Diploma de Postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Dret tributari i financer
ECTS:
1,5
Durada:
16 h.
Contingut:

 1. Concepte del dret financer; autonomia i fonts del dret financer.
 2. Principis constitucionals d 'ordenament financer.
 3. El sistema impositiu de l'Estat Espanyol.
 4. La relació tributària: fet imposable; subjectes i extinció de l'obligació tributària.
 5. Infraccions i sancions.
 6. El procediment de recaptació. Procediments d'inspecció i processos de revisió en matèria tributària.

Mòdul:
Gestió financera local
ECTS:
1,5
Durada:
16 h.
Contingut:

 1. Les Hisendes Locals: règim jurídic.
 2. Els recursos de les hisendes locals. Concepte i classes.
 3. Els tributs locals: Principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària. Ordenances fiscals.
 4. L'impost sobre béns immobles.
 5. El cadastre immobiliari. (sessió monogràfica).
 6. L'impost sobre activitats econòmiques.
 7. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 8. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 9. L'impost sobre l¿increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 10. Taxes, preus públics i contribucions especials.
 11. La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
 12. Altres ingressos locals: multes, producte d'operacions de crèdit, ingressos de dret privat.
 13. Subvencions corrents i de capital.

Mòdul:
Recaptació local
ECTS:
1,5
Durada:
12 h.
Contingut:

 1. La gestió recaptatòria de les entitats locals..
 2. Els obligats al pagament. Classificació.
 3. La recaptació en període voluntari.
 4. La recaptació en període executiu.
 5. L¿embargament dels béns.
 6. Procediments d¿inspecció i processos de revisió en matèria tributària

Mòdul:
Gestió del pressupost
ECTS:
2,5
Durada:
24 h.
Contingut:

 1. El pressupost: concepte i contingut. Principis pressupostaris.
 2. El pressupost d¿ingressos i el pressupost de despeses. Estructura pressupostària.
 3. Elaboració i aprovació. La pròrroga pressupostària.
 4. Modificacions de crèdit: classes, finançament i tramitació.
 5. L¿execució del pressupost de despeses i d¿ingressos.
 6. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria.
 7. El compte general. Concepte i tramitació. Estats comptables bàsics. Indicadors de gestió.
 8. La Llei d¿estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera.

Mòdul:
Comptabilitat pública local
ECTS:
3,5
Durada:
36 h.
Contingut:

 1. Comptabilitat pública local. Concepte, competències i finalitats.
 2. Els principis comptables públics.
 3. El pla general de comptes dels ens locals. Anàlisi del quadre de comptes.
 4. Tractament del patrimoni municipal del sòl.
 5. Ajustos a realitzar al tancament.
 6. Revisió d¿estats comptables i verificacions pel tancament.
 7. Interpretació dels valors dels estats comptables bàsics.

Mòdul:
Costos de servei
ECTS:
1
Durada:
12 h.
Contingut:

 1. Costos efectius dels serveis
 2. Metodologies d¿implementació d¿un sistema de costos.
 3. Experiència d¿implementació d¿un sistema de costos de l¿Ajuntament de Barcelona.

Mòdul:
Règim jurídic de la tresoreria local
ECTS:
1,5
Durada:
16 h.
Contingut:

 1. La tresoreria de les Entitats Locals. Règim jurídic. El principi d¿unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris.
 2. La realització de pagaments i l¿estat de conciliació.
 3. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons.
 4. La rendibilització d¿excedents de Tresoreria.
 5. La tutela financera als ens locals
 6. Les operacions de tresoreria.
 7. Les operacions de crèdit a llarg termini.

Mòdul:
Control y fiscalització econòmica local
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
8.1. Sistemes de control en les administracions públiques, control intern i control extern. 8.2. Anàlisi de la funció interventora i del control financer, d¿eficàcia i d¿eficiència. 8.3. Introducció a l¿auditoria en el sector públic. Sistemes de control en les administracions públiques. 8.4. Classes de auditories i anàlisi dels principis i normes d¿auditoria del sector públic. 8.5. Realització del treball d¿auditoria i elaboració de l¿informe d¿opinió.
Mòdul:
Anàlisi jurisprudencial sobre el control jurídic i econòmic de les entitats locals
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:
9.1. Estudi del regim jurídic de la gestió, el control i la fiscalització econòmica als ens locals.
Mòdul:
Seminaris de pràctica avançada
ECTS:
7
Durada:
70 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Treball de fi de postgrau
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Diploma de Postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals
Contingut:
.

Inscripció