Diploma de Postgrau en Innovació en la Gestió de Càmpings

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Informació General - Innovació en la Gestió de Càmpings
Contingut:
Informació General d'Innovació en la Gestió de Càmpings
Mòdul:
Els càmpings i la seva transformació com allotjament turístic
ECTS:
4,5
Durada:
40 h.
Contingut:

Hospitalitat

 • Concepte
 • Exemples aplicats al càmping
 • Interiorització del concepte per part de tot el personal
 • Fidelització de la clientela

Els càmpings
 • Conceptes, origen i evolució
 • Característiques i tipologies
 • Perfil dels càmpings i perfils de clients

Normativa i Legislació
 • D'allotjaments turístics, de gestió de reserves I de prestació de serveis
 • Obligacions estadístiques (INE), fitxes de policia, taxa turística
 • Reglament de règim intern

Actors i organismes
 • Públics i privats
 • Nacionals i internacionals

L'observatori de la Costa Daurada

Gestió de les queixes i reclamacions
 • Enquestes de satisfacció
 • Queixes, reclamacions i suggeriments

Gestió d'equips i recursos humans
 • Nous perfils professionals i especialistes i noves competències
 • Subcontractació
 • Lideratge i habilitats directives

Mòdul:
Smartcamping: Tecnologia aplicada a la millora de gestió.
ECTS:
3
Durada:
25 h.
Contingut:

Sistemes de control

 • Introducció, infraestructura general IT, PMS
 • Control de consums i control operacional
 • Mòduls complementaris al PMS, Spa, Bar, Restaurant

Control d'accessos

Estalvi energètic

Comercialització / Distribució Online

Reserves online

Explotació de dades del càmping

Mòdul:
Sostenibilitat i salut ambiental en la gestió de càmpings
ECTS:
4
Durada:
35 h.
Contingut:

Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient

 • Les Normes ISO, EMAS i altres sistemes de certificació
 • Qualitat i reputació
 • Premis, reconeixements i reputació: ADAC, ACSI, ANBW


Salut i Qualitat Ambiental
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Plans d'Emergència
 • Control de l'aigua: potable, no potable i bany de piscines
 • Plagues, DDD, Legionella i control dels aliments


Entorns "naturitzats", espais naturals i jardineria
 • Protecció d'Espais Naturals. PEIN i EIN
 • Jardineria i estalvi d'aigua. Disseny i manteniment

Mòdul:
Visió de futur. Planificació de les inversions en els càmpings
ECTS:
4,5
Durada:
40 h.
Contingut:

Innovació en el disseny del producte càmping

 • El producte càmping. Reflexions Inicials per a planificar l'empresa
 • Innovació en el producte càmping

Elements arquitectònics, elements tècnics i planificació dels serveis en un càmping
 • Elements arquitectònics al disseny d'un càmping
 • Elements tècnics d¿un càmping. Urbanisme i planificació de serveis
 • Elements tècnics d¿un càmping. Construcció i obres.

Manteniment d'un càmping

Gestió i control financer i d'inversions
 • Finances. Els estats financers i el finançament
 • El pressupost operatiu i de gestió. Pla de tresoreria
 • Ratis de gestió. Outsourcing. Business inteligence

Mòdul:
E-marketing aplicat al món del càmping
ECTS:
5
Durada:
45 h.
Contingut:

Màrqueting

 • Política de màrqueting (E-marketing)
 • Digital màrqueting


Comunicació i comercialització
 • Estratègies de comercialització i de comunicació
 • Revenue management
 • E-commerce
 • Associacions/clubs
 • Relacions amb els actors
 • Canals d'informació
 • Posicionament
 • Fidelització de clients i reputació a les xarxes


La innovació
 • Anàlisi de les necessitats
 • Nous productes turístics

La gestió de les xarxes socials
 • Fidelització de clients i reputació a les xarxes

Mòdul:
Sortides de Camp
ECTS:
3
Durada:
25 h.
Contingut:

Sortida 1. Evolució i Transformació d'un càmping a ressort
Sortida 2. Smartcamping. La tecnologia al servei de la gestió
Sortida 3. Gestió ambiental d'una càmping
Sortida 4. Inversions estratègiques i innovació en un càmping
Sortida 5. Estratègies de comercialització i comunicació en un càmping

Mòdul:
Pràctiques i Projecte Final en Càmpings
ECTS:
6
Durada:
150 h.
Contingut:

100 hores (4 crèdits) de pràctiques a l'empresa i 50 hores (2 crèdits) al treball de fi postgrau

El treball de postgrau es farà, sempre que sigui possible, sobre la temàtica, tècniques i metodologies que es contemplin en el conveni de pràctiques externes signat amb cadascuna de les empreses o entitats col·laboradores i l'estudiant.

En qualsevol cas, la concreció del tema es farà d'acord amb el coordinador/a acadèmic/a, sempre que sigui possible d'acord amb les preferències dels alumnes. Els tutors s'assignaran d'acord amb la temàtica del treball i l'expertesa dels professors acadèmics dels departaments vinculats a la Facultat de Turisme i Geografia.

El treball de postgrau pot tenir una estructura d'acord a un treball d'investigació o un format d'informe. En el primer cas, l'estructura haurà d'incloure els següents punt:

 • Índex
 • Introducció al treball, que inclogui resum i justificació del tema escollit i estat de la qüestió
 • Objectius de la investigació i, si escau, hipòtesi de treball
 • Metodologia i pla de treball
 • Desenvolupament de la investigació, anàlisi i resultats obtinguts
 • Conclusions i implicacions o propostes d'actuació
 • Referències bibliogràfiques i webs consultades
 • Annexos, si escau
 • Possibles propostes de difusió en congressos i revistes


En el cas d'un format informe, tindrà una estructura de comunicació sintètica en què s'aporten novetats sobre determinats fets, sempre amb una valoració personal dels resultats obtinguts i dels mètodes i tècniques utilitzades.

Presentació i extensió:

La nota final de l'assignatura serà responsabilitat del tribunal d'avaluació i vindrà donada per:

 • La nota del seguiment de l'elaboració del treball que posi el tutor del TFP
 • La nota de la memòria escrita, tenint en compte l'informe del tutor del TFP
 • La nota de la presentació oral per part del tribunal d'avaluació


La durada total de la presentació i defensa (exposició i preguntes) serà, com a màxim, de 45 minuts, dedicant de 20 a 30 minuts a la presentació oral.

Es lliurarà una còpia de la presentació en format digital en l'espai corresponent de l'assignatura del Campus Virtual de la URV.

Mòdul:
Tutories en el DP en Innovació en Gestió de Càmpings
Durada:
30 h.
Contingut:
.