Diploma de Postgrau en Mediació

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

PROGRAMA HOMOLOGAT PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Cal destacar:

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret privat, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha de tenir una formació específica en mediació. Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.


L'Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat concreta els continguts bàsics que ha de tenir la formació específica de mediació per tal que el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pugui decidir-ne l'homologació.


La finalitat dels continguts formatius és aprofundir en els coneixements específics i pràctics de la mediació orientats a la capacitació professional i a l'entrenament de les tècniques i habilitats pròpies de la persona mediadora desenvolupant les competències que permetin l'entrenament de l'alumnat com a futurs mediadors i mediadores

Codi:
EMEDA-M3-2016-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

En un món ple de conflictes és cada vegada més necessari trobar vies d’enteniment per assolir cert grau de convivència. Les relacions interpersonals sovint són complicades i és per això que cal un professional especialista en aproximar postures, en ajudar a comprendre la posició de l’altre, un professional de la mediació.

Per poder-ho ser cal desenvolupar una sèrie de coneixements i competències. Així, és important saber quin és l’abast de la mediació i els seus límits legals i operatius. També ho és que el mediador comprengui el fenomen de la comunicació i les seves tècniques. I finalment, s’ha de saber de la temàtica sobre la que s’ha de mediar.

És per això que el programa que us presentem reflecteix molt bé aquestes necessitats i tot des d’unes sessions teoricopràctiques molt pensades i compensades, que treballen la mediació en àmbits tan diferents com l’escolar, el de l’habitatge, el penal, el familiar, el de l’àmbit del dret privat o l’empresarial.

El programa educatiu del Diploma de Postgrau en Mediació ha estat avalat pel Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya. També compta amb la col·laboració del despatx de mediadors ADDO Conflict Resolution, amb seu a Barcelona i Tarragona.

Esteu fent una inversió de futur, que us formarà com a bons professionals i que us habilitarà a poder ajudar amb rigor, amb recursos i amb coneixements.

Adreçat a:

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

Objectius:

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

Itinerari formatiu:

S’ofereix la possibilitat de seguir el pla d’estudis cursant de forma independent qualsevol dels següents cursos de formació contínua:


Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes


Mediació en l'Àmbit del Dret Privat


Mediació en l'Àmbit Familiar


 

Sortides professionals:

La formació que ofereix aquest postgrau crea una nova categoria professional en sí mateixa: la de mediador. Es tracta de gestors/es de conflictes en els àmbits civil, familiar, empresarial, habitatge i educatiu, tant en l'àmbit públic com en el privat.


Però, a més, complementa la formació i desenvolupament de competències de professionals d'altres àmbits, que veuen incrementades les seves possibilitats laborals. És el cas d'advocats i assessors legals en general, psicòlegs, pedagogs o treballadors socials i professionals d'altres branques afins.

Dates:
del 22/10/2016 al 30/12/2017
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
380 h (30 ECTS)
Preu:
2400 €
Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Xavier Plana Virgili
Sergio Nasarre Aznar
Reyes Barrada Orellana
Maria Font Mas
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Eduard Fermín Partido
Blanca Deusdad Ayala
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Susana Gutiérrez Martínez
Maria Del Mar Puga Arcos
Lola Borràs Badia
Jaime Droguett Figueroa
Yerba Segura Suárez
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul General
ECTS:
12
Durada:
140 h.
Contingut:

Bloc I Les tècniques de gestió de conflictes 

1.     Paradigma de les ADR (Alternative Dispute Resolution

2.     Diferències entre mediació, conciliació i arbitratge 

Bloc II El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi de conflictes i formes de gestió 

1.     Teories del conflicte. Definició i components 

2.     Tipus de conflictes 

3.     Recursos d'aproximació, diagnosi i disseny metodològic per gestionar el conflicte 

Bloc III Les persones i el seu entorn. Desenvolupament i interacció 

1.     Desenvolupament

2.     Processos psicològics i psicosocials

3.   Les emocions

4.   La creativitat

Bloc IV La mediació, principis, escoles, disseny del procés i pràctica de la mediació 

1.     Principis de la mediació 

2.     El rol de la persona mediadora  

3.     Clarificació d'interessos i necessitats i punts claus

4.     Codi deontològic del mediador 

5.   Procés de mediació 

Bloc V La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu 

1.     La Llei 15/2009 de mediació en l'àmbit del dret privat 

2.     Validesa de l'acta final de mediació 

3.     Conseqüències de la mediació 

4.     Altres lleis que contemplen la mediació i normativa de mediació d'àmbit europeu 

5.     El Real Decret 5/2012 sobre mediació en els àmbits civils i mercantils 

6.     El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 

Bloc VI Perfil i competències de la persona mediadora 

  1. La comunicació i autogestió 
  2. Cerca activa d’informació. Tècnica d'entrevista 
  3. Gestió de la reactivitat (agressivitat i violència, manipulacions) 
  4. Generació de confiança 
  5. Tècniques i estratègies de negociació 
  6. Negociació i establiment d'acords 
  7. Exercicis pràctics i anàlisi de casos 
  8. Dinàmiques grupals: la facilitació, el World cafè i l'Open Space 

Bloc VII La mediació a l'àmbit escolar 

1.     Àmbits d'intervenció de la Mediació escolar

2.     Mediació en l'àmbit escolar 

Bloc VIII La Mediació en l'àmbit penal 

1,     Justícia Restaurativa 

2.     Característiques de la mediació en l'ambit penal 

Tallers específics: 

Tècniques de gestió del dol
Tècniques de gestió estrés

Mediacions actives Osho

Mòdul:
Mòdul de Mediació en Dret Privat
ECTS:
6
Durada:
65 h.
Contingut:
Bloc I .La convivència en el context social, comunitari i en les organitzacions
1.Història i sociologia dels grups i de les comunitats
2. Comunitat versus individualitat. Les relacions interpersonals
3. La interculturalitat: Una realitat multicultural
4. La diversitat religiosa

Bloc II .Conflicte i convivència
1. Anàlisis del Conflicte en l'àmbit social
2. Tipus de conflictes socials
3. El conflicte i el seu impacte en els àmbits comunitari i de les organitzacions

Bloc III . La regulació de la convivència en l'àmbit del dret privat: aspectes jurídics i econòmics
1. El Llibre Cinquè del Codi civil català
2. La propietat i la funció social
3. Regulació de la propietat horitzontal, simple, complexa i per parcel.les.
4. Els arrendaments
5. Les associacions de veïns i la seva regulació

Bloc IV . La mediació en d'altres àmbits del dret privat: Mediació a les organitzacions , mediació mercantil i mediació hipotecaria
1. La Mediació a les organitzacions
2. La Mediació mercantil
3. La Mediació hipotecaria

Bloc V .Tallers pràctics en gestió del conflicte en l'àmbit comunitari
1.Tècniques, estratègies i habilitats comunicatives per mediar en conflictes a l'àmbit comunitari, entre veïns, associacions o d'altres entitats.
2. Treball de casos pràctics i simulació de casos
Mòdul:
Mòdul de Mediació en l'Àmbit Familiar
ECTS:
6
Durada:
65 h.
Contingut:
Bloc I La família com objecte d'estudi social i relacional
1. Història i sociologia de la família
2. Dinàmiques familiars
2.1 Família d'origen i família creada. El genograma
2.2 La família extensa
2.3 Les etapes del cicle vital de la família
2.4 Les etapes del cicle vital de la parella
2.5 Conjugalitat i parentalitat. Tipus de famílies (amb especial consideració a les famílies monoparentals i famílies reconstituïdes)
2.6 Elements per a una anàlisi de les dinàmiques familiars: rols i funcions dins la família, relacions intergeneracionals, disfuncions conjugals i parentals
3. Psicologia social i entorn familiar

Bloc II El conflicte a la família
1. Anàlisis del Conflicte familiar
2. Tipus de conflictes familiars
3. El conflicte familiar com a punt de partida de la mediació familiar: conjugació dels aspectes legals, psicològics i socials.

Bloc III La regulació social de la família: aspectes jurídics i econòmics
1. La filiació. Determinació de la filiació. Filiació per naturalesa i per adopció.
2. La regulació del matrimoni. Drets i deures dels cònjuges. Matrimoni contret entre persones de diferents comunitats autònomes i entre ciutadans espanyols i estrangers.
3. La pluralitat de regulacions autonòmiques sobre parelles de fet; normativa aplicable a la parella de fet en la qual un dels membres és estranger.
4. Règims econòmics matrimonials. Separació de béns, guanys i participació. els capítols matrimonials.
5. Règim jurídic de les parelles de fet.
6. Regulació i efectes de la separació, el divorci, la nul.litat i la ruptura de la parella de fet.
7. El conveni regulador i l'acta de mediació: diferent contingut i diferents efectes jurídics. Aspectes objecte de pacte al conveni regulador i a l'acta de mediació i aspectes indisposables: qüestions d'ordre públic. La intervenció del ministeri fiscal.
8. Obligació d'aliments entre parents.
8.1 Concepte. Persones obligades i persones beneficiàries. Quantia. Cessament del dret d'aliments i de l'obligació.
8.2 La cura de persones grans o dependents, Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. L'acolliment de persones grans.
9. Relacions convivencials d'ajuda mútua.
10. Conflictes en l'àmbit de les successions; les qüestions relacionals.

Bloc IV La mediació en el context de la família
1. La mediació com a procés d'intervenció i gestió en conflictes familiars
2. Origen i evolució de la mediació familiar.
3. Principis i objectius de la mediació familiar.
4. Mediació familiar, teràpia familiar, assessorament tècnic psicosocial, jurídic i pericial judicial: diferències, coincidències i complementarietat.
5. Els límits de la mediació familiar. Indicacions i contradiccions per a l'ús de la mediació familiar. Motius per no iniciar o per suspendre el procés mediador.
6. Metodologia de la mediació familiar.
7. Etapes en el procés de mediació familiar.

Bloc V Tallers pràctics en gestió del conflicte familiar
1.Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.
2.Especificitats del mediador familiar.
3.Treball de casos pràctics i simulació de casos
Mòdul:
Pràctiques en empreses
ECTS:
5
Durada:
100 h.
Contingut:
- Pràctiques com a mediador a un centre o institució especialitzats
- Redacció de una memòria sobre les pràctiques realizadas.
Mòdul:
Tutoria
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
.