M6-2020-8
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

Competències professionals:
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de gestió de conflictes interpersonals.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

- Mostrar habilitats interpersonals per al treball en equips interdisciplinaris i/o interculturals.

- Saber aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius i propòsits (relacions amb altres professionals, obtenció d'informació, difusió de coneixement, etc.)

- Ser capaç de buscar i avaluar l'evidència científica per sustentar les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.

- Respectar la diversitat humana i mostrar un compromís ètic en l'exercici professional

- Mostrar habilitats per a l'anàlisi, avaluació i disseny d'intervencions mediadores o formatives en el marc de la prevenció, gestió i transformació del conflicte

- Mostrar habilitats comunicatives efectives per a la prevenció i gestió de conflictes en els diferents àmbits de mediació

- Mostrar capacitat per identificar les limitacions pròpies i alienes per millorar l'eficàcia dels processos de mediació o de formació en mediació

- Mostrar la capacitat d'organització i direcció: lideratge i direcció de persones, organització del treball, optimització de recursos.
Sortides professionals:

La formació que oferim crea una nova categoria professional per sí mateixa: la de mediador. Es tracta de gestors/es de conflictes i mediadors/s en els àmbits civil, familiar, mercantil, hipotecari, educatiu i comunitari, tant en l’àmbit públic com en el privat.


Però, a més, complementa la formació i desenvolupament de competències de professionals d’altres àmbits, que veuen incrementades les seves possibilitats laborals. És el cas d’advocats i assessors leglas en general, psicòlegs, pedagogs o treballadors socials i professionals d’altres branques afins.

Itinerari formatiu:

El curs que es presenta és modular. Això implica que per aconseguir el Diploma s’han de cursar i superar tots els mòduls i blocs que a continuació es relacionen, més les pràctiques. El Diploma és el que està homologat pel Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, que dóna lloc a poder accedir a les llistes de mediadors.


Així, la persona que estigui només interessada en realizar cursos d’extensió podrà cursar independentment tant el “Curs de mediació en Dret Privat” (cursant tots els blocs el Mòdul de Mediació en Dret Privat) i “Curs de mediació en l’àmbit familiar” (cursant tots els blocs del Mòdul de Mediació en l’Àmbit Familiar). Aquests cursos poden ser considerats com a cursos d’actualització conforme a la normativa catalana.


- Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes


- Mediació en l'Àmbit del Dret Privat


- Mediació en l'Àmbit Familiar


 

Notícies:

NOTA IMPORTANT

El  Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes és un programa semipresencial. És a dir, que les sessions presencials tenen al seu torn una continuïtat i seguiment en format online.


Aquesta edició 2020 -2022, degut a les circumstàncies excepcionals ocasionades per la COVID-19, la formació presencial es realitzarà dins d’un marc de flexibilitat:  • Si la situació de nova normalitat es manté, les sessions presencials s’impartiran al Centre de Formació Permanent de la Fundació URV (Reus), amb les mesures de seguretat i distanciament social indicades pels òrgans responsables, i segons calendari establert per la direcció del programa.  • En cas d’haver de tornar a períodes de confinament, les sessions presencials de seminari programades es realitzaran igualment de forma telemàtica, amb videoconferència, mitjançant les eines que ens ofereix el Campus Virtual Moodle. I s’adaptaran les pràctiques i la formació personal a modalitat no presencial o amb adaptació del calendari.


D'aquesta manera, garantim el desenvolupament del programa, mantenint la qualitat i prestigi que fan que possible engegar la 8a. edició del Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes.

Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Sergio Nasarre Aznar
Maria Font Mas
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Blanca Deusdad Ayala
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Maria Del Mar Puga Arcos
Lola Borràs Badia
Enric Vives Campdepadrós
Jaime Droguett Figueroa
Isabel Borràs Molina
Bibiana Villa Nolla
Silvina Martins
Maite Ariste Castaño
Mònica Buscarons Gelabertó
Xavier Pastor Pérez
Marta Ponce Mas
Adrián Prada Sevilla
David Garreta Muniello
Anna M. Martín Satué
Rafia El Jebari Rhouni
Rosa Maria Garcia Teruel
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 03/10/2020 al 31/12/2021
Especificació durada:
380 h. Les sessions lectives comencen a la tardor i finalitzen el mes de juny.
Horari:
Dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Les classes presencials finalitzen el mes de juny de 2021, aproximadament.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Plànol de situació:

Preu:
2400 €
Beques i facilitats de pagament:

Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV. 


Beques URV Acció Social URV Solidària: Aquest postgrau disposa d'una de les beques que ofereix la URV Solidària.


Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.  


BonificacióAquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció